Hotărârea nr. 226/2019

Hotărârea nr. 226/26.09.2019 privind aprobarea demararii investitiilor la Piata 13 Septembrie de catre S.C. Economat Sector 5 S.R.L.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea demarării investițiilor la Piața 13 Septembrie

de către S.C. Economat Sector 5 S.R.L.

Având în vedere:

Raportul de specialitate al SC ECONOMAT Sector 5 SRL nr. 1910/26.09.2019, înregistrat la Primăria Sectorului 5 cu nr. R 24947/26.09.2019;

Referatul de aprobare a Primarului Sectorului 5 al Municipiului București;

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

Luând în considerare FI.C.G.M.B. nr. 238/2003 privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Local al Sectorului 5 - Administrația Piețelor Sector 5 și S.C. ECONOMAT Sector 5 S.R.L. în vederea modernizării piețelor sectorului 5;

în conformitate cu prevederile art. 139, alin.(3) lit.„g”,art. 140 alin. (1), art. 166, alin. (2), lit „q” și art.243 alin.(l) lit.”a” din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă demararea investițiilor la Piața 13 Septembrie de către SC Economat Sector 5 S.R.L..

Art.2. Se împuternicește Consiliul de Administrație al S.C. Economat Sector 5 S.R.L. să realizeze demersurile legale care se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.3.Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către S.C. Economat Sector 5 S.R.L. și Serviciul Evidență Acte Administrative-Direcția Asistență Tehnică și Juridică.

Nr.        /26.09.2019