Hotărârea nr. 221/2019

Hotărârea nr. 221/26.09.2019 privind modificarea HCLS 5 nr. 163/19.08.2019 privind stimularea performanței școlare în cadrul proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2019.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 163/19.08.2019 privind stimularea performanței școlare în cadrul proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2019

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției de învățământ, Tineret și Sport, al Direcției Economice și al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, înregistrat sub nr. R 24284/24.09.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. R 24287/24.09.2019;

Adresa emisă de Școala Gimnazială nr. 150, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 20693/11.09.2019;

H.C.L. Sector 5 nr. 163/19.08.2019 privind stimularea performanței școlare în cadrul proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2019;

Protocolul de colaborare înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 16635/28.08.2019 și la Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache sub nr. CCTSI-2019.08.26-87/26.08.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și pe cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Art. 58 și 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în conformitate cu prevederile art. 139, alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166, alin 2, lit. 1) și lit. m) și art. 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă actul adițional la Protocolul de colaborare dintre Primăria Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, conform Anexei parte integrată a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 5 nr. 163/19.08.2019 privind stimularea performanței școlare în cadrul proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2019, rămân neschimbate.

Art. 3 - Primarul, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică și Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

SECRETAR GENERA] ELENA LUMIh/

Nr. £2/ /26.09.2019

ACT ADIȚIONAL la Protocolul de colaborare

Prin intermediul adresei înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 20693/11.09.2019, Școala Gimnazială Nr. 150 a solicitat suplimentarea cu unu a numărului cadrelor didactice coordonatoare ale elevilor gimnaziști, beneficiare ale proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2019. în acest context,

Primăria Sectorului 5, cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sector 5, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul Marian Țigănuș, în calitate de Viceprimar,

Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, numit în continuare Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, reprezentat prin doamna Mariana Stoica, în calitate de Director General,

Convin încheierea actului adițional la Protocolul de colaborare înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 16635/28.08.2019 și la Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache sub nr. CCTSI-2019.08.26-87/26.08.2019.

Art. 1 Informațiile privind Beneficiarii direcți ai proiectului, prevăzute la art. 1 din protocolul de colaborare, respectiv cele menționate în cadrul secțiunii A. Examenul de evaluare națională, se modifică și vor avea următorul conținut:

A. Examenul de evaluare națională:

  • - 9 elevi cu media 10 la examenul de evaluare națională;

  • - 62 de elevi care au obținut nota maximă la una dintre disciplinele de examen;

  • - 30 de cadre didactice din unitățile de învățământ din sectorul 5, coordonatoare ale elevilor gimnaziști de 10.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Protocolului de colaborare rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în două exemplare cu caracter original, câte unul pentru fiecare Parte.

SECRETAR GENEF

ELENA LUM


INȚĂ

LAZAROV