Hotărârea nr. 227/2019

Hotărârea nr. 227/31.10.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Consiliului Local Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Consiliului Local Sector 5

Având în vedere adresa Direcției de Impozite și Taxe Locale referitoare la previziunile privind încasarea veniturilor bugetului local al sectorului 5 pe anul 2019, Rapoartele de Specialitate întocmite de Direcția Economică nr. R34094/25.10.2019 respectiv nr.R35891/3 1.10.2019 și Referatul de aprobare nr R 34095/25.10.2019 al Primarului Sectorului 5;

Luând în considerare Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

-prevederile Legii nr.50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019;

-prevederile Legii nr.47/2019 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019; -prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare; -prevederile H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 140 alin. I, art. 166 alin.(2) lit. d) și art. 243 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2019, conform Anexelor nr. 1-58, 59.2, 60-64 care fac parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA pe anul 2019, conform Anexelor nr. 59-59.1,66.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă rectificarea bugetului SC Economat Sector 5 S.R.L. pe anul 2019, conform Anexelor nr. 65-66, care fac parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (învățământ Preuniversitar de Stat) pe anul 2019, conform Anexelor nr. 67-74 care fac parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă rectificarea bugetului Centrului Cultural Ștefan lordache pe anul 2019, conform Anexelor nr. 75-77, care fac parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă rectificarea bugetului Instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (Administrația Piețelor Sector 5) pe anul 2019, conform Anexelor nr. 78-80, care fac parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se aprobă rectificarea bugetului pentru Conplexul Multifuncțional „Sf. Andrei” pe anul 2019, conform Anexelor nr. 81-83, care fac parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 8. Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate precum și instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL SECTOR 5

IA l’HFRESCE^

Nr. <2^?     131.10.2019