Hotărârea nr. 197/2019

Hotărârea nr. 197/06.09.2019 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 ( PAROHIA VOVIDENIA ), în anul 2019.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5

( PAROHIA VOVIDENIA ), în anul 2019

Având în vedere:

Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Economică și Direcția de Transparență Instituțională, înregistrat sub nr. R DTI 104/03.09. 2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5;

Adresa nr. 90/28.08.2019 emisă de Parohia Vovidenia înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. R 16546/28.08.2019;

Avizul Comisiei - Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

Avizul Comisiei - Cultură, Culte, Minorități Naționale;

Ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile H.C.L. Sector 5 nr. 29/28.02.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea și acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, care funcționează pe raza teritorială a Sectorului 5;

în conformitate cu prevederile art. 139, alin. (1), art. 140 alin.(l) art. 166, alin. (2), lit. ”t” și art. 243 alin (1) lit. ”a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă acordarea în anul 2019 a unui sprijin financiar pentru Parohia Vovidenia, în valoare de 21.899 lei.

Art.2 - Suma menționată la art. 1 va fi alocată conform prevederilor bugetului local al Sectorului 5 - Cap. Cultură, Culte, pentru completarea fondurilor proprii ale unității de cult.

Art.3 - Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al sectorului 5, precum și justificarea sprijinului financiar se va face potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Art.4 - Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția de Transparență Instituțională și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Nr. 13  /06.09.2019