Hotărârea nr. 215/2019

Hotărârea nr. 215/26.09.2019 privind prelungirea perioadei de valabilitate a protocolului de colaborare încheiat între Colegiul Tehnic Energetic și Școala Națională de Studii Politice și Administrative București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind prelungirea perioadei de valabilitate a protocolului de colaborare încheiat între Colegiul Tehnic Energetic și Școala Națională de Studii Politice și Administrative București

Având în vedere:

  • -  raportul de specialitate al Direcției de învățământ, Tineret și Sport, înregistrat sub nr. R 32450/20.09.2019;

  • -  referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. R 23451/20.09.2019;

  • -  adresa nr. 4368/11.09.2019 emisă de Colegiul Tehnic Energetic, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 20680/11.09.2019;

  • -  H.C.L. Sector 5 nr. 247/28.09.2018 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Colegiul Tehnic Energetic și Școala Națională de Studii Politice și Administrative București.

Luând în considerare avizul Comisiei Educație, tineret și sport;

Ținând cont de prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile HCGMB 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6;

în temeiul art. 139, alin. 3 lit. g), art.140 alin.l, art. 166, alin 2, lit. 1) și art. 243 alin.l lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă prelungirea, cu un an, a perioadei de valabilitate a protocolului de colaborare încheiat între Colegiul Tehnic Energetic și Școala Națională de Studii Politice și Administrative București.

ART. 2 Se mandatează directorul Colegiului Tehnic Energetic să semneze actul adițional la protocolului de colaborare menționat la art. I.

ART. 3 Primarul Sectorului 5, Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport și directorul Colegiului Tehnic Energetic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 215  /26.09.2019Alexandru IS


asemnează,

Secretar Gțtnqral Se Dor 5 ița IȚetrescu

CWWĂ