Hotărârea nr. 203/2019

Hotărârea nr. 203/26.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Drumul Crăițelor nr. 194-204 lot 12 – Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)

DRUMUL CRĂIȚELOR nr. 194-204 lot 12 - SECTOR 5

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. R 23221/20.09.2019;

 • - Raportul de specialitate nr. R 22767/19.09.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 5;

 • - Avizul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Ținând cont de:

 • - Raportul informării și consultării publicului nr. R 22761/19.09.2019, redactat în conformitate cu prevederile ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

 • - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 102/31.05.2018 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D.;

Văzând documentele:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. 17/R 22764/19.09.2019 emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B. nr. 13247/19.07.2019;

 • - Documentele conform Opis - Formular nr. 2, anexă la Regulamentul de organizare și funcționare a C.T.A.T.U. - S5 ;

Ținând seama de prevederile:

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. - Municipiul București, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012, H.C.G.M.B. nr. 224/2015 și O.U.G. nr. 51/25.06.2018;

 • - Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ -art. 139 alin. (3) lit. e), art. 140 alin.l), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 243 alin.l lit. a),

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - DRUMUL CRĂIȚELOR nr. 194-204 lot 12 - SECTOR 5, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 17/R 22764/19.09.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2 - Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 5 - Primarul Sectorului 5 și Arhitectul Șef al Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.


/26.09.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

ARHITECT ȘEF


Ca urmare a cererii adresate de                 , cu domiciliul/sediul în

înregistrată sub nr. 33821/25.04.2019 și completată cu nr. 36552/10.05.2019, nr. 50750/26,0^^ț)f9)Ar..R..445^âÎ2^/.2019, nr. R

9565/01.08.2019 și nr. R 14136/20.08.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 pHvt^^^ipj^iea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ nr.

pentru

P.U.D. - DRUMUL CRĂIȚELOR nr. 194-204 lot 12 Construire locuință unifamilială P+1E

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 5973,OOmp din acte și 196,00mp din măsurători, proprietate privată conform informațiilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 229380, nr. cerere 17477, eliberat în 11.04.2019.

INIȚIATOR:

PROIECTANT: S.C. Assemblage Studio S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ R.U.R.: arh. Andrei Gabriel Tudor (D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN P.U.D.: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația și este delimitată astfel: N - Drumul Crăițelor nr. 194-204 lot 17; V - Drumul Crăițelor nr. 194-204 lot 13 și 16, S - drum de servitute; E - Drumul Crăițelor nr. 194-204 lot 11 și 18.

PREVEDERI R.L.U. - P.U.G. / P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

 • - U.T.R.: Conform RLU aferent PUG - MB, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 și prelungit, amplasamentul este cuprins în zona subzona urbanistică ”Lle” - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/fără rețele edilitare.

 • - Regim de construire: continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat).

 • - Funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici, echipamente publice specifice zonei rezidențiale.

 • - Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=60%, CUTmax (pt. P+l)= 1.2; Hmax = P+l(7m); se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită; se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ariei desfășurate cu maxim 0.6 din aria construită.

 • - Retragerea minimă față de aliniament: clădirile vor respecta retragerea de la aliniament caracteristică străzii respective.

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3m; clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3m;

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5.Om.

PREVEDERI P.U.D. PROPUSE:

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: stânga - 1 m; dreapta - 3m.

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: 5m.

Construcția se va amplasa cu respectarea planșei de reglementări anexate, vizate spre neschimbare.

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor se vor face cu respectarea H.C.G.M.B. nr. 66/2006. Accesul pietonal și auto se vor realiza din drumul de servitute, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B. nr. 13247/19.07.2019.

 • - Echipare tehnico-edilitară: se vor respecta cu strictețe condițiile impuse de deținătorii rețelelor de utilități. Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică.

în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a sectorului 5 - nr. 7 / 26.06.2019, se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul Aviz este valabil numai împreună cu Planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Prezentul Aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului Aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul Aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 1 J86-C/06.07.2018 emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului București.

întocmit:

arh. Irina Popescu .Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i, i+1)

X [m]

Y [m]

39

322956.143

581085.544

16.00

38

322942.393

581077.362

12.25

40

322948.653

581066.833

16.00

41

322962.403

581075.015

12.25

S (IA)

=196mp  P=5

6.50m


SPECIFICAȚIE

NUME

semnătura/

PROIECT

ȘEF PROIECT

arh. ANDREI TUDOR

/ / / •?

02/2019

PROIECTANT

arh. ANDREI TUDOR

70 -

DESENAT

arh. ANDREI TUDOR

DATA aprilie 2019

VERIFICAT

arh. ANDREI TUDOR

•• i

BENEFICIAR:

■ * -

FAZA

P.U.D.

TITLU PROIECT:

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNI FAMILIALĂ P+1E

SCARA

str. Drumul Crăițelor nr.194-204, lot 12, sector 5, mun. București

1:500

TITLU PLANȘA:

REGLEMENTĂRI URBANISTICE

PLANȘA NR.

U-03