Hotărârea nr. 205/2019

Hotărârea nr. 205/26.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Petre Ispirescu nr. 67 A – Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)

Str. PETRE ISPIRESCU nr. 67A - SECTOR 5

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. R23218/20.09.2019;

 • - Raportul de specialitate nr. R 22340/18.09.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 5;

-Avizul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Ținând cont de:

 • - Raportul informării și consultării publicului nr. R 22307/18.09.2019, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

 • - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 102/31.05.2018 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D.;

Văzând documentele:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. 14/R 22313/18.09.2019 emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B. nr. 7096/23.04.2019;

 • - Documentele conform Opis - Formular nr. 2, anexă la Regulamentul de organizare și funcționare a C.T.A.T.U. - S5 ;

Ținând scama de prevederile:

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. - Municipiul București, aprobat cu FI.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, Fl.C.G.M.B. nr. 232/2012, H.C.G.M.B. nr. 224/2015 și cu O.U.G. nr. 51/25.06.2018;

 • - Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ -art. 139 alin. (3) lit. e), ari. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 243 alin.(l) lit. a),

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - Str. PETRE ISPIRESCU nr. 67A -SECTOR 5, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 14/R 22313/18.09.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2 - Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 5 - Primarul Sectorului 5 și Arhitectul Șef al Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRE

ELENA


ȘEDINȚA,

Un lazarov


Nr. ,20b   /26.09.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

ARHITECT ȘEF


Ca urmare a cererii adresate de               iei, cu domiciliul/sed+tti                           _                       , înregistrată

sub nr. 38282/15.05.2019 și completată cu nr. 46852/12.06.2019, nr. 49436/21'^^^^!^.^^36/17.07.2019 și nr. R 13022/13.08.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind ameSăjHreasAefîtoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ nr.

pentru

P.U.D. - STR. PETRE ISPIRESCU nr. 67A Construire imobil locuințe colective S+P+2E

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 1410,OOmp, proprietate privată conform informațiilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 203371, eliberat în 08.05.2019, din care 59,OOmp sunt propuși pentru transfer în domeniul public, în vederea supralărgirii pro filelor stradale, iar 1351 OOmp reprezintă teren construibil, conform Procesului verbal de pichetare topografică. INIȚIATOR:..........

PROIECTANT: S.C. REZIDENȚIAL PREMIUM ARH S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ R.U.R.: arh. Maria-Luiza Budescu (D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN P.U.D.: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația și este delimitată astfel: N - Strada Petre Ispirescu; V - Str. Petre Ispirescu nr. 69A, str. Crăișorului nr. IA; S - Strada Crăișorului; E- Str. Petre Ispirescu nr. 39, str. Crăișorului nr. 3.

PREVEDERI R.L.U. - P.U.G. / P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

 • - U.T.R.: Conform RLU aferent PUG - MB, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 și prelungit, amplasamentul este cuprins în subzona urbanistică ”L4a” - subzona locuințelor colective medii cu P+5-P+10 niveluri, formând ansambluri preponderent rezidențiale situate în afara zonei protejate; terenul face parte dintr-o enclavă de lotizări existente în ansamblurile de locuințe colective, care vor fi considerate funcțional și urbanistic similar zonei ”L2a”.

 • - Regim de construire: propriu lotizării.

 • - Funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective, echipamente publice specifice zonei rezidențiale.

 • - Indicatori urbanistici reglementați: în cazul enclavelor de lotizări menținute: POTmax=45%, CUTmax (pt. P+2)= 1.3; înălțimea clădirilor va fi de maxim P+2 niveluri (H=10m);

 • - Retragerea minimă față de aliniament: în cazul enclavelor de lotizări existente menținute, retragerile de la aliniament vor respecta caracterul inițial al acestora (minim 3,Om sau minim 4,Om, conform regulamentului anterior în vigoare la data parcelării);

 • - Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: clădirile vor respecta regimul de construire propriu lotizării; -retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi determinată de aliniamentul posterior al lotizării care va putea fi depășit numai pentru extinderi în suprafața de maxim 12.0 mp. construiți la sol (pentru îmbunătățirea dotării cu încăperi sanitare) și numai în cazul în care distanța față de limita posterioară va rămâne egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 5.0 metri; - clădirile se vor cupla respectând sistemul existent pe o adâncime care nu va depăși 15 metri de la aliniament, cu o retragere față de limita laterală opusă a parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3.0 metri.

PREVEDERI P.U.D. PROPUSE:

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: stânga - 2m; dreapta - 3m.

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: 5m.

Construcția se va amplasa cu respectarea planșei de reglementări anexate, vizate spre neschimbare.

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor se vor face cu respectarea H.C.G.M.B. nr. 66/2006. Accesul pietonal se va face din str. Petre Ispirescu și din str. Crăișorului, iar accesul auto se va realiza din str. Crăișorului, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B. nr. 7096/23.04.2019.

 • - Echipare tehnico-edilitară: se vor respecta cu strictețe condițiile impuse de deținătorii rețelelor de utilități. Documentația este însoțită de studiu de însorire și de ilustrare volumetrică.

în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amena jare a Teritoriului și Urbanism a sectorului 5 - nr. 7 / 26.06.2019, se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul Aviz este valabil numai împreună cu Planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Prezentul Aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului Aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul Aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 434-1/03.04.2019 emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului București.

întocmit:

arh. Irina IARHITECT ȘE

AN IONL.
REZIDENȚIAL

PREMIUM ARH s.r.l.


Str. Lucian Blaga, nr. 4

București


Titlu proiect:

IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+2E


Str. Petre Ispirescu, nr 67A, sector 5, București Beneficiar:
/ Planșa

REGLEMENTARI URBANISTICE