Hotărârea nr. 186/2019

Hotărârea nr. 186/27.08.2019 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr.136 către Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Împreună dezvoltăm sectorul 5”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 136 către Asociația Grupul de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5”

Având în vedere:

  • -  Raportul de specialitate nr.15097/23.08.2019 al Direcției de Dezvoltare;

  • -  Referatul de aprobare a Primarului Sectorului 5 al Municipiului București înregistrat sub nr. 15100/23.08.2019;

  • -  Adresa nr. 156/21.08.2019 emisă de Asociația Grupul de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5”;

  • -  Adresa nr. 158/22.08.2019 emisă de Școala Gimnazială nr. 136

  • -  Adresa nr. 161/22.08.2019 emisă de Asociația Grupul de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5”;

  • -  „Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 162/31.10.2017 privind aprobarea participării Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București la constituirea Asociației Grupului de

Acțiune Locală "împreună dezvoltăm Sectorul 5” și aprobarea activităților asociației,

  • -  Avizul Comisiei Buget, Finnațe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

  • -  Avizul Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

  • -  Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport.

Ținând cont de prevederile HCGMB nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și ale art.874 din Codul Civil și de prevederile O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. g), art. 140 alin (1), art. 166 alin. (2), lit. g) și 1) și art. 243 alin (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă darea în folosință gratuită către Asociația Grupul de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5” a unui spațiu de 81 mp, având destinația sală de clasă, situat în incinta unității de învățământ, începând cu 01 septembrie 2019 - pentru o perioada de 4 ani.

.Art. 2. - Se mandatează Directorul Școlii Gimnaziale Nr. 136 să semneze Convenția de Colaborare cu Asociația Grupul de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5”

Art. 3. - Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate și Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, precum și Directorul Școlii Gimnaziale Nr.136 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONȚI

SECRETAR GENERAL

ELENA LUMINI


SEMNEAZĂ


L ȘECTORUL 5, lltA PET&ESCU


PEH.C.L. Nr. 186 /27.08.2019