Hotărârea nr. 211/2019

Hotărârea nr. 211/26.09.2019 privind aprobarea proiectului ”YES – inițiativa pentru eco-sustenabilitate”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului ”YES - inițiativa pentru eco-sustenabilitate”

Având în vedere:

-Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” cu nr. CCTSI - 2019.09.19-04 din data de 19.09.2019;

-Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 ;

Luând în considerare:

-Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice; -Raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

-Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

în temeiul art.139 alin.(l), art.140 alin. (1), art.166 alin.(2) lit. o), art.243 alin.(l) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l-Se aprobă proiectul ”YES - inițiativa pentru eco-sustenabilitate”, desfășurat de Societatea Științifică CYGNUS în parteneriat cu Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în perioada octombrie 2019 - octombrie 2020, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 -Sumele necesare realizării proiectului ”YES - inițiativa pentru eco-sustenabilitate” vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

Art.3-Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


EDI NȚ A, \N LAZAROV


Nr. f) ||   Z26.09.2019

ANEXA 1

la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 Nr. J ll / cQ Joi3

privind aprobarea proiectului ”YES - inițiativa pentru eco-sustenabilitate”

  • a.     ”YES - inițiativa pentru eco-sustenabilitate”

  • b.     Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

  • c.     Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” își propune implementarea proiectului ”YES - inițiativa pentru eco-sustenabilitate”. Proiectul vizează promovarea valorilor și principiilor ecologiste la nivelul comunității locale, informarea cetățenilor Sectorului 5 cu privire la managementul deșeurilor, a dezvoltării durabile și a surselor de energie alternativă, a oportunităților de accesare a programelor care au drept scop reducerea poluării, practic agregarea comunității locale a Sectorului 5 într-o comunitate ecologistă online. Acest proiect își propune să creeze o comunitate online care să capaciteze locuitorii sectorului 5 și să promoveze inițiativele prietenoase cu mediul înconjurător; să genereze noi inițiative în domeniu și nu în ultimul rând, să promoveze principiile reciclării, ale consumului conștient și ale ecologiei în rândul tinerilor și copiilor din Sectorul 5. Implementarea acestui proiect presupune crearea unui cadru care să conducă la îmbunătățirea gradului de informare a cetățenilor din Sectorul 5, la crearea unor parteneriate între instituții și organizații la nivel european și Societatea Științifică CYGNUS.

  • d.     Perioadă de desfășurare: octombrie 2019 - octombrie 2020.

  • e.      Beneficiari acestui proiect sunt locuitorii Sectorului 5, organizații neguvernamentale, instituții de învățământ;

  • f.      Locație: Sectorul 5;

  • g.     Bugetul estimativ este de 472.500 lei.


IASTIAN LAZAROV