Hotărârea nr. 201/2019

Hotărârea nr. 201/26.09.2019 privind anularea creantelor fiscale mai mici de 40 de lei, aflate in sold la data de 31.12.2019.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind anularea creanțelor fiscale

mai mici de 40 de lei, aflate în sold la data de 31.12.2019

Având în vedere:

- Raportul de specialitate al Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5 București, înregistrat sub nr. 531915/19.09.2019;

-Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. R 23073/19.09.2019;

-Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

în conformitate cu prevederile art.266 alin (6) din legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;

în temeiul art. 139 alin.(l), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (4) și art. 243 alin.(l) lit. ”a”din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă anularea creanțelor fiscale restanțe în sold la data de 31 decembrie a anului 2019, mai mici de 40 lei, înregistrate în evidențele fiscale ale Direcției Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5.

Art. 2 Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de debitori.

Art. 3 Se împuternicește Directorul Executiv al Direcției Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 București să efectueze toate demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prezentei.

Art. 4 Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează
Nr. 201    Z26.09.2019