Hotărârea nr. 214/2019

Hotărârea nr. 214/26.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ”Amenajare structuri modulare pentru desfășurarea activităților activităților de școală după școală și înființare laborator de informatică în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 125” conform proiectului ”#FAPTE – Regenerare Urbană Amurgului”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ”Amenajare structuri modulare pentru desfășurarea activităților de școală după școală și înființare laborator de informatică în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 125” conform proiectului ”#FAPTE - Regenerare Urbană Amurgului”

Având în vedere:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția de Dezvoltare înregistrat sub nr. R23280/20.09.2019;

  • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. R23319/20.09.2019

  • -  Avizul Comisiei Educație Tineret și Sport și cel al Comisiei Buget, Finanțe, Taxe

Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

Contractul de finanțare nr. 6872 / 02.08.2019;

  • -  Hotărârea Consiliului Local nr. 07/23.01.2019 privind aprobarea proiectului ”#FAPTE

- Regenerare Urbană Amurgului”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020.

Ținând cont de: prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice și de cele ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. k) și 1), art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57 privind Codul Administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare structuri modulare pentru desfășurarea activităților de școală după școală și înființare laborator de informatică în cadrul Școalii Gimnaziale Nr. 125 conform proiectului ”#FAPTE - Regenerare Urbană Amurgului”, astfel cum sunt prezentați în Anexa prezentei hotărâri, parte integrată a acesteia.

Art. 2 Lucrările de "Amenajare structuri modulare pentru desfășurarea activităților de școală după școală și înființare laborator de informatică în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 125”, vor fi executate de agenți economici specializați, desemnați pe baza unor proceduri de atribuire, în condițiile legii.

Art. 3 Finanțarea investițiilor se asigură din fonduri europene nerambursabile obținute prin intermediul proiectului #FAPTE - Regenerare Urbană Amurgului și de la bugetul Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București.

Art. 4 Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică și Juridică, Direcția de Dezvoltare și Direcția Economică vor asigura d ucerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.’INȚĂ, JLAZAROV


Nr. 2l^f /26.09.2019

Indicatorilori tehnico-economici "Amenajare structuri modulare pentru desfășurarea activităților de școală după școală și înființare laborator de informatică în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 125” conform proiectului ”#FAPTE - Regenerare Urbană Amurgului”

Denumire

Valoare (inclusiv TVA) - LEI

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului de investiție

23.800

Chetuieli pentru proiectare și asistență tehnică

44.506

Cheltuieli pentru investiția de bază

869.092,70

Alte cheltuieli (organizare de șantier, cheltuieli diverse și neprevăzute, taxe, comisioane)

57.610,99

TOTAL, din care

995.009,69

C+M

508.648,13