Hotărârea nr. 206/2019

Hotărârea nr. 206/26.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Șos. Sălaj nr. 383 A – Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)

SOS. SĂLAJ nr. 383A - SECTOR 5

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. R23220/20.09.2019;

 • - Raportul de specialitate nr. R 22586/1 8.09.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 5;

 • - Avizul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Ținând cont de:

 • - Raportul informării și consultării publicului nr. R 22580/18.09.2019, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

 • - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 102/31.05.2018 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D.;

Văzând documentele:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. 15/R 22582/18.09.2019 emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B. nr. 15614/28.08.2019;

 • - Documentele conform Opis - Formular nr. 2, anexă la Regulamentul de organizare și funcționare a C.T.A.T.U. - S5 ;

Ținând seama de prevederile:

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. - Municipiul București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, FI.C.G.M.B. nr. 232/2012, H.C.G.M.B. nr. 224/2015 și O.U.G. nr. 51/25.06.2018;

 • - Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ - art. 139 alin. (3) lit. e), art. 140 alin.(l), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 243 alin.(l) lit.a),

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - ȘOS. SĂLA.J nr. 383A - SECTOR 5, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 15/R 22582/18.09.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2 - Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 5 - Primarul Sectorului 5 și Arhitectul Șef al Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 2 06  /26.09.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

ARHITECT ȘEF
Ca urmare a cererii adresate de S.C. S1MEDO CONSTRUCT S.A., cu demieîlkil/scdiul în Str. A^iâțteimr. 39Âj Bragadi , jud. Ilfov, înregistrată sub nr. R 5297/18.07.2019 și completată cu nr. R 10733/05.08.2019, nr. R 11798/08.08.2&^dW169țl/^9.08.2019, nr. R 20088/10.09.2019 și nr. R 20422/11.09.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privintj(ițm^aj^fea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ nr.

pentru P.U.D. - ȘOS. SĂLAJ nr. 383A

Construire imobil locuințe colective cu spații comerciale la parter Sth+P+6E

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 2983,OOmp, proprietate privată conform informațiilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 235903, nr. cerere 33647, eliberat în 16.07.2019.

INIȚIATOR: S.C. SIMEDO CONSTRUCT S.A.

PROIECTANT: S.C. SDK Architecture S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ R.U.R.: urb. Daniela Glinischi (D, E, G7)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN P.U.D.: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația și este delimitată astfel: N - Șos. Sălaj nr. 377-379: V.....Șos. Sălaj nr. 381, 383, 385-387 lot 1. S —

Șos. Sălaj nr. 389; E - Șos. Sălaj nr. 385A.

PREVEDERI R.L.U. - P.U.G. / P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

 • - U.T.R.: Conform RLU aferent PUG - MB, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 și prelungit, amplasamentul este cuprins în subzona urbanistică ”M3” - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri.

 • - Regim de construire: continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat).

 • - Funcțiuni predominante: instituții, servicii și echipamente publice, servicii de interes general, mici activități productive manufacturiere și locuințe.

 • - Indicatori urbanistici reglementați: P.O.T. max. 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje, etc.; C.U.T. max. = 2.5 ; înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade; dacă înălțimea clădirii depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se poate retrage de la aliniament cu o distanță minimă egală cu plusul de înălțime al clădirii față de distanța între aliniamentele străzii, dar nu cu mai puțin de 5,0 metri și cu condiția să nu rămână vizibile calcanele clădirilor învecinate.

 • - Retragerea minimă față de aliniament: în cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament; se pot accepta retrageri de minim 5.00 metri numai cu condiția ca clădirile adiacente să fie retrase față de limitele laterale ale parcelelor și să prezinte fațade laterale.

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00 metri de la aliniament; în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3.00 metri.

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.00 metri.

PREVEDERI P.U.D. PROPUSE:

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: stânga - 10,20m; dreapta - 10,22m.

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: pe limita de proprietate (fațada va fi tratată arhitectural).

Construcția se va amplasa cu respectarea planșei de reglementări anexate, vizate spre neschimbare.

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor se vor face cu respectarea H.C.G.M.B. nr. 66/2006. Accesul pietonal și auto din drumul public (șos. Sălaj) se vor realiza prin lotul 1 (IE 235902), conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B. nr. 15614/28.08.2019.

 • - Echipare tehnico-edilitară: se vor respecta cu strictețe condițiile impuse de deținătorii rețelelor de utilități.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică.

In urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a sectorului 5 - nr. 9 / 03.09.2019, se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul Aviz este valabil numai împreună cu Planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Prezentul Aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului Aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul Aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitatajtfisgjficatului de urbanism nr. 1412-S/24.07.2019 emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului București.

ARHITECTȘiEF, ... A

întocmit:

arh. Irina Popescu


A MARIAN         J


Nr. Pct

Coordonate pct .de contur

Lungimi laturi

X(m]

Y(m]

1

321277 388

584589 325

48 010

2

321252 459

584630 356

62 256

3

321199 253

584598 030

15 473

4

321207 357

534584 849

25 143

5

321220 525

534553 430

7 395

6

321224 398

594557 130

62 004

S=2983mp

P

220 282m


Nr. Pct

Coordonate pct de contur

Lungimi laturi

<XU*1)

X|m]

Y(m]

7

321257 e84

584621 756

37 948

1

321277 388

584589 325

62 004

6

321224 398

584557130

7 39*

5

321220.525

584563 4 30

25 143

4

321207 357

584584 849

15 473

3

321199 253

584598 030

37 148

8

321231 OO1

584517.319

27.049

S-2857mp

P-212 160m


î Nr | Pct

Coordonate pct de contur

Lungimi laturi

D(U*i)

X[m]

Y(ml

2

321252 459

584630 356

10 063

7

321257 684

584621 756

27 049

8

321231 001

584617.319

25 103


fi

fi

o | o

0

t


BILANȚ

Steren = 2983,0

mp

%

Sconstruita

Ssp. verde Scirculatii

1057,13 900,00

1025,87

35,44

30,17

34,39

TOTAL

2983,00

100%

Hmax.=23,00m la atic

Sdesfasurata       7450,00

* Locuința colectiva cu comerț la parter spre strada

‘ Număr spatii comerciale 3buc.

- Suprf. utila 592,80mp                     s


.1036       ,


r f

ltyl

7

79.51

1045

O

Z79'98

' r

104

«2