Hotărârea nr. 23/2019

Hotărârea nr. 23/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Calea Rahovei nr. 330, bl.57”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici si finanțarea obiectivului de investiție „Reabilitare termică a imobilului din Calea Rahovei nr.330, bl.57"

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2019;

Având în vedere

  • •  Raportul de specialitate DGO-DTVIE nr.83/18.02.2019 al Direcției Generale Operațiuni, precum si Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

  • •  Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

  • •  Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Ținând cont de :

  • • HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • • OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

  • • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici si finanțarea obiectivuiurde \{\\ csx\\\c, „Reabilitare termică a imobilului din Caiea Rahovei nr.330, bl. 5 7”

Indicatorii tehnico-economici Calea Rahovei nr.330, bl.57

Valoarea totală a lucrărilor de investiție 3.159.214,88 lei cu TVA

Din care constructii-montai țC+M) 2.402.734.20 lei cu TVA Durata de execuție a lucrărilor de intervenție 6 luni Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție 3 ani Regim de înălțime S+P+IO

Număr total de apartamente -97

Art. 2 Se aprobă finanțarea investiției asigurată din fonduri de la bugetul de stat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, fonduri de la bugetul local al Sectorului 5 și din cota de contribuție a asociațiilor de proprietari.

  • 1. Cheltuieli de la buget de stat 60% din 2.402.734,20 = 1.441.640,52 lei cu TVA

  • 2. Cheltuielile asociației de proprietari 10% din 2.402.734,20 = 240.273,42 lei cu TVA

  • 3. Cheltuieli de la bugetul local 30% din 2.402.734,20 - 720.820,26 lei cu TVA

  • 4.  Cheltuieli suportate integral de la bugetul local (reprezentând diferența dintre valoarea totala a investiției și valoarea de C+M) = 756.480,68 lei cu TVA

TOTAL cheltuieli buget local (3+4) = 1.477.300,94 lei cu TVA

Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. Z'!  /28.02.2019