Hotărârea nr. 220/2019

Hotărârea nr. 220/26.09.2019 privind susținerea Școlii Gimnaziale nr. 131 în vederea implementării proiectului Sunt special, dar vreau la școală.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind susținerea Școlii Gimnaziale Nr. 131 în vederea implementării proiectului Sunt special, dar vreau la școală

Având în vedere:

 • -  Raportul comun de specialitate al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. R 24032/24.09.2019;

 • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. R 24035/24.09.2019;

 • -  Adresa emisă de Școala Gimnazială nr. 131 și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 23735/23.09.2019.

Luând în considerare avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport și cel al Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice;

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1), art. 140 alin (1), art. 166 alin 2 lit. 1), precum și ale art. 243 alin. (1) lit. a), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă susținerea Școlii Gimnaziale nr. 131, în vederea implementării proiectului

Sunt special, dar vreau la școală, conform Anexei, parte integrată a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local, capitolul învățământ, a proiectului menționat la art. 1.

Art. 3 - Primarul, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidența Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică și conducerea Școlii Gimnaziale nr. 131 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


C

SECRETAR GENE


RASEMNEAZĂ

L SECȚORUL 5,Nr. 220 /26.09.2019

Anexă Ia H.C.L. Sector 5 nr. 220 /26.09.2019

Sumar al proiectului extracurricular

Sunt special, dar vreau la școală

 • a)     Organizatori'. Asociația Română de Terapii în Autism și ADHD (ARTA ADHD) și Școala Gimnazială Nr. 131, cu sprijinul Primăriei Sectorului 5;

 • b)     Durata și locul desfășurării proiectului: Proiectul extracurricular Sunt special, dar vreau la școală va fi implementat în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 131, în anul școlar 2019 - 2020 (în perioada octombrie 2019 - august 2020);

 • c)     Scopul proiectului îl constituie derularea unui program de pregătire școlară, psiho-educațională și de integrare în învățământul de masă a copiilor cu cerințe educaționale speciale, cu sprijinul specialiștilor (psihologi, psihopedagogi, asistenți educaționali și terapeuți), precum și al cadrelor didactice implicate în procesul educațional al elevilor atipici.

 • d) Obiectivele generale ale proiectului:

 • -  evaluarea educațională și psihocomportamentală a copiilor speciali din învățământul de masă din Școala Gimnazială Nr. 131 și alcătuirea unei plan educațional specific, adaptat pentru nivelul potențialului individual al acestora;

 • -  derularea de programe de educaționale specifice, astfel încât copiii speciali să acumuleze cunoștințe academice sustenabile în ritm propriu;

 • -  formarea cadrelor didactice pentru a oferi suport și educație incluzivă copiilor cu cerințe educaționale speciale;

 • -  pregătirea Școlii Gimnaziale Nr. 131 pentru a deveni unitate incluzivă, prin oferirea de educație specifică, suport, consiliere specializată, organizarea de training-uri și work-shop-uri pentru cadrele didactice cu sau fără copil special la clasă, oferirea de consultanță privind crearea unui mediu propice educării și dezvoltării copilului special;

 • -  monitorizarea copiilor speciali înscriși în învățământul de masă și, implicit, în proiect, din punct de vedere al parcursului școlar și social;

 • -  realizarea unui cerc recuperatoriu, bazat pe colaborarea dintre toți actorii implicați în proiect: membrii echipei multidisciplinare a specialiștilor, cadre didactice integratoare și cadre didactice, cadre didactice itinerante/de sprijin implicate în procesul de integrare școlara și integrare a copilului special;

 • -  crearea unei rețele de cadre didactice și consilieri specializați în domeniul problematicii copiilor cu cerințe educaționale speciale;

 • -  derularea unei campanii de sensibilizare a membrilor comunității privind respectarea drepturilor copilului și a promovării principiilor educației incluzive.

 • e)  Obiectivele specifice ale proiectului:

 • -   identificarea copiilor cu autism, sindrom Down, retard mintal sau cu alte tulbuirări de dezvoltare psihologică din Școala Gimnazială Nr. 131;

 • -   constituirea unei echipe multidisciplinare (alcătuite din psihopedagog, asistent educațional, psiholog, logoped, artterapeut, ludoterapeut, terapeut comportamental), care să asigure servicii de evaluare, consiliere și terapii recuperatorii pentru copiii speciali, precum și consiliere și formare specială pentru părinți și cadrele didactice;

 • -   implementarea programului „Special after school” pentru copiii speciali integrați în învățământul de masă;

 • -   organizarea sesiunilor de training și pregătire a persoanelor resursă din Școala Gimnazială Nr. 131 în domeniul educației incluzive;

 • -   evaluarea copiilor identificați, selectarea și pregătirea acestora, precum și a părinților pentru procesul de recuperare și integrare/incluziune în învățământul de masă;

 • -   pregătirea părinților pentru a putea ajuta propriii copii să-și gestioneze stările, să-și managerieze timpul și acțiunile, să devină parte a procesului de recuperare terapeutică, astfel încât să ajute la includerea copilului în învățământul de masă.

 • f)  Principalele activități specifice proiectului:

f. 1.) Activități de educare și integrare școlară a copilului special

 • -   activități de alcătuire a unui plan de lecții împreună cu profesorul itinerant, în concordanță cu potențialul copilului;

 • -   activități educative, vizând parcurgerea programei școlare, cu ajutorul metodelor specifice;

 • -  terapie comportamentală;

 • -   terapie psiho-educațională;

 • -   terapie ocupațională și de orientare școlară;

 • -   cursuri de logopedie, corecție și dezvoltare limbaj verbal;

 • -   artterapie (meloterapie, dramaterapie, terapii plastice).

f.2.) Activități adresate copiilor atipici, specifice programului de tip școală după școală: „Special after school”;

f.3.) Activități de informare, formare și consiliere a personalului didactic încadrat la clasele elevilor atipici, în sensul familiarizării acestuia cu problematica educării și integrării copilului special sau în cel al aprofundării respectivei tematici;

f.4.) Activități de monitorizare a copiilor speciali din Școala Gimnazială Nr. 131 incluși în proiect; f.5.) Reuniuni lunare ale grupului-suport pentru părinți: „Copil special, părinte special”. Grupul este constituit atât din părinții copiilor speciali, cât și din cei ai copiilor tipici, iar întâlnirile lunare vizează informarea și consilierea acestora în sensul aplicării metodelor și tehnicilor speciale de comportament și educație specifice psihopedadogiei speciale;

f.6.) Programe de joc și interacțiune specifice, constând din reuniunea copiilor specialii și a colegilor acestora, în scopul dezvoltării capacităților de comunicare și relaționare ale acestora.

 • g)  Beneficiari direcți ai proiectului:

>  20 de copii care frecventează cursurile Școlii Gimnaziale Nr. 131, diagnosticați cu

autism, sindrom Down, retard mintal sau alte tulburări de dezvoltare psihologică;

>- părinți cu sau fără copii speciali, personal didactic (învățători/institutori, profesori, consilieri școlari și logopezi), din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 131.

 • h)  Obligații și responsabilități principale în proiect:

Asociația Română de Terapii în Autism și ADHD {ARTA ADHDf.

 • -     asigură conceperea, organizarea, coordonarea și implementarea activităților proiectului;

 • -      pune la dispoziția școlii materialele aferente implementării proiectului și curricula de activități;

 • -      pune la dispoziția școlii o echipă de profesioniști pentru organizarea, coordonarea și implementarea activităților din proiect;

 • -      pune la dispoziția Școlii Gimnaziale Nr. 131 decontul justificativ lunar aferent solicitării de plată, conținând toate actele juridice și fmanciar-contabile aferente plății (contracte, facturi fiscale, bonuri fiscale, chitanțe, ordine de plată, rapoarte de activitate, planuri de activități, planuri de intervenție terapeutică și educațională specifice individualizate, fișe de observație comportamentală, liste de prezență, foi de pontaj etc).

Școala Gimnazială Nr. 131:

 • -      pune la dispoziția asociației spațiul pentru desfășurarea activităților din proiect, cu titlu gratuit;

 • -      solicită angajamentul scris al părinților/tutorilor privind participarea elevilor la activitățile pe care le presupune proiectul;

 • -     desemnează cadre didactice cu rol în asigurarea monitorizării proiectului;

 • -      oferă sprijin asociației, în vederea monitorizării și desfășurării activităților din proiect, asigurând colaborarea cadrelor didactice din școală cu echipa multidisciplinară de specialiști;

 • -      este responsabilă de siguranța fizică și psihică a specialiștilor cooptați de asociație în proiect, asigurând condiții de lucru nediscriminatorii și de cooperare similare cu ale ce lorlalți angajați ai Școlii Gimnaziale Nr 131;

 • -      solicită finanțare Primăriei Sectorului 5, în baza decontului justificativ lunar și a facturii emise de asociație, în vederea efectuării plăților eligibile în cadrul proiectului.

Primăria Sector 5, prin Direcția de învățământ, Tineret și Sport:

 • -      asigură sprijin logistic Școlii Gimnaziale Nr. 131, dacă este cazul, în scopul desfășurării proiectului în bune condiții;

 • -      are dreptul de a participa, ori de câte ori consideră necesar, la ședințele de monitorizare a implementării proiectului.

Primăria Sector 5, prin Direcția Economică, asigură resursele financiare necesare implementării proiectului în anul școlar 2019 - 2020.

 • i) Bugetul estimativ necesar implementării proiectului este de 313.050 lei, pentru a acoperi următoarele tipuri de cheltuieli: cheltuieli aferente activităților privind identificarea beneficiarilor: evaluarea copiilor cu CES, întocmirea planurilor de intervenție; cheltuieli aferente susținerii activităților psihoeducative: remunerații specialiști, achiziționare consumabile; cheltuieli aferente susținerii activităților cu/pentru părinți; cheltuieli aferente promovării proiectului și formării cadrelor didactice; cheltuieli aferente activităților din cadrul programului „Special after-school”; cheltuieli aferente asigurării dotărilor necesare în cadrul proiectului: materiale psihoeducaționale, planșe, materiale-suport, cărți, fișe etc.; cheltuieli aferente activităților de socializare și incluziune școlară (pentru susținerea grupurilor intrașcolare de dezvoltare personală); cheltuieli aferente remunerării membrilor echipei de management al proiectului.

SECRETAR GEN

ELENA Llî


EWȚĂ,

VN ilAZAROV ) J^SII