Hotărârea nr. 183/2019

Hotărârea nr. 183/27.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general aferent obiectivului de investiție ”Amenajare teren destinat pentru diverse activități recreative pentru copii și pentru adulți, de către Complexul Multifuncțional Sfântul Andrei”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general aferent obiectivului de investiție “Amenajare teren destinat pentru diverse activități recreative pentru copii și pentru adulți, de către Complexul Multifuncțional Sf. Andrei “

Având in vedere:

  • -  Referatul de aprobare al Primarului nr, R 14770/22.08.2019;

  • -  Raportul de specialitate întocmit de Complexul Multifuncțional “Sfântul Andrei” nr. 1346/22.08.2019;

  • -  Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice; și

  • -  Avizul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar.

Ținând cont de:

  • -  Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

  • -  Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. I, art. 140 alin (1), art. 166 alin. 2 lit. “1” și art. 243 alin. 1 lit. “a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici conform devizului general aferent obiectivului de investiție “Amenajare teren destinat pentru diverse activități recreative pentru copii și pentru adulți, de către Complexul Multifuncțional Sf. Andrei astfel cum sunt prezentați în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.2. Finanțarea investițiilor se asigură de la bugetul Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București.

Art.3. (1) Directorul General al Complexului Multifuncțional “Sf. Andrei” și compartimentele de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea ia cunoștința publică se vor face prin grija Secretarului General al Sectorului 5.

CON SECRETAR GENE ELENA LUMI
H.C.L. nr. J&3 /27.08.2019

Anexă la H.C.L. SECTOR 5 Nr./Ă3 /27.08.2019

Deviz General pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate și pregătire documentație, avize și acorduri-pentru amenajarea terenului destinat pentru diverse activități recreative, atât pentru adulți cât și pentru copii, situat la intersecția dintre Șos. Progresului și Str. Năsăud, Sector 5 București- 3 pagini.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ALEXANDRE SEBASTIAN LAZAROV

Denumire investiție, Elaborare Studiu de Fiabilitate si pregătire documentație, avize si acorduri - pentru amenajarea terenului, des xinal pentru diverse activitati recreative, atat pentru adulti ca si pentru copii, situat la intersecția dintre Sos. Progresului si str. Nasaud, sector 5, es ucurestl

DEVIZ GENERAI

Denumire investiție: Elaborare Studiu de Fezabilitate si pregătire documentație, avize si acorduri - pentru amenajarea terenului, -destinat pentru diverse activitati recreative, atat pentru adufti ca si pentru copii, situat la intersecția dintre Sos. Progresului si str. Nasaud, sectc»r 5, București

Valoare curs euro BNR;

4.7274

Data 16 -Aug.-19

  • ■ Nr. crt.                     Denumirea capitolelor de cheltuieli

■ 0 1

  • ■ Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din rare: '

Valoare (fără TVA)

t'WSO: tafe^

TVA 19%

Valoare (cu TVA)'

1,1

Obținerea terenului

-

1.2

Amenajarea terenului

-

1,3

Amenajarea pentru protecția mediului șt aducerea fa starea inițială

_

J..4

Cheltuieli pentru refoearca/protecțla utilităților

-

TOTAL CAPITOL 1

-

-

■ Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

[total CAPITOL 2

o|                      c

i                                 ol

■ capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare șl asistență tehnică - total, din care:                        j                 Oi®

31

Studii

t.ooo.oc

I.90.0C

1,190.00

3.1.1

Studii de Lemn

1,000.01

190.00

1,190.00

3.1.2

Rapor t privind impsetu»’ asupra rnediW:

3.1. 3

Alta studii specifice

3,2

Documentații'Suport și chelLulel» pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.000.01

1,000.00

3.3

Expertiza tehnica

.3.4

Certificarea performantei energetice audrtul energetic al clădirilor

3.5

Proiectare

33,000.00

6,270.00

39,270.00

3.5 .1

Temă de proiectare

3.5.2

Studiu de prefcvabiiitate

3 5 3

Studiu de                         de aSt'wz Tirr^ri'n* th intscverrtn

dey.zfvier.il

25.000 0C

4.750.00

29,750 QO

3 54

Documentații! ■ țțiutire necesar.': ir ■.■ppș’-e* ntițiaet: aw4»to>/»cordtjrll<>r/avWizațiitor

1,000.1»

190 00

1,190.00

3 5.5

V&fîfiCăi'etf «eîi.'fKa dtM'aiiUh? a wt lAi;        ș: i^t&hik)! dv

1.000.00

190.00

1,190.00

35.fi

Proiect tehnic și deîiiin de execuție

s.ooo.w

1,140.00

7.140.00

36

Organizarea procedurilor de achiziție

r .

3.7

Consultanță

-

-

.3 7 1

Managementul ife proiect pentru cbractivu! de mvas-Ltu

i 7.2

Auritul finanda?

3.8

Asistență tehnică

1,900.00

361.00

2,261.00

3.8.1

Asistență tehnica din partea proiectantului

j ,00000

190.00

1,190.00

3.8 .1 1 - pe perioada de          a h/cr

500 00

95.00

595.00

3 8.1.2 ■ pentru pai tiripaien proiectantului ’.a fazele iiKiuse in programul de țontral ai iticrârHor- deewwjtie. avizai de fău» insfiectm ati.il de Stat i'n C'miM luciu

500.00

95 00

595.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

900.00

171.00

1.071.00

TOTAL CAPITOL 3

36,900.00

6,821.00

43.721.00

4 Cheltuieli pentru investiția de bază - total din care: ‘             ;        -’v

4.1

Eortstrucțll și instalații

135.818.52

25,805.52

161,624.04

4 2

viontaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

-

4.3

,'îilaja, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

4.4

Jtilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj si ■chiparnențe da transport

4.5

Jotâri

296,972 05

56.424 69

353,396,74

4.6

\ctiv? necorporale

-

TOTAL CAPITOL 4

432,790,57

82,230.21

515,020.78

Baneficiar: Complex multifuncțional St. Andrei

Denumire investiție: Elaborare Studiu de fstabilitate si pregătire documentație, avize si acorduri - pentru amenajarea terenului, deșt > nat pentru diverse act>vitati recreative, stat pentru aduni ca si pentru copii, situat la intersecția dintre Sos. Progresului si str. Nasaud, sector 5. Bs_jcurest<

DEVIZ GENERAI

Denumire Investiție: Elaborare Studiu de Fezabilitate si pregătire documentație, avize si acorduri - pentru amenajarea terenului, cSestinat pentru diverse activitati recreative, atat pentru adult! ca si pentru copii, situat la intersecția dintre Sos. Progresului si str. Nașa ud, secto 5- 5, București

Valoare curs auro BNR.

4.7274           Data   16— Aug-19

1$ Alte cheltuieli-total, din care:        *                 - -         r’ -?,■

5.1

Organizare de șantier

1,000.00

190.00

1,190.00

5.1.1

Lucrare de construcții

1,000.0c

190.00

1,190.00

5 I 1

Cheltuieli conexe otg șantierului

5.2

Comisioane, cote, taxe, rostui creditului

1.505.00

1,505.00

5.2 1

Comisioanele și ciobântili* aferente creditului bănc>i hnantatpar»

S 2.1

Cota aferentă iSC pentru controlul ■.aliiâtii im .răritordeconutocpi

ȘS'Ulfi

684.09

$23

CaU            pentru controM sUtet’d- fri

urbanism Si pentru autorizarea luciărilm a« amșțiocț;

136 82

136 82

$.2.4

Cora afsrerHfl C3r>ei Sccialft 3 Constnircnriinr CSC

684.09

684.09

$.2 5

Taxe pânțru a^nfdu.-'î.. avue           51                for-'aWî.Mre/^eîfikițare

53

Cheltuieli diverse ji neprevăzute

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL S

2,505.00

190.00

2,695.00

|:CapHd(ul’

6 Cheltuieli pentrudarea în exploatare * total, din care

G-'-J

Pregătirea personalului de exploatare

-

1 6.2 |

Probe tehnologice și Ieste

-

[TOTAL CAPITOL 6

-

-

TQTAL GENERAL

472,195.57

89.241.21

561,436.781

piȘ'careC*M_'. ■

St 136,818.52

f;:25,995.52-

162,814.041

Denumire investiție: Elaborare Studiu de Fezabilitate si pregătire documentație, avize si acorduri - pentru amenajarea terenului, destinat pentru diverse activitati recreative, atat pentru adulti ca si pentru copii, situat la intersecția dintre Sos. Progresului si str. Nasaud, sector S, București

£

i

•i

iș.


INDICATORII TEHNICO ECONOMICI

Lei

euro

1. VALOARE TOTALA (inclusiv TVA)

din care

C+M

162,814.04

34.440.50

TOTAL GENERAL

561.436.78

118,762.28

Alte cheltuieli

2,695.00

570.08

2. VALOARE TOTALA (fara TVA)

C+M fara TVA

136,818.52

28,941.60

TOTAL GENERAL

472,195.57

99,884.84