Hotărârea nr. 180/2019

Hotărârea nr. 180/19.08.2019 privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de Fezabilitate pentru execuția branșamentelor pentru utilități (apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale precum și iluminat stradal, telefonie) și dotări tehnico-edilitare aferente construcției ( căi de acces, semnalizări orizontale și verticale, alei pietonale, spații verzi), până la limita exterioară a perimetrului destinat locuințelor, aferente obiectivului ” Construcții locuințe de serviciu ” în Strada Antiaeriană Nr. 6.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultați din Studiu de fezabilitate pentru Execuția branșamentelor pentru utilități (apa, canalizare, energie electrica, gaze naturale precum si iluminat stradal, telefonie) si dotări tehnico-edilitare aferente construcției (cai de acces semnalizări orizontale si verticale, alei pietonale, spatii verzi) pana la limita exterioara a perimetrului destinat locuințelor, aferente obiectivului "Construcții locuințe de serviciu ” in Strada Antiaeriana nr.6

Având în vedere:

  • - Raportul de specialitate nr. R DT I 16/13.08.2019 al Direcției Tehnice;

  • - Referatul de aprobare a Primarului Sectorului 5;

-Luând in considerare Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice și Avizul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniu, Fond Funciar;

In conformitate cu prevederile:

  • - H.G. nr. 1481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legea 287/2009 privind Codul Civil, art. 861 alin.(3);

  • - Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Națională pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 2, alin 6, ind. I și alin 8;

  • -  HG 719/2016 pentru aprobarea Programului "Construcții de locuințe de serviciu”, cu modificările și completările ulterioare, art.3;

  • -  Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

  • -  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Luând în considerare prevederile art. 139 alin. I, ari. 140 alin. I și ale ari. 166 alin. 2, lit. g, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico- economici, respectiv:

Valoare totală investiție 3.390.05 1, 50 lei, din care TVA în valoare de 537.446,35 lei

Valoare de C+M 2.265.343,50 lei din care TVA în valoare de 361.693,50 lei

rezultați din Studiu de fezabilitate pentru Execuția branșamentelor pentru utilități (apa, canalizare, energie electrica, gaze naturale precum si iluminat stradal, telefonie) si dotări tehnico-edilitare aferente construcției

(căi de acces semnalizări orizontale și verticale, alei pietonale, spații verzi) până la limita exterioară a perimetrului destinat locuințelor, aferente obiectivului "Construcții locuințe de serviciu” în Strada Antiaeriana nr.6

Art.2. Sumele necesare pentru elaborarea documentațiilor și execuția utilităților și dotărilor tchriico-cdililare aferente construcției (apă, canalizare, energie termică și electrică, gaze naturale precum și iluminat stradal, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spații verzi, în interiorul perimetrului destinat locuințelor de serviciu) vor fi asigurate din bugetul local al sectorului 5. Lucrările de utilități (alimentare cu apâ, canalizare, alimentare cu energie termică și electrică, alimentare cu gaze naturale, după caz) se vor realiza cu minimum de 90 zile înainte de termenul de punere în funcțiune a locuințelor.

Art.3. Primarul sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
jAZAROV