Hotărârea nr. 182/2019

Hotărârea nr. 182/27.08.2019 privind rectificarea Bugetului de venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Consiliului Local Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL

’SECTOR5


HOTARARE

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 al Consiliului Local Sector 5

Având in vedere Adresa Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5 referitoare la previziunile privind incasarea veniturilor bugetului local al Sectorului 5 pe anul 2019, Rapoartele de specialitate intocmite de Direcția Economica nr. R14734/22.08.2019, R16039/27.08.2019 si Referatul de aprobare nr. R14736/22.08.2019 al Primarului Sectorului 5 ;

Luând in considerare Raportul comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte activitati economice;

Având in vedere Legea nr.50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019, Legea nr. 47/2019 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările si modificările ulterioare;

Având in vedere H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003;

In temeiul art. 139, alin(3), lit. a) , art.166, alin (2) , lit d) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

ART, 1 Se aproba rectificarea bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2019, conform anexelor nr 1-58, 59.2, 60-64 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 2. Se aproba rectificarea bugetului SC Amenajare Edilitara si Salubrizare SA pe anul 2019, conform anexelor nr.59-59.1,66.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare

ART 3 . Se aproba rectificarea bugetului SC Economat SA pe anul 2019, conform anexelor nr.65-66, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 4 Se aproba rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral din veniturii proprii (Invatamant Preuniversitar de stat) pe anul 2019 , conform anexelor nr. 67-74 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 5 Se aproba rectificarea bugetului Centrului Cultural Ștefan lordache pe anul 2019, conform Anexelor nr. 75-77, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

.ART 6 Se aproba rectificarea bugetului Instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (Admnistratia Piețelor Sector 5 ) pe anul 2019, conform Anexelor nr. 78-80 , care fac parte integranta din prezenta hotarare .

ART 7 Se aproba rectificarea bugetului pentru Complexul Multifuncțional „Sf.Andrei” pe anul 2019, conform Anexelor nr. 81-83, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 8 Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate precum si instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 5 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.


CONTRA

SECRETAR