Hotărârea nr. 194/2019

Hotărârea nr. 194/27.08.2019 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local a Sectorului 5 nr. 166/19.08.2019.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 166/19.08.2019

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției de Dezvoltare și al Direcției de învățământ, Tineret și Sport înregistrat sub nr. R 15079/23.08.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. R 15081/23.08.2019; Avizul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniul Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Ținând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 1 alin.(6) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare precum și faptul că nu a produs efecte juridice și nu a intrat în circuitul civil;

în temeiul art. 139, alin. (3), lit. g), art. 140 alin. 1, art. 166, alin. (2), lit. 1), precum și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 166 /19.08.2019 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale Nr. 136, către Fundația Policy Center for Roma and Minorities, în vederea implementării programului "Clubul de Educație Alternativă”.

Art. 2. Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de Dezvoltare, Direcția de învățământ, Tineret și Sport și conducerea Școlii Gimnaziale nr. 136 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PRESE01M E DEȘEQINȚĂ,

ALEXAND1             ZAROV

Nr. Z32/ /27.08.2019