Hotărârea nr. 204/2019

Hotărârea nr. 204/26.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) str. Mihail Sebastian nr. 37C, Calea 13 Septembrie (221 – 225)- 227 lot 2 - Sector 5, București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)

Str. MIHAIL SEBASTIAN nr. 37C, CALEA 13 SEPTEMBRIE (221-225)-227 lot 2 - SECTOR 5, BUCUREȘTI

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. R23222/20.09.2019;

 • - Raportul de specialitate nr. R 22658/18.09.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 5;

 • - Avizul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Ținând cont de:

 • - Raportul informării și consultării publicului nr. R 22656/18.09.2019, redactat în conformitate cu prevederile ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

 • - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 102/31.05.2018 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D.;

Văzând documentele:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. 16/R 22657/18.09.2019 emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B. nr. 9697/05.06.2019;

 • - Documentele conform Opis - Formular nr. 2, anexă la Regulamentul de organizare și funcționare a C.T.A.T.U. - S5 ;

Ținând seama de prevederile:

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. - Municipiul București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, FI.C.G.M.B. nr. 232/2012, H.C.G.M.B. nr. 224/2015 și O.U.G. nr. 51/25.06.2018;

 • - Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ - art. 139 alin. (3) lit.e), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. j) și art.243 alin.(l) lit. a),

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - Str. Miliail Sebastian nr. 37C, Calea 13 Septembrie (221-225)-227 lot 2 - SECTOR 5, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 16/R 22657/18.09.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2 - Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 5 - Primarul Sectorului 5 și Arhitectul Șef al Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

N r.  26^     /26.09.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

ARHITECT ȘEF


Ca urmare a cererii adresate de                 cu domiciliul/sediul în —-----—  ------------------,r^șVBe&jffești,

înregistrată sub nr. 40270/22.05.2019 și completată cu nr. 46146/10.06.2019, nr. R 2929/10.07.2019, nr. R 64S4Z23(X)7j2019 și nr. R 19095/05.09.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ nr.

pentru

P.U.D. - Str. MIHAIL SEBASTIAN nr. 37C, CALEA 13 SEPTEMBRIE (221-225)-227 lot 2 Construire imobil locuințe colective cu spații comerciale la parter S+P+5E

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 902,00mp, proprietate privată conform informațiilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 234279, nr. cerere 28605, eliberat în 18.06.2019.

INIȚIATOR:

PROIECTANT: S.C. METRIC DESIGN STUDIO S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ R.U.R.: arh. Veturia Marta Bulie (D, E, F, G)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN P.U.D.: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația și este delimitată astfel: N.....Calea 13 Septembrie nr. 221-225: V — Str. Mihail Sebastian nr. 37, S

- alee carosabilă; E - Str. Mihail Sebastian.

PREVEDERI R.L.U. - P.U.G. / P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

 • - U.T.R.: Conform RLU aferent PUG- MB, aprobat cu FI.C.G.M.B. nr. 269/2000 și prelungit, amplasamentul este cuprins în subzona urbanistică ”M2” - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte.

 • - Regim de construire: continuu sau discontinuu.

 • - Funcțiuni predominante: instituții, servicii și echipamente publice, servicii de interes general, mici activități productive manufacturiere și locuințe.

 • - Indicatori urbanistici reglementați: P.O.T. max. 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri); C.U.T. max. = 3,0 mp. ADC/mp. teren; înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade; dacă înălțimea clădirii depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se poate retrage de la aliniament cu o distanță minimă egală cu plusul de înălțime al clădirii față de distanța între aliniamentele străzii, dar nu cu mai puțin de 5,0 metri și cu condiția să nu rămână vizibile calcanele clădirilor învecinate.

 • - Retragerea minimă față de aliniament: în cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament; se pot accepta retrageri de minim 5.00 metri numai cu condiția ca clădirile adiacente să fie retrase față de limitele laterale ale parcelelor și să prezinte fațade laterale.

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00 metri de la aliniament; în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3.00 metri.

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: clădirile se vor retrage față de limita posterioare la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.00 metri.

PREVEDERI P.U.D. PROPUSE:

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: stânga - 3m; dreapta - 3m, respectiv 7m.

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: la limita de proprietate, respectiv 5m.

 • - Construcția se va amplasa cu respectarea planșei de reglementări anexate, vizate spre neschimbare.

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor se vor face cu respectarea H.C.G.M.B. nr. 66/2006. Accesul pietonal se va realiza din str. Mihail Sebastian, iar cel auto din str. Mihail Sebastian (prin alee carosabilă), conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B. nr. 9697/05.06.2019.

 • - Echipare tehnico-edilitară: se vor respecta cu strictețe condițiile impuse de deținătorii rețelelor de utilități.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și de ilustrare volumetrică.

în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a sectorului 5 - nr. 9 / 03.09.2019, se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul Aviz este valabil numai împreună cu Planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Prezentul Aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului Aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul Aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a

Primăria Sectorului 5 al Municipiului București.

i de urbanism nr. 494-S/18.04.2019 emis de


întocmit:             f

arh.IrinaPopescu^^^^^ARHITECT ȘEF, MARIAN IONCOORDONATE STEREO 70

f 1

585026.94

325009.40

| 2

585049.28

324974.86

ff 3

585031.53

324964.90

j] 4

585025.59

324974.73

M 5

585023.41

324973.54

f 6

585019.50

324980.67

jt 7

585021.47

324981.75

î 8

585010.82

325000.10

3 9

585004.11

324996.17

f 10

585002.23

324999.66

T 11

585013.13

325006.21

J 12

585019.57

325009.93

9 13

585021.66

325006.33


BILANȚ TERITORIAL PE PARCELA STUDIATĂ

EXISTENT

Prevederi

PUG

PROPUS

Suprafață teren

902 mp

Suprafață construită propusă AC

541,2 mp

Suprafață construită propusă ACD (calcul CUT)

2706 mp

Suprafață construită propusă (cu subsol)

3417 mp

P.O.T.

70,00%

60,00%

C.U.T.

3,0

3,0

Rh max (funcție de profilul trăzii)

P+14

S+P+5E

Spații verzi

20%

PROFIL B-B i

. I

ALEE CAROSABILA -1


I « |

I $

I ;..

O

I fi î

I

J. 2.8 m p.4

c—7,

I p—I