Hotărârea nr. 222/2019

Hotărârea nr. 222/26.09.2019 privind aprobarea organizării proiectului Născut pentru sport în anul școlar 2019-2020, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării proiectului Născut pentru sport în anul școlar 2019 - 2020, în

unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. R 24752/25.09.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. R 24756/25.09.2019;

Adresa emisă de Asociația Junior Sport, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 24646/25.09.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și pe cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în conformitate cu prevederile art. 139, alin. (1) art. 140 alin. (1), art. 166 alin (2), lit. 1) și lit. m), precum și ale art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă derularea proiectului Născut pentru sport în anul școlar 2019 - 2020, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, conform Anexei, parte integrată a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Sumele necesare implementării proiectului menționat la art. 1 vor fi utilizate în limita creditelor bugetare aprobate, din bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 5, Capitolul Cultură.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidentă Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CO SEMNEAZĂ SECRETAR GENE SECT ELENA LUMINIȚA PET
Nr. 2,22 /26.09.2019

Anexă la H.C.L. Secrtor 5 nr. C-CJJ/26.09.2019

Sumar al proiectului Născut pentru sport, an școlar 2019 - 2020

  • a) Organizator. Asociația Junior Sport, cu sprijinul Primăriei Sectorului 5;

  • b) Perioada desfășurării', an școlar 2019 - 2020;

  • c)  Beneficiari direcți: elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5;

  • d) Scopul proiectului: promovarea principiilor specifice educației și culturii sportive.

  • e) Activitățile proiectului:

  • —  revista Născut pentru sport (ediție tipărită - minimum 5000 de exemplare), inclusiv ediție online ;

  • —  acțiunea Azi sunt profu ’ tău de sport!',

  • —  campania Școală și sport? Da, se poate!

  • —  „ Concertul” cluburilor sportive din sectorul 5, incluzând talk-show-ul Legende versus Speranțe.

  • f)  Bugetul proiectului: Costul serviciilor aferente editării și tipăririi a cel mult 5.000 de exemplare din revista Născut pentru sport, la prețul de 21 lei/exemplar (TV A inclus), pentru a fi distribuite elevilor din sectorul 5.

CONTRASEMNEAZĂ u SECTpRUL 5, ȚAP

SECRETAR GENE

ELENA LUA


RESCU