Hotărârea nr. 181/2019

Hotărârea nr. 181/19.08.2019 privind constituirea Subcomisiei de inventariere a bunurilor publice aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 și care alcătuiesc domeniul public al municipiului București .

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE privind constituirea Subcomisiei de inventariere a bunurilor publice aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 și care alcătuiesc domeniul public al municipiului București.

Având în vedere:

Raportul de Specialitate întocmit de Arhitectul Șef înregistrat sub nr.R 13051/13.08.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5;

Adresa Primăriei Municipiului București nr.2255/19.10.2018 coroborată cu adresa nr. 23995/05.12.2018;

Raportul Comisiei Urbanism. Lucrări Publice. Administrarea Teritoriului. Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

In baza prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 343/17.12.2010 privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București;

în temeiul art.129 alin.2 lit. c, art. 139 alin.3 lit. g, art.140 alin 1 și ale art. 166 alin.4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se constituie Subcomisia de inventariere a bunurilor publice aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 și care alcătuiesc domeniul public al municipiului București, în următoarea componență:

Președinte: Primar - Primar

Vicepreședinte:- Viceprimar

Secretar Subcomisie: Secretar General Sector 5

Membrii: Director Direcția Juridică

Director Direcția Economică

Director Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Director Direcția Tehnică

Art.2. Prin dispoziția Primarului Sectorului 5 se va stabili modul de lucru al Subcomisiei și va fi numită o comisie din care va face parte personal din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 5.

Art.3. Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București va fi structurat pe categoriile de bunuri prevăzute în Anexa nr.3 la HG nr.548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor.

Art.4. Listele de inventariere vor fi completate respectând modelul Anexei nr.4 la H.G. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor.

Art.5. Listele de inventariere centralizate de către Subcomisia menționată la art. 1. și semnate de către aceștia vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Sectorului 5.

Art.6. Primarul Sectorului 5 și persoanele nominalizate la art. I. vor duce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

Nr. /f/  /19.08.2019