Hotărârea nr. 2/2019

Hotărârea nr. 2/09.01.2019 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Sectorului 5 al Municipiului București a deficitului secțiunii de dezvoltare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR5

HOTARARE

Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Sectorului 5 al Municipiului București a deficitului secțiunii de dezvolta re

Având in vedere Raportul de specialitate nr.l 106/07.01.2019 întocmit de Direcția Generala

Economica ;

Ținând cont de Expunerea de motive nr. 1102/07.01.2019 a Primarului Sectorului 5 ;

Ținând seama de prevederile Ordinului nr. 3809/19.12.2018 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018 , pct.5.15 -Stabilirea execuției

bugetului local, pct.5.15.3 , alin (1), lit a si lit.b si Ordinului nr. 3858/27.12.2018;

In temeiul prevederilor art. 81,alin 2,lit d si art 45, alin 2 din Legea nr. 215/2001, legea administrației publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5,

HOTARESTE

ART. 1 Se aproba acoperirea definitiva a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2018, din excedentul bugetulu i local pe a nu I 20 18, in suma de 115.366.6 18,19 lei.

ART.2 Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenta Acte Administrative din cadrul Direcției Asistenta Tehnica si Juridica, Direcția Generala Economica vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


<?..-2....^/:...2OI9