Hotărârea nr. 185/2019

Hotărârea nr. 185/27.08.2019 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5, nr. 44/28.02.2018 privind adoptarea implementării, la nivelul unităților școlare ale Sectorului 5, a programului ”Copiii noștri, în siguranță”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 44/28.02.2018 privind adoptarea implementării, la nivelul unităților școlare ale sectorului 5, a programului “Copiii noștri, în siguranță”

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Generale de Poliție Locală, înregistrat sub nr. R 14835/22.08.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. R 14836/22.08.2019; Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Avizul Comisiei Ordine Publică, Apărarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 44/28.02.2018, privind adoptarea implementării, la nivelul unităților școlare ale sectorului 5, a programului “Copiii noștri, în siguranță”;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 158/25.07.2018 privind predarea cu titlu gratuit, a Studiului de Fezabilitate privind sistemul de monitorizare a locației copiilor, către unitățile de învățământ preuniversitar de stat (primar), pentru implementarea proiectului “Copiii noștri, în siguranță.

Ținând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 58 și 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139, alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166, alin. (2), lit. 1), precum și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se completează art. 1 al HCLS 5 nr. 44/28.02.2018 și va avea următorul cuprins: “Se aprobă implementarea proiectului “Copiii noștri, în siguranță”, derulat la nivelul unităților de învățământ din sectorul 5 (nivel primar și gimnazial)”.

ART. 2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidentă Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Generală de Poliție Locală și conducerea unităților de învățământ din sectorul 5 (nivel primar și gimnazial) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONT SECRETAR GENE ELENA LUMI

czz


SEMNEAZĂ

ECTORUL 5,

SCU
H.C.L. nr. I &L 27.08.2019