Hotărârea nr. 224/2019

Hotărârea nr. 224/26.09.2019 privind aprobarea proiectului ”#5PORT5FOR 5TUDENT5”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „#5PORT5 FOR 5TUDENT5”

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” cu nr. CCTSI - 2019.09.23 - 01 din data de 23.09.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5.

Luând în considerare:

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

în temeiul art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. 1), ari. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „&5PORT5 FOR 5TUDENT5”, desfășurat de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în parteneriat cu Academia Tehnică Militară "Ferdinand I” în perioada octombrie 2019 - decembrie 2019, conform anexei, parte integrară a acestei hotărâri.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului ,vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL SECTOR 5, ELENA LUMINIȚA PETRESCU


ANEXA 1

la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 Nr. '-S  / JG ■ A (5

privind aprobarea proiectului ”#5PORT5 FOR 5TUDENT5”

  • a.   ”#5PORT5 FOR 5TUDENT5”

  • b.     Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

  • c.      Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” își propune implementarea proiectului ”#5PORT5 FOR 5TUDENT5”. Proiectul are în vedere oferirea unui sprijin financiar Academiei Tehnice Militare ”Ferdinand I” în vederea reabilitării sălii de sport din incinta instituției și a aducerii acesteia la standardele normale practicării sportului și organizării unor competiții sportive într-un cadru optim. în condițiile alinierii României la cerințele europene de promovare a sportului de masă, precum și din perspectiva stimulării practicării sportului de performanță, trebuie depășit nivelul simplei conștientizări în ceea ce privește vulnerabilitățile actuale ale infrastructurii sportive, identilîcându-se astfel strategii și resurse financiare pentru îmbunătățirea facilităților sportive oferite elevilor și studenților din Sectorul 5. Proiectul vizează promovarea valorilor și principiilor dezvoltării sportului de masă și de performanță, prin aducerea infrastructurii Universității Naționale de Apărare Ia standarde europene și crearea unei baze colaborative între autoritățile locale și instituțiile de învățământ superior din Sectorul 5, cu beneficii reale pentru comunitate.

  • d.     Perioadă de desfășurare: octombrie - decembrie 2019.

  • e.      Beneficiari acestui proiect sunt studenții Academiei Tehnice Militare "Ferdinand

I”, locuitorii Sectorului 5, instituții de învățământ din mediul universitar;

  • f.      Locație: Bulevardul George Coșbuc 39-49, Sector 5, București, unde funcționează Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”;

  • g.     Bugetul estimativ este de 420.000 lei fără TVA.