Hotărârea nr. 230/2019

Hotărârea nr. 230/31.10.2019 privind susținerea participării lotului de performanță al Clubului Sportiv TAI SHIN DO GYM la stagiul de pregătire tehnică din Thailanda.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE privind susținerea participării lotului de performanță al Clubului Sportiv TAI SHIN DO GYM la stagiul de pregătire tehnică din Thailanda

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Economice înregistrat sub nr. R 32893/22.10.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. R 32896/22.10.2019 ;

Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 26633/02.10.2019, emisă de Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM.

Luând în considerare Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în conformitate cu prevederile ari. 129, alin.(7) lit. f), art. 139, alin. I, art.140 alin.( 1), art.

166, alin (2), lit. I) și lit. m), precum și ale art. 243, alin. (I), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă susținerea participării lotului de performanță al Clubului Sportiv TAI SHIN DO GYM la stagiul de pregătire tehnică din Thailanda, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Sumele necesare implementării proiectului menționat la art. 1 vor fi utilizate în limita creditelor bugetare aprobate, din bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 5, Capitolul Cultură.

Art. 3 - Pri mărul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidentă Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică și Clubul Sportiv Tai Shin Do Gym vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. ^38/31.10.2019Sumar al proiectului privind susținerea participării lotului de performanță

al Clubului Sportiv TAI SHIN DO GYM la stagiul de pregătire tehnică din Thaila uda

  • a) Organizator: Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM și Primăria Sectorului 5;

  • b) Perioada desfășurării: ianuarie - februarie 2020;

  • c)  Beneficiari direcții membrii ai comunității sectorului 5, respectiv sportivii Costin Mincu (campion mondial Argentina 2018, la categoria grea + 91 de kg), Alexandru-Ioar» Sinița (campion mondial Argentina, la categoria junior 40 de kg.), Antonio-Gabriel lordache și Florentina Tănăsescu, însoțiți de antrenorul Florin Mînă;

  • d) Contextul proiectului: sportul, ca instrument pentru educație, dezvoltare și pace, promovează cooperarea, solidaritatea, toleranța și incluziunea socială, atât la nivel național, cât și la nivel internațional;

  • e) Scopul proiectului: promovarea sportului de performanță și sprijinirea sportivilor români, locuitori ai sectorului 5 să participe la evenimente sportive de nivel internațional.

  • f)  Obiective specifice; facilitarea accesului membrilor comunității sectorului .5 la actul sportiv de performanță;

  • g) Activități specifice evenimentului sportiv: participarea la stagiul de pregătire tehnică, în Thailanda, în campusul Muay Thai Academy;

li) Bugetul estimativ al evenimentului: 22.675 lei.PR                      Ă,

ALEXA                 SA