Hotărârea nr. 225/2019

Hotărârea nr. 225/26.09.2019 privind aprobarea proiectului ”Sprijin pentru educație – Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Sprijin pentru educație - Universitatea Națională de Apărare „Carol I””

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” cu nr. CCTSI-2019.09.24 - 02 din data de 24.09.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5.

Luând în considerare:

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

Solicitarea depusă de Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, înregistrată la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” sub nr. CCTSI-2019.09.23 - 03 din data de 23.09.2019, în temeiul art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. I), art. 243 alin (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „Sprijin pentru educație - Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, desfășurat de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în cursul anului 2019, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrată a acesteia.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa prezentei hotărâri vor lî utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, prin Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE^ ALEXANDRU^EB


O.


AROV


Anexă la H.C.L. Sector 5 nr. ,£25~ Z26.09.2019

privind aprobarea proiectului „Sprijin pentru educație - Universitatea Națională de Apărare „Carol I””

a.     „Sprijin pentru educație - Universitatea Națională de Apărare „Carol I””

  • b.     Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

  • c.     Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” își propune implementarea proiectului „Sprijin pentru educație - Universitatea Națională de Apărare „Carol I””. Proiectul are în vedere oferirea unui sprijin financiar Universității Naționale de Apărare „Carol I” în vederea efectuării de reparații (construcții și instalații) în pavilionul C -învățământ, aflată în cadrul instituției (Șos. Panduri nr. 68-72, Sector 5). Universitatea Națională de Apărare "Carol I" este cea mai prestigioasă instituție de învățământ superior militar, din România, și asigură o pregătire completă și metodologia necesară utilizării superioare a principiilor și normelor acțiunii și conducerii militare de nivel tactic, operativ și strategic în timp de pace, criză și război, cu o tradiție în excelență de 130 de ani, responsabilă pentru educarea la cel mai înalt nivel a zeci de generații de studenți. Lucrările solicitate vor aduce reale beneficii comunității universitare, și nu numai prin: îmbunătățirea infrastructurii de învățare a Universității Naționale de Apărare, cu reale beneficii pentru toți studenții Universității; aducerea infrastructurii Universității Naționale de Apărare la standarde europene și crearea unei baze colaborative între autoritățile locale și instituțiile de învățământ superior din Sectorul 5, cu beneficii reale pentru comunitate.

  • d.     Perioadă de desfășurare: septembrie - decembrie 2019.

  • e.      Beneficiari direcți: studenții și profesorii din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”; beneficiari indiecți: comunitatea locală Sector 5;

  • f.      Locație: Șos. Panduri nr. 68-72, Sector 5, București, unde funcționează Universitatea Națională de Apărare „Carol I”;

  • g.     Bugetul estimativ este de 700.000 lei.


rRASEMNEAZĂ

L SECTORUL 5, UT A PE TRESCU