Hotărârea nr. 198/2019

Hotărârea nr. 198/06.09.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții și amenajare spațiu cultural pentru Sectorul 5-pe terenul situat la intersecția străzilor Spătaru Preda și Calea Ferentari-implementarea proiectului cultural-educativ ,,Spațiu cultural pentru Sectorul 5”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții și amenajare spațiu cultural pentru Sectorul 5 - pe terenul situat la intersecția străzilor Spătaru Preda și Calea Ferentari - implementarea proiectului cultural - educativ "Spațiu cultural pentru Sectorul 5”

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” cu nr. CCTSI-2019.09.05 - 09 din data de 05.09.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5;

Luând în considerare:

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

Hotărârea Consiliului Local cu Nr. 128 din data de 27.06.2019,

în temeiul art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), și art. 166 alin. (2) lit. 1) și art. 243 alin.(l) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici conform devizului general aferent pentru realizarea obiectivului de investiții și amenajare spațiu cultural pentru Sectorul 5 - pc terenul situat la intersecția străzilor Spătaru Preda și Calea Ferentari - implementarea proiectului cultural -educativ "Spațiu cultural pentru Sectorul 5”, în cursul anului 2019, astfel cum sunt prezentați în anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în anexă vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, prin Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTĂ DȚ ȘEDINȚĂALEXANDRU SEBAȘȚIAN LAZ


.''vA


Nr.        /06.09.2019

Anexă la H.C.L. Sector 5 nr. /£) f ZQ6.O9.2019

Devizul general aferent spațiului cultural pentru sectorul 5

2 pagini

■«ss


.-r.-jaVP'.-.-.w^x-r^-’.-.îepsvtav- - -,KiV-•<••■■•...•:.■-■  ■ ■•                                                               ,                     •■ .                              ■.•:-...

:       :             SPAȚIU CUITURAL PENTRU SECTORUL 5

- ' Valoâre curs.euro-BNR: .         4.7300           D'ață 5-Șep;19 ?.

r

. 0 Capitolul

1 uenumirea capiroieioraecne

1

1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenul

!iiy ieir

,^... . • ..... ■■

ui-.total,dincare:

•ei

2

■■ ■           3 ' ■         .

LEI

« W

1.1

Obținerea terenului

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului șl aducerea

a starea Inițială

-

■ ■■ -

.                      -p.

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecțla utilităților

-

TOTAL CAPITOL 1

TOTAL CAPITOL 2

■ .2...0

0

h; -y

3.1.

Studii

1,000.00

.■■•190:00

1,190.00

3.1.1.

Studii de teren

1,000.00

.   190.00

1,190.00

3.1.2.

Raport privind Impactul asupra mediului

-

'':-i

3.1.3.

Alte studii specifice

-

3.2

Documentațll-suport șl cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,000.00

-

1,000.00

■ •■■. ■

3.3

Expertiza tehnica

-

-

3.4

Certificarea performantei energetice sl audltul energetic al clădirilor

-

-

3.5

Proiectare

36,000.00

6,840.00

.42,840.00

3.5.1

Temă de proiectare

-

I': '        ‘     ■ <■. .=

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentațle de avizare a lucrărilor de Intervenții șl deviz general

30,000.00

5,700:00

35.00:00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurllor/autorizațlllor

1,000.00

190.00

. ■ • . . . ,

s.?.o-•   .1,190,00

- ■

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic șl a detaliilor de execuție

1,000.00

190.00

1,190:00

• ■ au

3.5.6

Proiect tehnic șl detalii de execuție

4,000.00

- 760.00

4,760.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

- .1,

3.7

Consultanță

-

■•

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de Investiții

-

3.7.2

Audltul financiar

-

. .’ «' 1

3.8

Asistență tehnică

1,900.00

.      361.00

2,2'61.00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

1,000.00

190.00

1,190:00

3.8.1.1 - pe perioada de execuție a lucrărilor

500.00

■ -95100

595.00

3.8.1.2 - pentru participarea proiectantului la fazele Induse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții               ...                ..

500.00

■ ■ •

<• • •■ 95:00

r> - ■             .-L .«•

i                ■ .■ 4         -Vî

/<■:<..■'

595.00

.• •

3.8.2

Dlrlgențle de șantier

900.00

171.00

■  1(071.00

TOTAL CAPITOL 3

39,900.00,

'7,391,00

' 47,291.00’

Căpltolul

■4 Cheltuieli pentru Investiția de bază - total, din car

HHHH

4.1

Construcții șl Instalații

131,589.91

. ' ' 25,002.08

■ ’ 156,592.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

-

.

. .. ' .-

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care nu necesită monta) șl echipamente de transport

-

-

-'4

4.5

Dotări

276,074.40

52,454.14

•     328,528.53

4.6

Active necorporale

-

TOTAL CAPITOL 4

' ‘:s.; 407,66431

77;4S6.22

485)1'20:53:

Beneficiar: CENTRULCULTURAL SI DE TINERET "STEEAN IORDACHE"

■ ■ . '. : . ■ ■ ■

. ■ . ■ .■ ■■... '

SPAȚIU:CULTURAL PENTRU SECTORUL 5                                                   '             ,     '
DEVIZ GENERAL

SPAȚIU CULTURAL PEN.TRUlSECTORUL S

vJ-■Valoare cursieur.ocBNR:     / ?      4.7.30C■/ ' Data ■ f<5-sep-19 :

1 Capitolul .5 Alte cheltuieli - total, din care:         .5® '.Sv

•—

5.1

Organizare de șantier

1,000.00

■ 190:00

■ 1,190:00

5.1.1

Lucrare de construcții

1,000.00

1,190:00

5.1.2

Cheltuieli conexe org. șantierului

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1,458.49

■■■■■'. • -

1,458:49

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

■ .- ■ ' . .1

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

652.95

-

662.95

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcți

132.59

-

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

662.95

-

:     '    .   662.95

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme șl autorizația de construlre/desfllnțare

5.3

Cheltuieli diverse șl neprevăzute

5.4

Cheltuieli pentru Informare sl publicitate

•■■•'■■■+•■■ - >■■■■-

TOTAL CAPITOL 5

:,.^-.,:.72pt58;49:

190:00:

. 2)648.49’1

Capitolul

6 Clieltuiell dentffl darea în eifpfoata'restatal, din caret         A              i

;<' \ ' :• =

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

■■ ■ ■

6.2

Probe tehnologice șl teste

■ ■ '< -

TOTAL CAPITOL 6

Mmm»»»»

TOTAL GENERAL                        ,                                ,

*      .   450,02

2,80

85,037.22

•535,060.02

Din care C + M .

gSggi 132,58

9.91

; 25,192.0»

' 157,782.001


întocmit,

.          : ;\STRUCTQUALlW                                                   '

INDICATORII TEHNICO ECONOMICI

Lei

euro

1. VALOARE TOTALA (Inclusiv TVA)

din care

C+M

157,782

33,358

TOTAL GENERAL

535,060

113,121

Alte cheltuieli

2,648

560

2. VALOARE TOTALA (fara TVA)

0

C+M fara TVA

132,590

28,032

TOTAL GENERAL

450,023

95,142