Hotărârea nr. 190/2019

Hotărârea nr. 190/27.08.2019 privind aprobarea proiectului ”#FAPTE: 5TUDENT5 - PAȘI SPRE VIITOR”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „#FAPTE: 5TUDENT5 - PAȘI SPRE VIITOR”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”

Având în vedere:

  • -  Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” cu nr. CCTSI - 2019.08.23 - 02 din data de 23.08.2019;

  • -  Referatul de aprobare a Primarului Sectorului 5.

Luând în considerare:

  • -  Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

  • -  Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

Ținând cont de prevederile Legii 1/2011 Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, art. 8, art 9 alin (7), art. 12 alin (4) și (5);

în temeiul art. 139 alin. (1), art.140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit 1) și p) și ale art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „#FAPTE: 5TUDENT5 - PAȘI SPRE VIITOR”, desfășurat de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în perioada octombrie 2019 - iunie 2020, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa prezentei hotărâri vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

Art. 3- Metodologia necesară implementării proiectului ”#FAPTE: 5TUDENT5 - PAȘI SPRE VIITOR”, va fi aprobată printr-un regulament aprobat de Consiliul de administrație al Centrului Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache”.

Art. 4 - Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


ELENA LUiyiI^IȚA PțETRESCU

f’î” N /

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ALEXANDRU SEBASTjAN LAZAROV

H.C.L. Nr. ISO 727.08.2019

Anexă H.C.L. nr. 13# /27.08.2019

privind aprobarea proiectului ”#FAPTE: 5TUDENT5 - PAȘI SPRE VIITOR”

1. ”#FAPTE: 5TUDENT5 - PAȘI SPRE VIITOR”

  • a.     Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”,

  • b.     Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” își propune implementarea proiectului ”#FAPTE: 5TUDENT5 - PAȘI SPRE VIITOR”, care vizează susținerea unui număr de 500 de studenți, locuitori ai Sectorului 5, prin instituirea unor burse sociale, de merit și de excelență, care să vină în sprijinul acestora în procesul de învățământ, susținând activitatea acestora, precum și a părinților acestora, locuitori ai Sectorului 5, într-un amplu program pentru anul școlar 2019-2020. Bursele se vor acorda studenților care au minim media 8,50 și un venit sub salariul mediu pe membru de familie, cu condiția să fie studenții la învățământul de zi, la forma de învățământ de stat la buget cât și pentru cei care își continuă definitivarea studiilor de masterat. Pentru studenții din anul I se acordă burse începând cu semestrul II. Instituția nostră a derulat de-a lungul timpului o serie de proiecte menite să sprijine elevii din Sectorul 5, având ca obiectiv încurajarea, susținerea și promovarea performanței în orice domeniu, atât în procesul de învățământ cât și în plan social.

Acest program își propune să dezvolte relația dintre administrația publică locală și societatea civilă, în speță studenții din Sectorul 5, să fie un factor de coeziune și de stabilitate socială, mizând pe faptul că sprijinul acordat acestor studenți poate avea efect pe termen mediu și lung în limitarea migrației tinerilor absolvenți și determinarea acestora să se implice în activități sociale și în dezvoltarea societății românești, dezvoltarea Sectorului 5.

Implementarea acestui proiect ambițios presupune crearea unui cadru de colaborare extins între administrația publică și unitățile de învățământ din sistemul universitar. Studenții vor fi selectați din locuitorii Sectorului 5 pe baza criteriilor sociale, de merit și de excelență, în baza unei cereri si a unui dosar depus de către aceștia la sediul instituției noastre.

  • c.     Bugetul estimativ este de aproximativ 3.000.000 lei.

Studenți locuitori ai Sectorul 5 implicați în proiect: 500.

Membrii ai comunității locale implicate în proiect, beneficiare : minim 500 de familii cu copii studenți locuitori ai Sectorul 5;

Perioadă de desfășurare: octombrie 2019 - iunie 2020.


CON SECRETAR GENE ELENA LUM


zfCî N

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA ALEXANDRU SEBAȘȚÎAN LAZAROV »