Hotărârea nr. 20/2019

Hotărârea nr. 20/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Zamfir Olaru nr. 8, bl.87D”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici si finanțarea obiectivului de investiție „Reabilitare termică a imobilului din Strada Zamfir Olaru nr.8,bl.87D”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2019;

Având în vedere

  • •  Raportul de specialitate DGO-DTVIE nr.74/18.02.2019 al Direcției Generale Operațiuni, precum si Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

  • •  Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

  • •  Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Ținând cont de :

»

  • • HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • • OUG 18/2009 privind creșterea perfonnanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

  • • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici si finanțarea obiectivului de investiție , „Reabilitare termică a imobilului din Strada Zamfir Olaru nr.8, bl.87O”

Indicatorii tehnico-economici Strada Zamfir Olaru nr.8, bl.87D

Valoarea totala a lucrărilor de investiție 1.280.291,27 lei cu TVA Din care construcții-montaj (C+M) 962.966,68 lei cu TVA Durata de execuție a lucrărilor de intervenție 4 luni Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție 3 ani

Regim de înălțime S+P+8

Număr total de apartamente 35

Art. 2 Se aprobă finanțarea investiției asigurată din fonduri de la bugetul de stat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, fonduri de la bugetul local al Sectorului 5 și din cota de contribuție a asociațiilor de proprietari.

  • 1. Cheltuieli de la buget de stat 60% din 962.966,68= 577.780,01 lei cu TVA

  • 2. Cheltuielile asociației de proprietari 10% din 962.966,68= 96.296,66 lei cu TVA

  • 3. Cheltuieli de la bugetul local 30% din 962.966,68= 288.890 lei cu TVA

  • 4. Cheltuieli suportate integral de la bugetul local (reprezentând diferența dintre valoarea totala a investiției și valoarea de C+M) = 317.324,6 lei cu TVA

TOTAL cheltuieli buget local (3+4) = 606.214,6 lei cu TVA

Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează

Secretar Sector 5,

Elena Luminița Petrescu

Nr.       /28.02.2019