Hotărârea nr. 217/2019

Hotărârea nr. 217/26.09.2019 privind alegerea domnului Alexandru Sebastian Lazarov președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

HOTĂRÂRE

privind alegerea domnului Alexandru Sebastian Lazarov președinte de ședință al

Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni

Având în vedere Raportul de Specialitate nr.Rl7/20.09.2019 întocmit de Serviciul Evidență Acte Administrative-Direcția de Asistență Tehnică și Juridică precum și Referatul de aprobare al Primarului sectorului 5 înregistrat sub nr. R 23244/20.09.2019;

Luând în considerare Avizul Comisiei de Ordine Publică, Apărarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești;

Ținând cont de propunerea domnului consilier Melnic Constantin Ion, ale domnului consilier Bîrsan Mihai și ale doamnei consilier Coroblea Cristina precum și rezultatul votului consemnat în procesul verbal al ședinței ordinare din data de 26.09.2019;

în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) și (4), art.139 alin.(l), art. 140 alin. (1) și art. 243 alin.(l) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data 28.09.2019, se alege domnul Alexandru Sebastian Lazarov președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5, pe o perioadă de cel mult 3 luni.

Art.2. -Serviciul Evidență Acte Administrative din cadrul Direcției de Asistență Tehnică și Juridică și persoana nominalizată la art.l vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. zS/L /26.09.2019