Hotărârea nr. 184/2019

Hotărârea nr. 184/27.08.2019 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Start spre viitor, în anul școlar 2019-2020.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului

Start spre viitor, în anul școlar 2019 - 2020

Având în vedere:

  • -  Raportul comun al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. R 14854/22.08.2019;

  • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. R 14857/22.08.2019;

  • -  Avizul Comisiei Buget, Finnațe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice; și

  • -  Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport.

Ținând cont de prevederile FI.C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor ari. 139, alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166, alin. (2), lit. 1), precum și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă derularea și finanțarea programului Start spre viitor de către Primăria Sectorului 5 și unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, în anul școlar 2019 - 2020.

Art. 2 - Sumele necesare realizării programului menționat la art. 1 vor fi utilizate din bugetul local al sectorului 5, capitolul învățământ.

Art. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidentă Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică și conducerea unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ

L/SECTORUL 5,

SCU


SECRETAR GENE

ELENA LUMINIȚA PET


Y

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

Z/ z z....."773 \ * \\

ĂSTIAN LAZAROV


H.C.L. Nr. Z27.08.2019