Hotărârea nr. 210/2019

Hotărârea nr. 210/26.09.2019 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” cu nr. CCTSI-2019.09.19  05 din data de 19.09.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5;

Luând în considerare:

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Hotărârea Consiliului Local Nr. 131/21.11.2016 privind înființarea Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan rordache”, cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

în temeiul art. 139 alin. (1), art. 140 alin.(l), art. 166 alin. (4) și art. 243 alin. (I) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSIL IUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare, necesare desfășurării în bune condiții a activității Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” - Sector 5, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa prezentei hotărâri vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, prin Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

SECRETAR GEN

ELENA LUMII

Nr. 210  /26.09.2019


PREȘEI)

ALEXAND/RU


 /V '' ÂÂs

•TE DE ȘEDINȚAN LAZAROV


privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare

  • a.     Achiziționare servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare pentru Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

  • b.     Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

  • c.     Descriere: Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 cu Nr. 83 din data de 22.04.2019 privind încheierea unor acorduri-cadru de consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică pentru Sectorul 5 al Municipiului București și luând în calcul faptul că Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” este deservit, în cadrul Compartimentului Juridic, de un consilier juridic gradul II, considerăm că, având în vedere activitatea desfășurată, precum și natura proiectelor și programelor derulate (contracte, depuneri de proiecte pentru finanțare internațională, dezvoltarea de parteneriate cu instituții, ONG-uri), este oportună achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare, în vederea asigurării nivelului necesar de asistență și consultanță juridică.

  • d.     Perioadă de desfășurare: în cursul anului 2019.

  • e.      Beneficiari direcți: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;