Hotărârea nr. 193/2019

Hotărârea nr. 193/27.08.2019 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere a imobilului situat în Calea Șerban Vodă, nr. 280, între Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) și Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii contractului de închiriere a imobilului situat în Calea Șerban Vodă, nr. 280, între Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) și Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez

Având în vedere:

 • -  Raportul comun întocmit de Direcția de învățământ, Tineret și Sport și de Direcția Economică, înregistrat sub nr. R 15.940/27.08.2019;

 • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. R 15.942/27.08.2019;

 • -  Raportul nr. 11.583/07.08.2019, întocmit de comisia de negociere, constituită în baza HCLS 5 nr. 106/18.06.2019 si addendum-ul din data de 27.08.2019;

 • -  Memoriul Colegiului Tehnologic Grigore Cerchez, înregistrat sub nr. R 5.877/19.07.2019;

 • -  Adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București, înregistrată sub nr. R 6611/23.07.2019;

 • -  HCLS 5 nr. 167/18.08.2019 privind aprobarea "Raportului privind negocierea purtată de către membrii comisiei constituite prin H.C.L. Sector 5 nr. 106/18.06.2019, cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București , în vederea închirierii imobilului în care își desfășoară activitatea Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez”, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 11583/07.08.2019.

Luând în considerare avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport și cel al Comisiei Buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități economice;

Ținând cont de prevederile Legii 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul art. 139, alin. 1, art. 140 alin. (1) al art. 166, alin 2, lit. 1) și art. 243 alin (1), lit.

 • a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă încheierea contractului de închiriere a imobilului situat în Calea Șerban Vodă, nr. 280, între Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) și Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez, conform anexei la prezenta hotărâre.

ART. 2. Se mandatează Doamna Adi Nicoleta Crăciun - Director al Colegiului Tehnologic Grigore Cerchez și Doamna Silvia Curelea - administrator financiar al Colegiului Tehnologic Grigore Cerchez să semneze contractul menționat la art. 1.

ART. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică precum și conducerea Colegiului Tehnologic Grigore Cerchez vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

H.C.L. nr.         27.08.2019

ANEXĂ LA HCLS5 NR. /93 /27.08.2019

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Nr........din......

 • 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

INTRE:

CAMERA DE COMERȚ SI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (CCIB), cu sediul în București, B-dul Octavian Goga nr. 2, sector 3, certificat de înregistrare in scopuri de TVA RO 17823540, cont IBAN RO61BRDE441SV51068924410 deschis la BRD UNIREA, reprezentata legal prin Președinte Sorin Petre DIMITRIU si director general Vodislav George, numita in continuare PROPRIETAR și

COLEGIUL TEHNOLOGIC GRIGORE CERCHEZ, cu sediul in Calea Șerban Vodă, nr. 280, Sector 4, 040215, București Romania, reprezentată prin Nicoleta Adi CRĂCIUN -Director, si Silvia CURELEA - Administrator Financiar, numita în continuare CHIRIAȘ

 • 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

  • 2.1. PROPRIETARUL inchiriaza, iar CHIRIAȘUL ia cu chirie un spațiu cu destinația unitate de invatamant preuniversitar, pentru desfasurarea activitatii Colegiului Tehnologic Grigore Cerchez, in incinta imobilului din București, Calea Serban Vodă Nr. 280, Sector 4, format din:

- teren în suprafață de 1.831 mp;

- construcții in suprafața desfasurata totala de 4.100,50 mp;

(conform Anexei 1 la prezentul contract).

 • 3. DURATA CONTRACTULUI

  • 3.1. Prezentul contract se incheie pentru o perioada de 5 ani , începând cu data de 12.08.2019 și până la data de 12.08.2024.

 • 4. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATA

  • 4.1. Chiria lunara va fi stabilita după cum urmeaza:

 • a) pentru suprafața construită desfasurata, respectiv 4.100,5mp x 8,4 EUR/mp = 34.444,2 EUR;

 • b) pentru suprafața de teren aferent, respectiv 1.831 mp x 6 EUR /mp = 10.986 EUR

însumând o chirie lunara totală de 45.430.2 EUR.

Conform prevederilor art. 292 punctul 2 litera e din Legea 227/2015, privind Codul Fiscal, închirierea este o operație scutita de taxa (T. V.A). Pe cale de consecința, plata chiriei prezentului Contract va fi scutita de T. V.A., pe facturile emise de PROPRIETAR la secțiunea T. V.A. se va inscripționa conform Codului fiscal “ scutit fara drept de deducere ”. Proprietarul va răspunde pentru optarea pentru taxarea operațiunilor, în condițiile legii, si respectarea prevederilor Codului Fiscal, fără a solicita o eventuală mărire a prețului pe mp, cu valoarea aferentă TVA. în cazul în care, se va percepe TVA, aceasta va fi calculată prin deducere din suma totală plătită/mp, respectiv 8,4 eur/mp pentru suprafață construită si 6 eur/mp suprafață de teren.

 • 4.2. Cheltuielile de utilitati se vor achita in integralitate de către CHIRIAȘ direct către furnizori (energie electrica, energie termica, apa, canalizare, telefoane, etc.).

 • 4.3. Plata chiriei se va efectua cu ordin de plată, în contul comunicat de PROPRIETAR, pe bază de factură fiscală emisa de către acesta. Factura va fi emisa si comunicata la inceputul fiecărei luni pentru care se datoreaza chiria, pana pe data de 10 a lunii, iar CHIRIAȘUL va efectua plata facturii pana pe data de 25 a lunii respective. Contul in care se va face plata este : RO61BRDE441SV51068924410 deschis la BRD UNIREA;

 • 4.4. Plata chiriei se va face în lei, la cursul de referință euro/leu al BNR din ziua emiterii facturii.

4.5 Dacă CHIRIAȘUL nu onorează facturile pana la data de 5 ale lunii următoare, lunii pentru care este emisa factura corespunzătoare, atunci acesta are obligația de a plăti penalități de întârziere in cuantum de 0,1% pentru fiecare zi calendaristica de întârziere începând cu ziua următoare scadentei.

4.6. Proprietarul are dreptul ca pe parcursul derulării Contractului sa solicite efectuarea plăților in alt cont, notificând aceasta modificare in scris Chiriașului in acest sens cu minim 5 zile inainte de emiterea facturii. Plata efectuata in contul indicat de Proprietar, chiar daca acel cont nu aparține Proprietarului, este echivalenta cu o plata valabila efectuata de Chiriaș direct in contul Proprietarului.

5. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE PĂRȚILOR

 • 5.1. PROPRIETARUL are următoarele drepturi si obligații :

 • a) Sa lase la dispoziția CHIRIAȘULUI spatiile inchiriate cu toate accesoriile sale, in starea corespunzătoare folosinței pentru care a fost inchiriat.

 • b) Sa asigure folosința bunului pe toata perioada stabilita, cu garantarea contra tulburării folosinței acestuia pe perioada contractului.

 • c) Sa asigure liberul acces la spatiile supuse inchirierii, in condițiile stabilite de parti;

 • d) Sa utilizeze, trei săli de curs, situate la Parter, Etajul I sau Etajul II din imobil, pentru activitati proprii, in baza unui act adițional ce se va semna ulterior Contractului, cu aprobarea Consiliului Local al Sectorului 5. Prin actul adițional, se va diminua, corespunzător, suprafața construită ce face obiectul contractului.

 • 5.2. CHIRIAȘUL are următoarele drepturi si obligații :

 • a) Sa folosească spatiile inchiriate si eventualele bunuri primite in custodie, conform destinației menționate la Art.2, pct.2.1., aceasta neputand fi schimbata decât cu acordul scris al PROPRIETARULUI;

 • b) Sa păstreze integritatea spațiului inchiriat si sa execute la timp, in bune condiții si pe cheltuiala sa, reparațiile curente si lucrările de intretinere ce ii revin, pentru spațiul inchiriat.

 • c) Sa efectueze reparațiile capitale, in bune condiții si pe cheltuiala sa, pe toata durata inchirierii, exclusiv in baza avizelor si autorizațiilor incidente in astfel de cazuri; in acest sens CHIRIAȘUL va notifica PROPRIETARULUI in avans necesitatea efectuării acestor reparații, urmând ca PROPRIETARUL sa întreprindă toate demersurile necesare obținerii eventualelor avize / autorizații pentru efectuarea reparațiilor capitale, in cazul in care acestea sunt incidente. Nerespectarea condițiilor de mai sus atrage răspunderea exclusiva a CHIRIAȘULUI pentru nerespectarea regimului de avizare/autorizare incident si pentru acoperirea oricăror prejudicii cauzate PROPRIETARULUI sau tortelor parti;

 • d) Sa nu subinchirieze si/sau cesioneze, in tot sau in parte, spatiile menționate la Art.2 din prezentul contract, fara acordul prealabil scris al PROPRIETARULUI, aceasta fapta ducând la rezilierea contractului.

 • e) La sfârșitul contractului sa predea spatiile inchiriate, in starea in care au fost primite, acest fapt mentionandu-se in procesul-verbal de predare. Predarea spatiilor pe baza de proces-verbal se face in 24 ore după ultima zi de valabilitate a contractului;

 • f) Sa ia masuri pentru respectarea normelor PSI, protecția muncii si a mediului, precum si celelalte reglementari legale, fiind singurul răspunzător de nerespectarea legislației in vigoare pentru salariatii si utilizatorii instituției;

 • g) Sa ia masuri organizatorice privind combaterea incendiilor, iar in cazul apariției unui eventual incendiu, sa instiinteze de urgenta PROPRIETARUL si sa ia toate masurile necesare evitării propagării si stingerii acestuia; personalul CHIRIAȘULUI sa cunoască modul de manevrare si utilizare a stingatoarelor amplasate in zona spațiului inchiriat;

 • h) sa nu permită personalului propriu si vizitator fumatul;

 • i) Sa ia masuri pentru asigurarea integrității bunurilor proprii, PROPRIETARUL neraspunzand de pierderea, deteriorarea sau sustragerea bunurilor, indiferent de cauza care le-a produs;

 • j) Sa nu achiziționeze sau sa utilizeze alte echipamente fata de cele existente, decât după obținerea avizului scris al PROPRIETARULUI (puteri elecrice, siguranța la foc, rezistenta structurii clădirii, etc);

 • k) Sa informeze imediat pe PROPRIETAR asupra oricăror accidente si degradări care s-ar produce in spatiile inchiriate;

 • l) Sa nu se opună execuției unor lucrări de intretinere si reparații pe care PROPRIETARUL le considera necesare;

 • m) Sa permită accesul persoanelor împuternicite de PROPRIETAR sa verifice modul in care sunt respectate obligațiile asumate prin prezentul contract, in baza unei notificări scrise;

 • n) Sa pună la dispoziția PROPRIETARULUI, trei săli de curs, situate la Parter, Etajul I sau Etajul II din imobil, pentru activitati proprii pe toata durata Contractului.

 • o) Sa permită accesul persoanelor angajate de Proprietar in spatiile pe care acesta le utilizează.

6. FORȚA MAJORĂ

 • 6.1. Forța majoră apără de răspundere partea care nu-și poate îndeplini obligațiile contractuale. Partea care invocă forța majoră este obligată să aducă la cunoștință celeilalte părți imediat și în mod complet producerea acesteia, cauzele și măsurile care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acesteia, cu documente confirmate de Camera de Comerț și Industrie a României.

 • 6.2. Dacă în termen de 5 de zile de la data producerii evenimentului de forță majoră acesta nu încetează, părțile pot conveni rezilierea Contractului prin act adițional.

 • 6.3.  Pe perioada desfășurării evenimentului de forță majoră, partea care nu și-a putut îndeplini obligațiile contractuale nu datorează penalități celeilalte părți, iar termenul îndeplinirii obligației neexecutate din acest motiv se decalează în mod corespunzător, cu perioada respectivă.

7. ÎNCETAREA contractului

 • 7.1. Contractul inceteaza de plin drept, fara alta formalitate si fara Intervenția instanței, in una din următoarele situații:

 • a) , prin acordul pârtilor, exprimat in scris;

 • b) . prin denunțarea unilaterala a chiriașului, cu un preaviz de 90 de zile. In acest caz, Chiriașul urmeaza sa achite o penalitate pentru incetarea contractului înainte de termen, valoarea penalității reprezentând contravaloarea a 6 chirii.

 • c) . prin deschiderea procedurii de faliment, reorganizare sau lichidare voluntara / judiciara împotriva Chiriașului;

 • d) . in caz de forța majora, daca durata sau efectele acesteia depasesc 30 zile, iar Părțile nu convin in sensul continuării derulării Contractului.

 • e) . la expirarea termenului, daca Părțile nu au hotarat prelungirea Contractului

 • f) in alte cazuri si condiții prevăzute de prezentul Contract.

7.2 Contracul inceteaza prin rezilierea acestuia de către Proprietar in caz de neexecutare, executare necorespunzatoare sau cu întârziere a obligațiilor Chiriașului menționate mai jos. In acest caz, prezentul Contract de inchiriere va fi desființat de drept, necondiționat si de indata, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara nici o alta formalitate prealabila cu excepția unei notificări transmise cu 15 zile in prealabil si neurmata de remediere, fara intervenția instanței. Cazurile de reziliere de către Proprietar:

 • a) nerespectarea dispozițiilor art. 4.3, privind plata Chiriei la termen. In acest caz, daca întârzierea depășește 15 zile, Proprietarul este liber sa decidă rezilierea contractului, fara ca aceasta sa impieteze asupra obligației Chiriașului de plata a penalităților de intarziere pentru suma restanta

 • b) daca Chiriașul cauzeaza Proprietarului pagube materiale in ceea ce privește integritatea Clădirii si a dotărilor ce aparțin Proprietarului;

 • c) Chiriașul realizează orice Lucrări de Amenajare care necesita avizul Proprietarului si/sau modificări structurale ale Clădirii fara acordul prealabil scris al Proprietarului pentru realizarea fiecărei astfel de lucrări;

 • d) Cesionarea drepturilor izvorâte din acest contract, fara acordul Proprietarului;

 • e) Nerespectarea dispozițiilor 5.1.d) si 5.2.n) privind utilizarea unor spatii de către PROPRIETAR

 • 7.3. In alte cazuri specificate in Contract

8. LITIGII

 • 8.1. Eventualele diferende în legătură cu prezentul contract se soluționează pe cale amiabilă.

 • 8.2. In caz contrar, aceste litigii vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești.

9. NOTIFICĂRI

 • 9.1. Orice notificare pe care una din părți o transmite celelialte trebuie făcută în scris. Notificarea trebuie să asigure dovada comunicării ei. Notificarea expediată prin scrisoare recomandată (la adresele menționate in partea intoductiva a prezentului contract) sau fax este permisă.

 • 9.2. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, decât dacă sunt confirmate în termen de 24 de ore, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

10. CONFIDENȚIALITATE

 • 10.1. Părțile se angajează una față de cealaltă ca pe perioada de valabilitate a prezentului contract, să respecte și să conserve confidențialitatea tuturor clauzelor negociate, a informațiilor primite, obținute sau în posesia cărora a intrat indiferent în ce mod în legătură cu afacerile celeilalte părți și nu vor dezvălui astfel de informații către terți cu excepția cazurilor în care acest lucru se face pentru executarea în bune condiții a prezentului contract sau la cererea organelor legale sau a autorităților competente.

11. DREPTUL DE PREEMȚIUNE

 • 11.1. Proprietarul constituie prin prezentul contract de închiriere un drept de preemțiune în favoarea Chiriașului la cumpărarea imobilului în cazul înstrăinării imobilului închiriat.

 • 12. DISPOZIȚII FINALE

  • 12.1. Prezentul contract a fost negociat și agreat în privința fiecărei clauze și a tuturor prevederilor, reprezentând voința exclusivă și completă a fiecărei părți cu privire la obiectul acordului și a ceea ce urmează, înlocuind orice alte înțelegeri ori aranjamente anterioare, încheiate în scris sau verbal.

  • 12.2. Modificarea prevederilor prezentului contract se poate efectua numai în baza unui act adițional agreat și semnat de ambele părți.

încheiat astăzi ...................., în două exemplare, ambele cu valoare de original, câte unul

pentru fiecare parte semnatara.

PROPRIETAR.

CHIRIAȘ