Hotărârea nr. 202/2019

Hotărârea nr. 202/26.09.2019 privind instituirea unor facilitati fiscale.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind instituirea unor facilități fiscale

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5 București, înregistrat sub nr. 528424/16.09.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. R23063/19.09.2019; Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Ținând cont de dispozițiile art. 32 din O.G. nr. 6/31.07.2019 privind acordarea unor facilități fiscale;

în conformitate cu prevederile: Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

în temeiul art. 139 alin.(l), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (4) și art. 243 alin.(l) lit. ”a”din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă aplicabilitatea prevederilor O.G. nr. 6/31.07.2019, privind acordarea unor facilități fiscale.

Art. 2 Se aprobă Procedura privind acordarea unor facilități fiscale, potrivit dispozițiilor O.G. nr. 6/31.07.2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se împuternicește Directorul Executiv al Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 5 București să emită decizii de anulare a majorărilor de întârziere sau, după caz, decizii de respingere a cererii de anulare.

Art. 4 Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 București, Serviciul Evidenta Acte Administrative din cadrul Direcției de Asistenta Tehnica si Juridica vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Nr.        /26.09.2019

Anexă la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr.

PROCEDURA

privind instituirea unor facilități fiscale

Art. 1 Prezenta procedura se aplica debitorilor persoane fizice si juridice, sau entităților fara personalitate juridica, unităților administrativ teritoriale sau subdiviziunilor administrativ teritoriale ale municipiului București ori instituțiilor publice care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligații bugetare principale restante la bugetul local al sectorului 5.

Art. 2 Prin obligații bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se înțelege:

 • a) Obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadenta sau termenul de plata pana la 31 decembrie 2018 inclusiv;

 • b) Diferentele de obligații bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate pana la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedura fiscala ” Pentru diferențele de obligații fiscale principale și pentru obligațiile fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de plată se stabilește în funcție de data comunicării acestora, astfel:

 • a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;

 • b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.”

 • c) Alte obligații de plata individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si existente in evidenta organului fiscal in vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;

 • d) Obligațiile de plata stabilite in acte administrative a căror executare este suspendata in condițiile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 13 decembrie 2019 inclusiv încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal. Pentru aceste obligații, debitorii pot renunța la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea majorărilor de intarziere. In acest caz, debitorii trebuie sa depună o cerere de renunțare la efectele suspendării actului administrativ fiscal pana la data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

Art. 3 Majorările de întârziere datorate ca urmare a neachitării la termen a obligațiilor bugetare principale restante datorate bugetului local al Sectorului 5, declarate restante la 31 decembrie 2018, inclusiv, administrate de Direcția J Impozite si Taxe Locale Sector 5, denumită in continuare organ fiscal local, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) Debitorul notifica organul fiscal local;

 • b) toate obligațiile de plată principale restante la 31 decembrie 201 -8 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019, inclusiv;

 • c) toate obligațiile bugetare principale si accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plata cuprinse intre data de 1 ianuarie 2019 si 15 decembrie 2019 inclusiv, se sting prin orice modalitate prex/azuta de lege pana la data depunerii cererii de anulare a majorărilor de intarziere;

 • d) debitorul depune cererea de anulare a majorărilor de intarziere după indeplinirea in mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a) si b), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Art. 4 Majorările de întârziere aferente diferențelor de obligații de bugetare principale declarate suplimentar de contribuabili prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2018, inclusiv, administrate de organul fiscal local, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) declarația rectificativă este depusă incepand cu data de 1 ianuarie 2019 până la data de 15 decembrie 2019, inclusiv;

 • b)  toate obligațiile bugetare principale individualizate în declarația rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la 15 decembrie 2019, inclusiv;

 • c) sunt îndeplinite, in mod corespunzător, condițiile prevăzute la art. 3, lit. b) si c).

Art. 5 Majorările de intarziere aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal local cu termene de plata pana la 31 decembrie 2018 inclusiv si individualizate in decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale in derulare la data intrării in vigoare a O.G. nr. 6/2019, se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) toate diferentele de obligații principale individualizate in decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege pana la termenul de plata prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedura fiscala ” Pentru diferențele de obligații fiscale principale și pentru obligațiile fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de plată se stabilește în funcție de data comunicării acestora, astfel:

 • a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;

 • b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 - 31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare. ”

b) cererea de anulare a accesoriilor se depune in termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancțiunea decăderii.

Prin derogare de la art. 105 alin. (8) din Codul de procedura fiscala „In situația in care in timpul inspecției fiscale contribuabilul/platitorul depune sau corectează declarația de impunere aferenta perioadelor si creanțelor fiscale ce fac obiectul inspecției fiscale, aceasta nu va fi luata in considerare de organul fiscal”, in situația inspecțiilor fiscale ce urmeaza a incepe după intrarea in vigoare a OG nr. 6/2019, in scopul acordării anularii prevăzute la art. 4, organul fiscal ia in considerare declarațiile rectificative depuse de debitori in cel mult 10 zile de la data intrării in vigoare a OG nr. 6/2019.

Art. 6 (1) Contribuabilii care intenționează să beneficieze de anularea majorărilor de întârziere vor notifica organul fiscal local cu privire la intenția lor.

 • (2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), organul fiscal local inregistreaza notificarea la rolul fiscal, verifica situația fiscala a debitorului, efectuează stingerile, compensările si orice alte operațiuni necesare in vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare ce constituie condit ie pentru acordarea facilității fiscale conform art. 3-6 din prezenta procedura. In cazul in care se constata ca debitorul nu si-a indeplinit obligațiile declarative, organul fiscal local il indruma potrivit art. 7 din Codul de procedura fiscala.

 • (3) In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data depunerii notificării, organul fiscal local eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscala, pe care il comunica debitorului.

 • (4) Organul fiscal local are obligația de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordante cu privire la obligațiile bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale sau a celor care pot fi anulate conform art. 3-6 din prezenta procedura.

 • (5) Pentru contribuabilii care au notificat organul fiscal local potrivit alin. (1):

 • a) majorările de întârziere care pot face obiectul anulării se amână la plată în vederea anulării. în acest caz, organul fiscal local emite decizie de amânare la plată a majorărilor de întârziere;

 • b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru majorările de întârziere amânate la plată;

 • c) majorările de întârziere amânate la plată nu se sting până la data soluționării cererii de anulare a majorărilor de întârziere;

 • (6) Prevederile alin. (5) sunt aplicabile și pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii de anulare a majorărilor de întârziere și data emiterii deciziei de soluționare a cererii potrivit art 8.

 • (7) Decizia de amânare a majorărilor de întârziere își pierde valabilitatea în oricare din următoarele situații:

J

 • a) la data emiterii deciziei de anulare a majorărilor de întârziere sau a deciziei de respingere a cererii de anulare, după caz;

 • b) la data de 15 decembrie 2019, în cazul în care contribuabilul nu depune cerere de anulare a majorărilor de întârziere.

Art. 7 (1) Prin derogare de la prevederile art. 236 din Codul de procedură fiscala: “Executarea silită a sumelor ce se cuvin debitorilor” (poprirea asupra veniturilor debitorilor), până la data de 15 decembrie 2019, inclusiv, contribuabilii care au notificat organul fiscal local potrivit art. 7 și au înființate popriri la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităților bănești, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înființare a popririi din sumele indisponibilizate.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și pentru popririle înființate între data intrării în vigoare a hotărârii de consiliu local și data de 15 decembrie 2019, inclusiv.

Art. 8 Cererea de anulare a majorărilor de întârziere se soluționează prin decizie de anulare a majorărilor de întârziere sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare.

Art. 9 Facilitățile fiscale prevăzute in prezenta procedura isi mențin valabilitatea si in următoarele cazuri:

 • a) in cazul desființării actului administrativ fiscal in procedura de soluționare a contestației, chiar daca s-a dispus emiterea unui nou act administrativ fiscal;

 • b) in cazul in care ulterior emiterii certificatului de atestare fiscala potrivit art. 7, alin. (3), organul fiscal constanta existenta unor obligații bugetare care nu au fost incluse in certificatul de atestare fiscala.

Art. 10 împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei proceduri se poate formula contestație potrivit art. 253-281 din Codul de procedura fiscala.