Hotărârea nr. 219/2019

Hotărârea nr. 219/26.09.2019 privind aprobarea organizării proiectului Zâmbetul copilăriei în anul școlar 2019-2020, în patru dintre unitățile de învățâmânt preuniversitar de stat din sectorul 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării proiectului Zâmbetul copilăriei în anul școlar 2019 - 2020, în patru dintre unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. R 23910/23.09.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. R 23911/23.09.2019;

Adresa emisă de S.C. Arttheea Concept S.R.L., înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 17119/29.08.2019;

- Adresa emisă de Școala Gimnazială Nr. 2, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 23488/23.09.2019;

Adresa emisă de Școala Gimnazială Nr. 124, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 23546/23.09.2019;

Adresa emisă de Școala Gimnazială Nr. 143, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 23823/23.09.2019;

Adresa emisă de Școala Gimnazială George Călinescu, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 22704/18.09.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și pe cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1), art. 166, alin (2), lit. 1) și m), art. 140 alin. (1) precum și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă derularea proiectului Zâmbetul copilăriei în anul școlar 2019 - 2020, în patru dintre unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, conform Anexei, parte integrată a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Sumele necesare implementării proiectului menționat la art. 1 vor fi utilizate în limita creditelor bugetare aprobate, din bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 5, Cap. Cultură.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidentă Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică și directorul Școlii Gimnaziale Nr. 2, al Școlii Gimnaziale Nr. 124, al Școlii Gimnaziale Nr. 143 și al Școlii Gimnaziale George Călinescu vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

CO

SECRETAR GENEF

ELENA LUM

Nr. 5/3 /26.09.2019

Sumar al proiectului Zâmbetul copilăriei, an școlar 2019 - 2020

  • a) Organizatori'. S.C. Arttheea Concept S.R.L., Școala Gimnazială Nr. 2, Școala Gimnazială Nr. 124, Școala Gimnazială Nr. 143, Școala Gimnazială George Călinescu, cu sprijinul Primăriei Sectorului 5;

  • b) Perioada desfășurării', octombrie 2019 - august 2020;

  • c)  Beneficiari direcți'. aproximativ 480 de copii, cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani;

  • d) Scopul proiectului: însușirea de cunoștințe și de deprinderi motrice specifice, în vederea inițierii copiilor în învățarea și practicarea dansului sportiv și al artelor conexe ce rezidă din exersarea acestuia: balet, dans modern etc.

  • e)  Obiectivele generale ale proiectului:

realizarea de activități recreative, de petrecere a timpului liber, pentru dezvoltarea armonioasă a cât mai multor elevi din sectorul 5;

implicarea copiilor în activități organizate, ca alternativă la modelele de comportament negativ interiorizate de aceștia;

promovarea programelor socio-educative ca o modalitate de adaptare, dezvoltare, responsabilizare și integrare socială a copiilor din sectorul 5;

descoperirea, încurajarea și promovarea copiilor talentați din sectorul 5.

  • f)      Obiectivele specifice ale proiectului:

însușirea ideilor, a tehnicilor și a principiilor ce stau la baza practicării dansului; însușirea elementelor de dans prezentate prin proiect, precum și a mișcărilor de bază; sporirea capacității de efort a copiilor și educarea atitudinii corporale a acestora; ameliorarea comportamentului în societate al copiilor prin consolidarea relației directe a acestora cu dansul sportiv;

dezvoltarea personală a elevilor implicați, cunoașterea potențialului propriu, valorizarea și creșterea respectului de sine, precum și dezvoltarea abilităților de socializare a acestora.

  • g)  Activități specifice proiectului:

  • —      în cadrul proiectului se vor organiza câte trei ore de dans/săptămână, în patru unități de învățământ preuniversitar din sectorul 5, durata fiecărui curs fiind de 50 de minute. Fiecare grupă va fi constituită din minimum 15 cursanți, respectiv maximum 40 de cursanți și se vor putea înscrie atât elevi din respectivele școli, cât și din alte unități de învățământ aflate pe raza sectorului 5.

  • -    Cursurile de dans sunt structurate pe grupe de vârstă (începători/inițiere: categoriile de vârstă 6-8 ani și 9-12 ani și mediu/avansați: categoria de vârstă 6-10 ani), iar mișcările de dans sunt alese ținând cont de vârsta, capacitatea de concentrare, adaptare și percepție ale copiilor participanți. Profesorii sunt absolvenți ai Facultății de Educație Fizică și Sport, specializarea dans sportiv, fiind afiliați și atestați de către Federația Română de Dans Sportiv ca antrenori/instructori oficiali.

  • h)     Obligații și responsabilități în proiect:

h.l) S.C. Arttheea Concept S.R.L. va concepe, organiza, coordona și implementa activitățile din proiect, va pune la dispoziție sonorizarea, profesorii, va asigura selecția muzicală și alte elemente necesare desfășurării activității (vestimentații, decor etc.).

h.2) Unitățile de învățământ beneficiare vor asigura spațiul necesar derulării activităților proiectului, prin punerea la dispoziția specialiștilor S.C. Arttheea Concept S.R.L., desemnați să implementeze proiectul Zâmbetul Copilăriei, a unei săli de sport, în intervale stabilite de comun acord, în afara orelor de curs impuse, astfel încât să nu fie perturbat procesul instructiv-educativ curent. De asemenea, la nivelul unităților de învățământ participante în proiect se va asigura, printr-o procedură internă, discutată și avizată în cadrul unei ședințe a consiliului de administrație, selecția cursanților. Propunerile vor fi făcute după evaluările realizate de specialiștii S.C. Arttheea Concept S.R.L., cu acordul de principiu al reprezentanților legali ai copiilor și cu avizul medicului/asistentului medical din unitate.

h.3) Primăria Sector 5, prin Direcția de învățământ, Tineret și Sport, va monitoriza implementarea proiectului, asigurând sprijin logistic unităților de învățământ beneficiare în scopul desfășurării acestuia în bune condiții.

Primăria Sector 5, prin Direcția Economică, va asigura resursele financiare necesare implementării proiectului în anul școlar 2019 - 2020.

i) Bugetul proiectului: Costul serviciilor prestate de S.C. Arttheea Concept S.R.L. va fi de 280 lei/ora de curs, iar bugetul total al proiectului va fi determinat în funcție de numărul de grupe constituite și perioada de derulare în fiecare unitate de învățământ preuniversitar.

CON

RASEMNEAZĂ fSECTO [ța feti


JL5, seu


SECRETAR GENER^ ELENA LUMI?

PREi

ALEXAN1


< V* --*

DINIEDEȘ


NȚĂ iAZAROV