Hotărârea nr. 21/2019

Hotărârea nr. 21/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Șoseaua Alexandriei nr.100, bl.L28”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici si finanțarea obiectivului de investi\ie„Reabilitare termică a imobilului din Șoseaua Alexandriei nr.l00,bl.L28 ”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2019;

Având în vedere

  • •  Raportul de specialitate DGO-DTVIE nr.75/18.02.2019 al Direcției Generale Operațiuni, precum si Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

  • •  Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

  • •  Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Ținând cont de :

  • • HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • • OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

  • • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici si finanțarea obiectivului de investiție „Reabilitare termică a imobilului din Șoseaua Alexandriei nr.100, bl.L28 ”

Indicatorii tehnico-economici Șoseaua Alexandriei nr.100, bl.L28 Valoarea totală a lucrărilor de investiție 2.152.104,39 lei cu TVA Din care construcții-montaj (C+M) 1.647.415,43 lei cu TVA Durata de execuție a lucrărilor de intervenție 4 luni Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție 3 ani Regim de înălțime S+P+10 Număr total de apartamente 44

Art. 2 Se aprobă finanțarea investiției asigurată din fonduri de la bugetul de stat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, fonduri de la bugetul local al Sectorului 5 și din cota de contribuție a asociațiilor de proprietari.

  • 1. Cheltuieli de la buget de stat 60% din 1.647.415,43 = 988.449,26 lei cu TVA

  • 2. Cheltuielile asociației de proprietari 10% din 1.647.415,43 = 164.741,54 lei cu TVA

  • 3. Cheltuieli de la bugetul local 30% din 1.647.415,43 = 494.224,62 lei cu TVA

  • 4. Cheltuieli suportate integral de la bugetul local (reprezentând diferența dintre valoarea totala a investiției și valoarea de C+M) = 504.688,96 lei cu TVA TOTAL cheltuieli buget local (3+4) = 998.913,58 lei cu TVA

Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Nr.       /28.02.2019