Hotărârea nr. 229/2019

Hotărârea nr. 229/31.10.2019 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (PAROHIA NAȘTEREA MAICII DOMNULUI-GHENCEA), în anul 2019.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5


( PAROHIA NAȘTEREA MAICII DOMNULUI - GHENCEA ), în anul 2019

Având în vedere:

Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Economică și Direcția de Transparență

Instituțională, înregistrat sub nr. R DT1 26 /03.10.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5;

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

Avizul Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale;

Adresa nr.43 /02.10.2019 emisă de Parohia Nașterea Maicii Domnului - Ghencea înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. R 26752/02.10.2019;

Ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile H.C.L. Sector 5 nr. 29/28.02.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea și acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, care funcționează pe raza teritorială a Sectorului 5;

în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (8) lit.a), art 139 alin.(l), art. 140 alin. (1), ari. 166, alin. (2), lit. t) și ale art.243 alin.(l) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă acordarea în anul 2019 a unui sprijin financiar pentru Parohia Nașterea Maicii Domnului - Ghencea, în valoare de 473.797,73 lei.

Art.2 - Suma menționată la art. 1 va fi alocată conform prevederilor bugetului local al Sectorului 5 - Cap. Cultură, Culte, pentru completarea fondurilor proprii ale unității de cult.

Art.3 - Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al sectorului 5, precum și justificarea sprijinului financiar se va face potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 - Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția de Transparență Instituțională și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. $2$  /31.10.2019Alexartdrj


I jazarov