Hotărârea nr. 216/2019

Hotărârea nr. 216/26.09.2019 privind modificarea și completarea HCL S 5 nr. 123/27.06.2019 privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar din sectorul 5, în anul școlar 2019-2020.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L.Sector 5 nr. 123/27.06.2019 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după Școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar din sectorul 5, în anul școlar 2.019-2020

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. R 23441/20.09.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. R 23445/20.09 2019;

Adresa emisă de Școala Gimnazială George Călinescu, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 19034/05.09.2019;

Adresa emisă de Școala Gimnazială Nr. 136, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 23401/20.09.2019;

Adresa emisă de Școala Gimnazială Nr. 134, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 24041/24.09.2019;

Amendamentul doamnei consilier Stroescu Marilena Daniela precum și rezultatul votului consemnat în procesul verbal al ședinței ordinare din data de 26.09.2019;

H.C.L. Sector 5 nr. 123/27.06.2019 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după Școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar din sectorul 5, în anul școlar 2019 - 2020;

Luând în considerare avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și pe cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

In conformitate cu prevederile art. 51 și art.52 alin.(l) din Legea nr.272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu cele ale art.32 alin.( 1) și alin.(2), lit. „b”, art.3’ lit.”b” și “g” din Ordonanța Guvernului 68/2003, privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Ordinului Ministrului Educației Cercetării Tineretului și Sportului nr. 5349/2011, privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Școală după școală", cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale, de prevederile art. 76 alin. (2) din Legea nr. 292/2011 a Asistenței Sociale, de prevederile H.G. nr. 1113/2014 pentru aprobarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului1 2014 - 2016, de H.G. nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială și Combaterea Sărăciei 2015-2020, de H.G. nr.417/2015 pentru aprobarea Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a școlii (PTS) și a faptului ca Programul "Școală după școală" reprezintă una din cele unsprezece măsurile cuprinse în Pachetul Antisărăcie care vizează domeniul educației, aprobat de Guvernul României în cadrul Programului Național de Reformă, în februarie 2016, precum și de Proiectul de Strategie al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 București, pentru perioada 2016 - 2020;

în temeiul prevederilor art.58, art.59 și art.60 din Legea nr. 24/2000 privind norm ele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în temeiul prevederilor art. 139, alin. (1), art. 140, alin. (1), art. 166, alin. (2), lit. 1), precum și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă includerea Școlii Gimnaziale Nr. 136 în programul Școală după Școală, derulat în anul școlar 2019 - 2020 în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar din sectorul 5, în baza H.C.L. Sector 5 nr. 123/27.06.2019.

Art. 2 - Se modifică Anexa 3 a H.C.L. Sector 5 nr. 123/27.06.2019 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după Școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar din sectorul 5, în anul școlar 2019 - 2020, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3 - Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 5 menționate la art. 1 și 2, referitoare la numărul de copii beneficiari ai programului Școală după școală din anul școlar 2019-2020, contrare prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 - Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidentă Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 beneficiare ale programului Școală după Școală vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

Nr. 2A6 /26.09.2019DINȚĂ
Anexa la H.C.L. Sector 5 Nr. £/£ Z26.09.2019

Estimare privind numărul de beneficiari ai programului Școală (lupă Școala, pentru anul școlar 2019-2020

Nr. crt.

Unitate de învățământ

Nr. grupe

Nr. elevi

1

Școala Gimnazială nr. 2

4

80

2

Școala Gimnazială nr. 103

6

120

3

Școala Gimnazială nr. 115

8

148

4

Școala Gimnazială nr. 126

5

130

5

Școala Gimnazială nr. 127

9

170

6

Școala Gimnazială nr. 128

10

150

7

Școala Gimnazială Grigore Tocilescu

8

130

8

Școala Gimnazială nr. 134

8

160

9

Școala Gimnazială nr. 144

5

75

10

Școala Gimnazială Petrache Poenaru

10

130

11

Școala Gimnazială George Călinescu

11

145

12

Școala Gimnazială nr. 1 88

5

75

13

Școala Gimnazială nr. 136

5

100

TOTAL:

1.613