Hotărârea nr. 218/2019

Hotărârea nr. 218/26.09.2019 privind încetarea dreptului de administrare a Consiliului Local sector 5 asupra spațiilor din incinta secțiilor de poliție de pe raza sectorului 5, spații aflate în proprietatea publică a Municipiului București și în administrarea Consiliului Local Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind încetarea dreptului de administrare a Consiliului Local Sector 5 asupra spațiilor din incinta secțiilor de poliție de pe raza sectorului 5, spații aflate în proprietatea publică a Municipiului București și în administrarea Consiliului Local Sector 5

Având în vedere:

  • -   Raportul de specialitate al Direcției Evidența Persoanelor, înregistrat sub nr. 130252/24.09.2019;

  • -  Referatul de Aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. R 24192/24.09.2019;

  • -  Avizul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar

Adresa nr. 1633091/5/23.08.2018 emisă de Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției Române și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr 77496/24.08.2018; în temeiul art. 139, alin. 3), lit. (g), art. 140 alin. 1), art. 166, alin. 2), lit. (g) și art. 243 alin.

1) lit. (a) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare a Consiliului Local Sector 5 asupra spațiilor aflate în incinta secțiilor de politie de pe raza sectorului 5, în scopul reabilitării/modernizării clădirilor în care funcționează secțiile de poliție de pe raza teritoriala a municipiului București, conform Anexei, parte integrată a prezentei hotărâri.

Art. 2. Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative și Direcția Evidența Persoanelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


IMOBIL

ADRESĂ

NR.

ÎNCĂPERI

SUPRAFAȚĂ UTILĂ

NR. CADASTRU

Secția 17 Poliție

Str. Dr.Grigore

Tăranu nr. 10 2

3

52.51 mp

40-111-01

Secția 18 Poliție

Str. Constantin Miculescu nr. 14-16

4

114.5 mp

40-116-01

Secția 19 Poliție

Str. Amurgului nr.

17

4

82.65 mp

40-58-01

Secția 24 Poliție

Str. Bazaltului nr.

22-30

3

85.98 mp

40-121-01

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENEL SECTORUL 5, ELENA LUMINIȚA PETZAROV