Hotărârea nr. 207/2019

Hotărârea nr. 207/26.09.2019 privind privind aprobarea solicitării către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri privind trecerea imobilului situat în Calea 13 Septembrie nr.164, sector 5, București, aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Finanțelor Publice-Agenția Națională de Administrare Fiscală-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice-București, în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliul Local al Sectorului 5 București, în vederea derulării unor investiții.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitării către Consiliul General a! Municipiului București de adopți hotărâri privind trecerea imobilului situat în Calea 13 Septembrie nr.164, sector 5, Bucure domeniu! public al statului și administrarea Ministerului Finanțelor PubUce-Agențici Na Administrare Fiscală-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice-București, în c public al Municipiului București și în administrarea Consiliul Local al Sectorului 5 Buc vederea derulării unor investiții.

Având în vedere:

Raportul de Specialitate întocmit de Arhitectul Șef înregistrat sub nr. RDU 83/20. Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 nr. R 23461/20.09.2019;

Adresa Ministerului Finanțelor Publice-Agenția Națională de Administrare Fisc Generală Regională a Finanțelor Publice- București nr. MBR DSI 22360 coroborată cu adresa Ministerului Finanțelor Publice-Agenția Națională de 4 Fiscală-Secretar General;

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități < Avizul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domen și Patrimoniului, Fond Funciar;

Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legîsl. elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.129 alin.2 lit.c, art. 139 alin.3 lit.g, art.140 alin.l, art. 166 alin.4 și ari lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă solicitarea către Consiliului General al Municipiului București de unei hotărâri privind trecerea imobilului situat în Calea 13 Septembrie nr. 164, sector 5. înregistrat în Cartea Funciară sub nr. 229977, din domeniul public al statului și ad Ministerului Finanțelor Publice-Agenția Națională de Administrare Fiscală-Direcția General; a Finanțelor Publice- București în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local Sector 5 București.

Art.2. Imobilul prevăzut la art.l va fi preluat în vederea derulării unor investiții potrivit documentațiilor de urbanism aprobate conform prevederilor legale.

Art.3. Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate al acestuia vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CCI

SECRETAR GRI

ELENA LUM

DE ȘEDINȚĂ,

OTtĂN LAZAROV


Nr. 20$  Z26.09.2019