Hotărârea nr. 189/2019

Hotărârea nr. 189/27.08.2019 privind finanțarea Asociației Grupul de Acțiune Locală ”Împreună dezvoltăm Sectorul 5”, în vederea organizării și desfășurării programelor de interes local.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București


HOTĂRÂRE


A

privind finanțarea Asociației Grupul de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5” în vederea organizării și desfășurării programelor de interes local

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat cu nr. R15214/23.08.2019

Raportul de specialitate nr. R15213/23.08.2019 al Direcției de Dezvoltare Avizul Comisiei Buget, Finnațe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice.

Ținând cont de: prevederile O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Solicitarea transmisă de Asociația Grupul de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5” pentru finanțarea unor programe de interes local nr. 162/22.08.2019 înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 15191/23.08.2019.

în temeiul art. 139 alin. (1), art. 140 alin (1), art. 166 alin. (2), lit. 1) ;i art. 243 alin (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ:


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. - Se aprobă finanțarea Asociației Grupul de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5” în cuantum de 2.000.000 pentru implementarea programelor de interes local.

Art. 2 - Primarul Sectorului 5, Direcția Asistență Tehnică și Juridică , Direcția de Dezvoltare și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.RASEMNEAZĂ


. SECTORUL 5, ȚA PE[TRESCU


RESCU
PRI               1NȚĂ

ALEXAN             AZAROV


H.C.L. Nr. /gS /27.08.2019