Hotărârea nr. 191/2019

Hotărârea nr. 191/27.08.2019 privind aprobarea Proiectului Educațional „Atelierul Magicienilor - Activități recreative pentru copiii noștri”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Proiectului Educațional „Atelierul Magicienilor

-Activități recreative pentru copiii noștri”

Având în vedere:

 • -  Raportul de specialitate întocmit de Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei” nr. 1368/26.08.2019;

 • -  Referatul de aprobare al Primarului nr. R 15622/26.08.2019;

 • -  Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice; și

 • -  Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport.

Ținând cont de:

 • -  Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările ulterioare;

 • -  Regulamentul de Organizare și funcționare al Complexului Multifuncțional „Sfântul Andrei”-unitate cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Sector 5 București, cu modificările și completările aprobate prin H.C.L. Sector 5 nr. 169/19.08.2019.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. “I” și art. 243 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Proiectul Educațional „Atelierul Magicienilor - Activități recreative pentru copiii noștri”, desfășurat de Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei”, realizat în parteneriat cu Direcția de învățământ, Tineret și Sport din cadrul Primăriei Sectorului 5 și Asociația „Atelierul Magicienilor”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Sumele necesare realizării proiectului din anexa la prezenta hotărâre vor fi utilizate din bugetul propriu al Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei”, având cofinanțarea din partea Asociației cu un procent de 10%.

Art.3. Primarul Sectorului 5, Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei” și Direcția Generală de Educație și Carieră -Direcția de învățământ, Tineret și Sport din cadrul Primăriei Sectorului 5, vor adduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CO» SECRETAR GENEEL ELENA LUMI

H.C.L. NR. )9|  /27.08.2019

ANEXA H.C.L. SECTOR 5 NR. /(J /   /27.08.2019

PROIECTUL EDUCAȚIONAL „ATELIERUL MAGICIENILOR - ACTIVITĂȚI RECREATIVE PENTRU COPIII NOȘTRI”

 • I. Organizator: Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei”-Sector 5, în parteneriat cu Direcția de învățământ, Tineret și Sport din cadrul Primăriei Sectorului 5 și Asociația „Atelierul Magicienilor”.

 • 2. Descriere: Proiectul educațional "ATELIERUL MAGICIENILOR - ACTIVITĂȚI RECREATIVE PENTRU COPIII NOȘTRI”, ce urmează să se deruleze la nivelul unităților de învățământ preșcolar de stat arondate Sectorului5, va contribui, prin intermediul rolului activităților recreative de a ajuta copiii să se relaxeze și să sporească nivelul de energie necesar unei bune dezvoltări psihice și intelectuale.

Activitățile de timp liber și recreere, precum jocul, prezintă o serie de avantaje. Una dintre ele este activitatea fizică, mai exact practicarea diverselor sporturi, care ajută copiii să interacționeze cu diverse persoane de vârsta lor, fiind o cale de a-i menține mereu active, susținând starea de sănătate fizică a celor care practică acest gen de activități. Prin activitățile de timp liber și joc, copiii își pot dezvolta mai ficient abilitățile sociale, cooperarea cu ceilalți, strategii de rezolvare a problemelor, precum și mijloace de negociere, cum ar fi compromisul. Activitățile recreative ajută copiii să-și însușească noi experiențe și cunoștințe, experimentând activități diverse, specific copiilor, provenind din diverse medii și culture, ajutându-i să-și dezvolte respectul pentru cei din jur. Jocul este important nu doar pentru copii, ci și pentru comunitatea din care aceștia provin. Prin joc copiii au posibilitatea să-și dezvolte abilități constructive de a face față situațiilor de viață, folosind resursele comunității.

Proiectul se adreseaza tuturor unităților de învățământ preșcolar de stat de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București. înscrierea beneficiarilor în proiect și stabilirea se va face la cererea și cu acordul expres al părintelui sau reprezentatului legal al acestuia. Astfel, se va solicita unităților de învățământ ca, în perioada 09 septembrie 2019-25 septembrie 2019, să întocmească listele cu cei care optează să participe în acest proiect și o listă a sălilor de clasă disponibile și a intervalelor orare între care acestea pot fi folosite pentru derularea proiectului astfel încât să se poată estima numărul de participanți/ unitate de învățământ și să se stabilească bugetul necesar implementării proiectului. Cursurile se vor desfășura în fiecare unitate de învățământ în funcție de disponibilitatea sălilor și de numărul de copii înscriși în fiecare grădiniță. Fiecare unitate de învățământ în care se vor desfășura cursuri va beneficia de un coordonator al activităților desemnat în acest scop.

înscrierea preșcolarilor în cadrul Proiectil Iu i Iu i educațional „ATELIERUL MAGICIENILOR-ACTIVITĂȚI RECREATIVE PENTRU COPIII NOȘTRI”: costurile vor fi suportate de la bugetul local sau din alte surse de finanțare și vor fi derulate prin departamentul financiar - contabil al Organizatorului. Unitățile de învățământ pot opta dacă participă la prezentul proiect în funcție de propriile proiecte educaționale care se desfășoară prin fonduri structurale sau alte fonduri la care elevii participă în mod gratuit. După finalizarea propriilor proiecte, acestea pot solicita intrarea în prezentul proiect condiționat de identificarea cadrelor didactice disponibile și de sursele de finanțare. în cadrul acestui proiect, preșcolarii din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 5 vor beneficia de mai multe discipline opționale, fiecare oră de curs desfașurându-se o dată pe săptămână. Aceste cursuri vor fi gratuite pentru beneficiari. După centralizarea tuturor datelor, va avea loc achiziționarea de către Organizator a serviciilor unei persoane juridice terțe care să asigure prestarea serviciilor educaționale care fac obiectul prezentului proiect educațional denumit în continuare Prestator.

După semnarea contractului cu Prestatorul, va începe implementarea proiectului prin derularea efectivă a orelor de curs cu preșcolarii înscriși în acest proiect și care frecventează cursurile unităților de învățământ de pe raza Sectorului 5.

Proiectul se va derula în conformitate cu legislația în vigoare respectiv, Legea nr. 1/201 I a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată; OMENCS Nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului -cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Ordinul nr. 4694 din 2 august 2019 privind aprobarea Curriculumului pentru educația timpurie a fost publicat in MO nr. 686 din 20 august 2019. în ceea ce privește defășurarea opționalelor, acestea intra în norma cadrelor didactice și grădinițele nu vor mai accepta posibilitatea ca părinții să plătească cadre didactice pentru opționale.

 • 3. Scopul proiectului: Acest proiect este conceput astfel încât să ofere activități pentru valorizarea aptitudinilor și competențelor fiecărui preșcolar, în conformitate cu nevoile și interesele sale și are în vedere promovarea și dezvoltarea de programe educaționale alternative pentru creșterea motivației de învățare a preșcolarilor. Cursurile propuse sunt adaptate prin limbaj, conținut și metodologie de implementare la caracteristicile preșcolarilor. în acest fel, se creează un mediu propice pentru ca beneficiarii să-și aprofundeze cunoștințele dobândite, să-și descopere și/sau să-și dezvolte talentul și abilitățile prin module vocaționale de învățare nonformală, prin ateliere interactive de creație sub îndrumarea cadrelor didactice și a instructorilor profesioniști. Domeniul de instruire este dezvoltat în direcția SĂNĂTĂȚII (învatarea bunelor practici pentru creșterea calității vieții prin sport, programe de sănătate, prevenție).

 • 4. Obiectivul general: Dezvoltarea și diversificarea serviciilor alternative de educație prin oferta proiectului educațional „ATELIERUL MAGICIENILOR - ACTIVITĂȚI RECREATIVE PENTRU COPIII NOȘTRI”, care va facilita participarea activă a preșcolarilor care învață în grădinițele de stat de pe raza Sectorului 5. Aceste servicii educaționale constituie o ofertă educațională modernă și competitivă pentru unitățile de învățământ, care, alături de educația formală, vor crește valoare actului educațional.

5. Obiective specifice:

>■ Dezvoltarea personală a beneficiarilor;

>■ Creșterea interesului copiilor pentru studiu prin asigurarea continuității și aprofundarea educației formale și nonformale;

5^ Dezvoltarea capacităților comunicaționale ale beneficiarilor, orientarea către lucrul în echipă;

Stimularea creativității individuale;

>- Consolidare comportamentală;

Dezvoltarea capacităților cognitive și motrice;

>- Consolidarea încrederii în propriile puteri;

>■ Integrarea mai rapidă a copiilor în cadrul unităților de învățământ preșcolar - grădinițe;

Creșterea gradului de accesibilitate al familiilor cu venituri reduse la programele educaționale;

>■ Sensibilizarea comunității față de problematica nevoii copilului de a fi asistat în a-și forma deprinderi dezirabile de petrecere a timpului liber, de a învăța, de a se comporta, de a se integra în grup, de a accepta diversitatea, etc.

6. Principiile care stau la baza activității proiectului:

Respectarea și promovarea cu prioritate a interesului copilului, egalitatea șanselor și nediscriminarea;

Asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor la educație și cultură;

Respectarea demnității copilului;

>■ Asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare formate din cadre didactice și instructori specializați pe diverse domenii de activitate și cu experiență pedagogică.

7. Grupurile țintă/categorii de beneficiari:

s* Beneficiarii directi - Grupul țintă al proiectului îl constituie preșcolarii care frecventează cursurile grădinițelor de stat de pe raza Sectorului 5;

>• Beneficiarii indirecți - cadrele didactice, părinții și comunitatea.

8. Activitățile principale ale proiectului:

 • a) Aducerea la cunoștință a scopului și activităților/etape ale proiectului unităților de învățământ în vederea stabilirii beneficiarilor;

 • b) Aplicarea și centralizarea formularelor de înregistrare pentru beneficiari,

 • c) Stabilirea locului de desfășurare a proiectului funcție de diponibilități și numărul de beneficiari;

 • d) Stabilirea calendarului de activități;

 • e) Achiziționarea prestatorului de servicii care să asigure implementarea proiectului și selecția personalului implicat în acesta;

 • f) Urmărirea desfășurării proiectului;

9. Perioada de implementare:

Proiectul educațional „ATELIERUL MAGICIENILOR-ACTIVITĂȚI RECREATIVE PENTRU COPIII NOȘTRI” se va desfășura în perioada 01.10.2019-31.08.2020.

10. Obligațiile părților

Pentru Organizatorul proiectului:

 • a) Să asigure finanțarea Proiectului, cu respectarea prevederilor legale în materie de achiziții publice, conform legislației în vigoare;

 • b) Să urmărească derularea contractului prin centralizarea documentelor justificative transmise de către Prestator;

 • c) Să asigure cadrul organizatoric și logistic pentru desfășurarea procesului educațional din cadrul proiectului;

 • d) Să ia toate măsurile necesare și utile pentru buna desfășurare a proiectului;

 • e) Să mențină legătura cu partenerii implicați în proiect;

 • f) Să convoace și să organizeze întâlniri periodice de lucru sau ori de câte ori este nevoie cu prestatorul de servicii în vederea îmbunătățirii desfășurării proiectului.

Pentru unitățile de învățământ:

a) Să comunice disponibilitatea spațiilor și intervalelor orare necesare desfășurării proiectului; b) Să centralizeze și să transmită Organizatorului formularele de înscriere;

 • c) Să pună la dispoziție baza materială de care dispune unitatea de învățământ așa cum este ea definită de art. 112 alin, 3 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulerioare;

 • d) Să informeze părinții și beneficiarii, în timp util, cu privire la proiect, precum și la eventualele modificări care pot să apară în structura acestuia, pe perioada derulării acestuia;

 • e) Are dreptul să selecteze din unitatea de învățământ cadre didactice care doresc să asigure serviciile educaționale prevăzute în cadrul proiectului și să prezinte lista cu acestea Prestatorului;

 • f) Să asigure securitatea preșcolarilor și elevilor în cadrul unității de învățământ, în spațiul în care se desfășoară activitățile proiectului;

 • g) Să coopereze și să colaboreze cu toate instituțiile și persoanele juridice de drept privat care oferă serviciile educaționale alternative și sunt implicate în acest proiect;

 • h) Să manifeste respect și considerație în relațiile cu elevii/preșcolarii din proiect, părinții/reprezentanții legali ai acestora, într-un raport de egalitate și respect reciproc;

 • i) Să trateze cu profesionalism și maximă responsabilitate orice situație specială legată de educația copilului/elevului, care poate să apară pe parcursul derulării proiectului;

 • j) Să asigure înscrierea și accesul la educație pentru toți copiii înscriși în proiect și să interzică orice tip de discriminare de gen, vârstă, religie, etc.;

 • k) Să asigure permanent transparența tuturor activităților desfășurate în cadrul proiectului;

 • l) Să mențină legătura cu părinții și să comunice Organizatorului și Prestatorului orice sesizare făcută de către aceștia referitoare la activitățile proiectului.

 • 11.  Beneficiarii direcți: copiii înscriși în unitățile de învățământ din Sectorul 5-București, aflați la vârsta antepreșcolară. preșcolară și școlară.

 • 12. Bugetul estimativ; 35 lei/lună/copiI înscris, bani proveniți din finanțare de la Consiliul Local Sector 5 și o contribuție de 3,5 lei/lună/copil înscris suportați de Asociație.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ALEXANDRU SE,6ASTIA1$ LAZAROV I* I \L'   ; I -L'-"