Hotărârea nr. 199/2019

Hotărârea nr. 199/12.09.2019 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 137/08.07.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5, de a se asocia cu Administrația Străzilor, în vederea realizării în comun a lucrărilor de interes public local pe străzile administrate de aceasta, aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind modificarea HCL Sector 5 nr. 137/08.07.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5, de a se asocia cu Administrația Străzilor, în vederea realizării în comun a lucrărilor de interes public local pe străzile administrate de aceasta, aliate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției Tehnice nr. R DT 156/12.09.2019;

Referatul de aprobare a Primarului Sectorului 5 al Municipiului București;

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

Prevederile art.59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

In conformitate cu prevederile art. 139, alin.(l) , art. 140 alin.l, art. 166, alin 2, lit “r” și art.243 alin.l, lit.”a” din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se modifică art.l al FICL Sector 5 nr. 137/08.07.2019 și va avea următorul cuprins: „Se aprobă solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5, de a se asocia cu Administrația Străzilor, în vederea realizării unor lucrări de interes public local pe străzile administrate de Administrația Străzilor, aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București."

Art.2. Se modifică Protocolul de colaborare dintre Sectorul 5/Administrația Domeniului Public Sector 5 București și Administrația Străzilor, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3. Se modifică art 3 al HCL Sector 5 nr. 137/08.07.2019 și va avea următorul cuprins: „Se împuternicesc Primarul Sectorului 5 și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 5 să semneze protocolul de asociere prevăzut la art.2, precum și toate actele ce decurg din derularea acestuia."

Art.4, Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 5, aparatul de specialitate al acestuia și Administrația Domeniului Public Sector 5.


CONTRASEMNEAZĂ,

Nr. I' ' /12.09.2019


SECRETAR GENErAiS-E^TOR 5 ELENA LUMINIȚA PEȚ^ESCU

PROTOCOL DE COLABORARE Nr.______________/_________

I) Preambul:

Având in vedere obiectivul comun de a îmbunătății calitatea străzilor de pe raza Sectorul ui 5, aflate în administrarea Administrației Străzilor București, precum și oportunitatea unei colaborări interinstituționale în vederea aducerii la îndeplinire a acestui obiectiv.

 • II) Părțile:

Sectorul 5, cu sediul în Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, București Sector 5, reprezentat prin Daniel Florea, având funcția de Primar/

Administrația Domeniului Public Sector 5, cu sediul în Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, București

Sector 5, reprezentat prin Director General, pe de o parte,

iar pe de alta parte

Administrația Străzilor, cu sediul in str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1 , București, reprezentată prin Răzvan Mihăilescu având funcția de Director General,

Au convenit încheierea prezentul protocol, cu respectarea următoarelor clauze:

 • III) Obiectul protocolului:

Obiectul prezentului protocol îl constituie realizarea de lucrări de interes public local pe spațiile publice de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, aflate în administrarea Administrației Străzilor București.

 • IV) Durata protocolului:

Prezentul protocol intra in vigoare la data semnării lui de către parti si isi va produce efectele pentru o durata de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.

 • V) Drepturile si obligațiile părților:

 • (1) Primăriei Sectorului 5/ADP Sector5 va identifica lucrările de interes public local, ce fac obiectul prezentului protocol si va solicita Administrației Străzilor București acordul prealabil privind masurile necesare in vederea intretinerii, amenajării si/sau reamenajarii străzilor aflate pe raza Sectorului 5, aflate in administrarea Administrației Străzilor București.

 • (2) Administrația Străzilor București va aviza, la propunerea Primăriei Sectorului 5/ADP Sectorâ, acțiunile, lucrările, serviciile sau proiectele de interes public local ce urmeaza a fi realizate pe străzile de pe raza administrativ-teritoriala a Sectorului 5, aflate in administrarea Administrației Străzilor București.

 • (3) Primăria Sectorului 5/ADP Sector 5 va finanța acțiunile, lucrările, serviciile sau proiectele de interes public local, realizate pe străzile de pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 5 aflate in administrarea Administrației Străzilor București, anterior solicitate către aceasta si avizate.

 • (4) Administrația Străzilor București va propune, la solicitarea Primăriei Sectorului 5/ADP Sector 5, acțiunile, lucrările, serviciile sau proiectele de interes public local necesare in vederea intretinerii, amenajării si/sau reamenajarii străzile aflate pe raza Sectorului 5, in administrarea Administrației Străzilor București, inclusiv indicatorii tehnico economici, devizul general sau costul ferm aferent operațiunilor propuse.

 • (5) Primăria Sector 5/ADP Sector5 va realiza, in conformitate cu atribuțiile ce-i revin, acțiunile, lucrările, serviciile sau proiectele de interes public local, anterior solicitate si avizate de Administrația Străzilor București.

 • VI) Principii de bune practici ale Protocolului:

 • (1) Partenerii contribuie la realizarea activitatilor, doar in modalitățile precizate pentru fiecare in parte in prezentul protocol de asociere.

 • (2) Părțile se consulta in mod regulat si se informează asupra tuturor aspectelor privind evoluția activitatii.

 • (3) Părțile trebuie sa implementeze activitatile cu respectarea standardelor profesionale si de etica cele mai inalte.

 • (4) Cheltuielile aferente lucrărilor de interes public local se vor efectua in concordanta cu prevederile prezentului protocol si cu atribuțiile ce revin pârtilor si se vor incadra in limitele bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate.

 • VII) încetarea Protocolului

Prezentul Protocol inceteaza prin:

 • (1) îndeplinirea obiectului sau;

 • (2) Denunțarea unilaterala in cazul nerespectarii obligațiilor asumate, cu respectarea unui preaviz de 30 de zile;

 • (3) Acordul scris al pârtilor.

VIII) Alte clauze:

 • (1) Prezentul Protocol de asociere are caracterul unui document cadru si acopera intreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.

 • (2) Părțile pot incheia acte adiționale, in scris, pentru stabilirea exacta a calendarului activitatilor ce urmeaza a se desfasura.

 • IX) Forța majora si cazul fortuit

 • (1) Prin forța majora părțile inteleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către parti si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa si sa notifice celeilalte parti in termen de 15 zile de la data încetării situației de forța majora.

 • (2) Partea care invoca foi ta majora va asigura celeilalte parti confirmarea existentei faptelor constituind forța majora.

 • (3) Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca.

 • (4) Cazul fortuit ca si forța majora sunt exonerate de răspundere

X) Litigii

(1) Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest protocol, vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente din punct de vedere teritorial si material.

 • XI) Dispoziții finale

 • (1) Prezentul protocol intra in vigoare la data semnării lui de către parti.

 • (2) Modificarea oricărei clauze sau completarea prevederilor prezentului protocol se face prin acordul pârtilor, in scris.

 • (3) Protocolul reprezintă intreaga intelegere/vointa a pârtilor privind aspectele reglementate si prevalează asupora oricărei intelegeri anterioare, scrise sau verbale si orice modificare poate fi efectuata numai prin act adițional scris, incheiat intre parti.

Prezentul protocol a fost intocmit astazi__/__________, in doua exemplare originale, cate unul

pentru fiecare parte.

Administrația Străzilor București                                  Sectorul 5 prin Primar