Hotărârea nr. 223/2019

Hotărârea nr. 223/26.09.2019 privind aprobarea organizării proiectului Judo în școala ta, în anul școlar 2019-2020.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării proiectului Judo în școala ta, în anul școlar 2019 - 2020

Având în vedere:

  • -  Raportul comun al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. R 24801/25.09.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. R 24802/25.09.2019;

  • -  Adresa emisă de Asociația Sportivă Zimbrii București, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 23080/19.09.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și pe cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166 alin (2) lit. 1) și lit. m) și art. 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă derularea proiectului Judo în școala ta, în anul școlar 2019 - 2020, conform Anexei, parte integrată a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Sumele necesare implementării proiectului menționat la art. 1 vor fi utilizate în limita creditelor bugetare aprobate, din bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 5, Capitolul Cultură și Capitolul învățământ.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidentă Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


UL 5, RESCU
Nr. z2z2.3 /26.09.2019

Sumar al proiectului Judo în școala ta, an școlar 2019 - 2020

  • a)  Organizator. Asociația Sportivă Zzzn/zrzz București, cu sprijinul Primăriei Sectorului 5;

  • b)  Perioada desfășurării-, an școlar 2019 - 2020;

  • c)  Scopul proiectului: derularea unui program de pregătire sportivă (cursuri de judo) pentru elevii din cadrul unei unități de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, pe parcursul a patru luni din anul școlar 2019 - 2020.

  • d)  Activitățile proiectului: sesiuni de antrenament (cel mult 120 h/lună), derulate în afara programului școlar obligatoriu, la care vor participa elevi dispuși în grupe de lucru de minimum 10, respectiv maximum 15 copii.

  • e)  Buget estimat: Valoarea proiectului este de 38.160 lei. Din valoarea totală menționată, Asociația Sportivă Zimbrii București va fi finanțată cu suma de 8.160 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 5, capitolul Cultură. Restul de 30.000 Ici va fi alocat din bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 5, capitolul învățământ, pentru dotarea unității de învățământ beneficiare a proiectului cu echipamente sportive necesare implementării acestuia.