Hotărârea nr. 195/2019

Hotărârea nr. 195/06.09.2019 privind funcționarea provizorie a unor unități de învățământ preuniversitar de stat (nivel preșcolar) în spațiul situat în Bd. Tudor Vladimirescu nr. 45, Sector 5 București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind funcționarea provizorie a unor unitati de invatamant preuniversitar de stat (nivel preșcolar), in spațiul situat in Bd. Tudor Vladimirescu nr. 45, sector 5, București

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției de învățământ, Tineret și Sport si al Direcției Economice înregistrat sub nr. R 19.278/05.09.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. R 19.279/05.09.2019;

Adresa Grădiniței nr. 269, înregistrata sub nr. R 18597/04.09.2019;

Adresa Grădiniței nr. 35, inregistrata sub nr. R 18711/04.09.2019;

Referatul Direcției de învățământ, Tineret și Sport înregistrat sub nr. R 18856/04.09.2019;

Adresa Direcției de învățământ, Tineret și Sport înregistrata sub nr. R 19257/05.09.2019

Ținând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 136, art. 139, alin. (1) și alin. (3), lit. g), art. 140, art. 166, alin. (2), lit. I), precum și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba funcționarea provizorie a Grădiniței nr. 269 (10 grupe) si a Grădiniței nr. 35 (4 grupe), in imobilul situat in Bd. Tudor Vladimirescu nr. 45, sector 5, București, pe o perioada de 2 luni, cu posibilitate de prelungire pana la maximum 6 luni.

Art. 2 - Se mandateaza Primarul Sectorului 5 sa semneze contractul de inchiriere pentru funcționarea Grădiniței nr. 269 (10 grupe) si a Grădiniței nr. 35 (4 grupe), in imobilul menționat la art. 1 al prezentei hotarari.

Art. 3. Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidentă Acte Administrative, Direcția Economica, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, conducerea Grădiniței nr. 269 si a Grădiniței nr. 35 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CON/rRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL SECTOR 5 ELENA LUMINIȚA PETRESCl>

Nr.         /06.09.2019