Hotărârea nr. 179/2019

Hotărârea nr. 179/19.08.2019 privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București din România și orașul Migdal Haemek din statul Israel.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 5 a! Municipiului București din România și orașul Migdal Haemek din statul Israel

Având în vedere Raportul de Specialitate nr. 13036/13.08.2019 al Direcției de Dezvoltare -Serviciul Proiecte precum și Referatul de aprobare nr. 13038/13.08.2019 al Primarului Sectorului 5;

Luând în considerare :

H.C.L. Sector 5 nr. 126/27.06.2019, privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București din România și orașul Migdal Haemek din statul Israel;

Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 86180/01.07.2019, înregistrat la Primăria Sectorului 5 cu nr. R 830/ 02.07.2019;

Avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. 11 2-2/2208/18.07.2019, înregistrat la Primăria Sectorului 5 cu nr. R 5897/ 19.07.2019;

H.C.G.M.B. nr. 442/31.07.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5 să hotărască cu privire la încheierea unui Acord de cooperare cu orașul Migdal Haemek din statul Israel;

Avizul Comisiei de Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

Avizul Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale;

în conformitate cu prevederile ari. 89 alin. (14), art. 129 alin.9 lit.c, ari. 139, alin.3, lit.f, art. 140 alin. 1, art. 154 alin. (6) și art. 166 alin (2) lit. s) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă încheierea acordului de cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București din România și orașul Migdal Haemek din statul Israel, conform anexei la prezenta hotărâre.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Art.2 - Se împuternicește Primarul Sectorului 5 să încheie în numele și pentru Sectorul 5 al Municipiului București acordul de cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București din România și orașul Migdal Haemek din statul Israel.

Art.3 - Direcția de Dezvoltare, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Nr.ff9 /19.08.2019

Acord de Cooperare

între

SECTORUL 5 AL MUNICIPIUL UI B UCUREȘTJ

DIN ROMÂNIA Și ORAȘUL MIGDAL HAEMEK DIN STATUL ISRAEL

Cooperation agreement

between

5th DISTRICT OF THE TOWN BUCHAREST FROM ROMANIA and

THE STATE MIGDAL HAEMEK FROM THE STATE ISRAEL

U3

wipia ryn bty 5 yan

TWT1S

bx-iur na^wa pjayn b7sa ryn

rym n^ana utyipia ryn btv 5 yar mxipj ,bx"iur nr7?oa pfoyn Sîm ,a,77ît țbn1

SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIN ROMÂNIA și ORAȘUL MIGDAL HAEMEK DIN STATUL ISRAEL, denumite în continuare PĂRȚI,

Dorind consolidarea relațiilor de prietenie dintre autoritățile administrației publice locale și pentru a întări schimbul bilateral dintre acestea,

Pornind de la tradițiile relațiilor de prietenie și colaborare dintre statele cărora le aparțin, convinse de necesitatea dezvoltării relațiilor de prietenie și cooperare dintre ele, dorind să deschidă noi posibilități pentru raporturile de colaborare în domeniile de interes comun la nivelul celor două unități administrativ- teritoriale,

Au convenit următoarele:

Art.l - Conform principiului respectului reciproc, al egalității și al avantajelor reciproce, ambele părți convin să pună bazele unor schimburi de experiență și de bune practici între cele două autorități locale, să întărească legăturile și

THE 5TH D ISTRICT OF THE TOWN BUCHAREST ROMANIA and THE TOWN MIGDAL HAEMEK FROM THE STATE ISRAEL, further called PARTIES,

Wishing the consolidation of the friendship relations between the local government authorities and in order to strengthen the bilateral exchange between these ones,

Starting from the friendship and cooperation traditions between the States they belong to, being convinced by the necessity for the development of the friendship and cooperation relations between them, wishing to open new possibilities for the cooperation relations in the areas of common interest at the level of the two local administrative units,

Agreed the followings:

Art.l - According to the principie of mutual respect, of the equality, of the mutual benefits, both parties agree to start certam experience exchanges and good. practices between the two local authorities, to strengthen the connections and the mutual

npwin pa rrrann D^p dk prnb pn: prnb tw byi ’aipon •’-nrrxn bnjan bu ,țrn □,”77u-nn □■’S'i'rnn nt


nran ■’W 'w nmonna w nn țnb mrian pa nbtys «țifi’w rrran 'nwp nm’on pnya □'’yjom mnsb □’sn -iwno nbiys qnrrvr nbiyon p/w •'orr niay niirm rmi-WDN ni7,rr,n w nana □•’Diwa p^y •’mnn: ,ni,bNDiP,‘w-rn,bmP7


:cpxan by

P77HH TOT pipvb □MW - 1 fp’yo □rtPHH w ,ni177nn nimrmi pwi ’Dib’n iny niTioTi ntt mnb tra^oa ■w pa nnsbaia rniny mwi ivppi □•’ițypn nrt prnb ^raipan niwin


comunicările reciproce și să contribuie la prosperitatea comună și dezvoltarea     ambelor     entități

administrative.

Art.2 -Părțile au convenit să intensifice, în domeniile de interes comun, cooperarea (economică, științifică, culturală), folosind forme moderne de colaborare, specifice stadiului actual de dezvoltare, prin care trec țările lor.

Art.3 - Părțile vor dezvolta colaborarea economică reciproc-avantajoasă și, în acest scop, vor crea persoanelor fizice care își desfășoară activitatea, respectiv, persoanelor juridice care funcționează legal în circumscripțiile aflate sub jurisdicția lor, condițiile cele mai favorabile pentru activitățile cu caracter economic și comercial. Acestea vor sprijini în special dezvoltarea, la nivel local, a colaborării industriale și comerciale, inclusiv a investițiilor, precum și cooperarea directă între întreprinderi. Părțile vor acorda o atenție deosebită colaborării între întreprinderile și firmele mici și mijlocii. Părțile pot participa la expozițiile și târgurile organizate în țările lor, în cadrul cărora pot conveni, pe o bază comună, acțiuni de cooperare și schimburi cu autorități locale și oameni de afaceri din alte state, în conformitate cu legislațiile în vigoare în statele lor.

Art.4 - Părțile vor dezvolta colaborarea reciprocă în domeniul Communications and to contribute to the common prosperity and development of both administrative entities.

Art.2 -The parties agreed to enhance in the areas of common interest, the cooperation (economical, scientific, cultural), using modem forms of cooperation, specific for the current stage of development through which their countries pass .

Art.3 - The parties will develop the mutual beneficially economical cooperation, and, to that end, they will create for the natural person who are performing their activity, respectively for the legal persons who are legally functioning in the constituencies under their jurisdiction, the most favourable conditions for the activities with economic and commercial character. These will support especially the development at the local level, of the industrial and commercial cooperation, including the investments as well as the direct cooperation between the enterprises. The parties will pay particular attention to the cooperation between enterprises and small and medium companies. The parties will participate in the exhibitions and fairs organized in their countries where they can agree on a common basis, cooperation and exchange actions with the local authorities and businessmen from other States, in accordance with the legislations in force in their States.

Art.4 - The parties will develop the mutual cooperation in the area of environmental protection. These will nuwb nnnbi n’Ttnn mwpnr .rmbmnn nwn w mnnonr

•’ainm ,1’mnb id’ddh omyn - 2 tpyi nbiyo            wn ppy;

■otî ,(’rra~inn ,’jhdh pbybon □buzb □’a’Knn ,aiirni» nbtyD rpirt nray lom .mn’D b^ tou;

.□n’niri? nbiyon 'yirrt’tr nx înns1 mn - 3 rps» □’wiKb ra’ ,ht mronbi p-nnn •’bobo; npwbi       nx □•’bma -wn

rwrra ’pin ]Dira mbyio -w nptw»r □mitran □’wnn nx ,nnwo mnn: nrbDbm ninb’yDH to înv: rwiri ,mn’Da np’yn -oarr nn .nrnnoan ’n’wn nbiyo bty ,rraipar qiwa îao ,myptyn bw bbio ptno» ttynp1 artiun .poy va pn w nbiy* to pn nbiyon qin’^b rnnro nb naw .□miTOm nwpn □’poyni poy;

□■’T’T’m monynn ^nnwnb □ibiD mbir nn nrraoa:i ^rrnwTO npriw nin’tt’ mbiVD by pmra Ticr by ^’oon1: ■’țwxi nvaip» nrwi ny □,Dibim nbiVE np-’pnb □xnna ,minK mr-mn □701 .□rrwro nspnr protecției mediului înconjurător. Acestea vor contribui la elaborarea și aplicarea unei strategii privind prevenirea și combaterea cauzelor de natură să prejudicieze echilibrul ecologic al localităților lor.

Artă - Părțile vor colabora, în limita posibilităților lor economice, la extinderea și perfecționarea căilor de transport, în special a celor rutiere, precum și a telecomunicațiilor.

Art,6 - Pe baza unor programe corespunzătoare, părțile vor extinde, în limitele posibilităților lor economice, schimburile culturale și vor facilita, în acest scop, colaborarea între asociații de cultură și artă. Acestea vor sprijini colaborarea între școlile de toate gradele și categoriile, facilitând atât schimburi de experiență și de bune practici între elevi, studenți, cadre didactice și cercetători, care doresc să participe la competițiile și taberele recreaționale care vor fi organizate alternativ în cele două unități administrativ- teritoriale. Acestea vor sprijini, în limitele posibilităților lor economice, studierea limbilor ambelor părți, atât în cadrul școlilor, precum și în afara cadrului școlar.

Art. 7 - Părțile vor suporta în mod independent cheltuielile apărute în cursul implementării prezentului Acord de Cooperare, în limitele stipulate de legislațiile naționale ale statelor celor două Părți.

Art. 8 - Fiecare parte va desemna un coordonator care va răspunde de implementarea eficientă a acestui Acord de Cooperare. Coordonatorii contribute to the elaboration and application of a strategy on the prevention and combating the causes which may harm the ecological balance of their localities .

Art.5 - The Parties shall cooperate within the limits of their economic possibilities in the expansion and improvement of the traffic roads, especially of the roads, as well as of the telecommunications.

Art.6 - Based on appropriate programs, the parties will expand, within their economic possibilities, the cultural exchanges and for this they will facilitate the cooperation between the cultural and art associations. These will support the cooperation between the schools of all grades and categories, fostering both changes of experience and good practices between pupils, students, teachers and researchers, who wish to participate in the competitions and recreațional camps which will be organized alternatively in the two administrați ve-territorial       units.

Within the limits of their economic possibilities, they will support the study of the languages of both parties, both within the schools and outside the schools.

Art. 7  - The Parties shall

independently bear the expenses incurred during the implementation of this Cooperation Agreement, within the limits stipulated by the național legislations of the States of the two Parties.

Art. 8 - Each party will appoint a coordinator who will be liable for the effective implementation of this Cooperation Agreement. The coordinators appointed by the Parties nbiysn «fiw ™ oi77Hn - 4 rp»i wr an .nawn nun mrais hihî D'ADIOON □IU"I nirt'D' □'bibun iwn D'mmnn'nbbinyon' □ QIU'TI bu 'AlblpNF) |IT'N2 PIAD.□n'A!

’D by ,nbiys îsntp1 cp-mn - 5 rpsK nonnnb ,onbu> rmbobon mbmn; ied       bw titod ,munnn ’rn

.H’xpuiEnpbDH bw □.

/nE’Kna nruin cpcd by - 6 rpst nrbobon mbmon by ,13’nT dto ,it hiddd pbpp nunnn ’mbm nx ,onbiz nisnn imw ps nbiyon nimip bs T13 p3 nbiys Tirw3 ■oan1 nn .rmax ibp1                  nizonn boa ibo?

1’3 nnbata rniay ’dtd prou ,mbino □: •w ,D’ipim             ,CH’abr

tt’BU rmnai nrimno prwnb mixn: mi’rrn W3 psib’nb ww nmb •’d by poarr nn .ni’bxniu’io-ni’bmar b^ nwn rrrabo ,nnb^ n’bobon nbiDV m ied ,7Don •’nn rraoao dj ,d’77xh ’ju .iddh n’3 rnwab pnE desemnați de către Părți vor elabora un plan de implementare și vor propune acțiuni suplimentare care pot fi întreprinse de ambele părți.

Art. 9 - Orice diferend apărut cu privire Ia interpretarea sau aplicarea prezentului Acord de cooperare se va soluționa amiabil, de către Părți, pe calea negocierilor directe.

Art.10 - Părțile vor facilita schimburile directe de sportivi, echipe sportive, specialiști în domeniul sportului care vor acționa la cluburile sportive interesate. Art.ll-Cele două Părți vor sprijini realizarea de schimburi de experiență în domeniile lor de competență. Părțile vor promova în continuare schimburile extinse în domeniul economiei și comerțului, al gestionării orașului, al protecției mediului, al tehnologiei științifice și al educației, culturii și sportului, al turismului, precum și schimburile interculturale dintre tineri, pentru adâncirea cooperării și obținerea unei dezvoltări comune.

Art.12 - Prezentul Acord de cooperare se încheie pe durată nedeterminată și va produce efecte de la data semnării. Documentul de cooperare poate fi modificat și/sau completat prin acordul scris al celor două Părți. Modificările și completările vor produce efecte de la data semnării.

Art. 13 - Orice Parte poate denunța Acordul de cooperare prin notificare scrisă adresată celeilalte Părți. Denunțarea își produce efectele după will elaborate an implementation plan which will propose additional actions which can be taken by both parties.

Art. 9 - Any dispute which occurred with respect to the interpretation or application hereof will be amicable solved by the Parties through direct negotiations.

Art.10 - The Parties will facilitate the direct exchanges of sportsmen, sports teams, specialists in the sport area which will act at the interested sport clubs.

Art.ll-The two Parties will support the fulfilment of exchange of experience in their area of competence. The Parties will continue to promote the extended exchanges in the area of economy and commerce, of the city management, of the environmental protection, of the scientific technology and education, culture and sport and tourism, as well as the intercultural exchanges between young people, for deepening the cooperation and achieve of the common development.

Art.12 - This Cooperation Agreement will be concluded for an unlimited period and will produce the effects as of its signing date. The cooperation document can be amended and/or completed through the written agreement of those two Parties. The amendments and completions will produce the effects as of the signing date.

Art.l3-Any Party can terminate the Cooperation Agreement through written notification addressed to the other Party. The termination will produce its effects three months after

’yynx țDixn w” omisn - 7 rpyi □Don mtr'” țbnan ivdt’ -w mxxim by lynpo mbn^n ,nr nbiyo nwu w nirTO bty mmxbn np’pnn n .m-mt mm w tona m»1 mt by - 8 rpyt •ptw tixn biy b’y’n oirb ’K-im ■m bv rum mrman .m nbtyt nibtyo ly^h □W” miori lony^myr .Dmn w t by ywrob momii motn tyimy țmyy yem iwx țioyo bo - 9 «pve pro nty,,m m nbiyo țtmty moon □w” w .mu” zo"tn ții /mmm țmra m-mr

mmtm □’D'ibm by ibp1 mimn -10 tpyc □maw ,tom90 riwtop         bir

’aiiyim ibym iw omeon oînna .□rmooyan omoon

yiyyy ioan’ mimti w -11 rpye □rtiyn .amoBPa ■’oînro p’O’O ’Dib’n moinman □',yib,,nn nx mpb ioto noon ,myn bimo ,ino»m nbtobon Dînra ,Tmnm ri’yinn moibwmi ,nn’non □’Bib’n m w .rnm’nn ,ioiiDom rrainn npmyn avzb ,crmyy pn cmmionn poo .nymwzo rnînnonn mom nbiysn țim’ty trei luni de la primirea respectivei notificări.

Art.i4 - Prezentul Acord de Cooperare este încheiat pe durată nedeterminată și produce efecte la data semnării. Modificările și completările produc efecte la data semnării.

încetarea prezentului Acord de Cooperare nu va afecta punerea în aplicare a programelor și proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acestuia, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel de către Părți.

Semnat la .......................................

la data de ......................... în trei

exemplare originale trilingve, în limbile română, engleză și ebraică, toate textele fiind egal autentice. în caz de diferende de interpretare textul în limba engleză va prevala.

Pentru

Sectorul 5 al Municipiului București din ROMANIA

Primar

the notification’s reception.

Art.14 - This Cooperation Agreement is concluded for an unlimited period and produces the effects at its signing date. The amendments and completions produce effects at its signing date.

The termination hereof will not affect the implementation of the programs and projects started during its validity period, unless otherwise agreed by the Parties.

Signed in .......................................

on........................, in three original

trilingual counterparts, in Romanian, English and Hebrew languages, all texts being equally authentic. In case of any disputes of interpretațion, the English version shall prevail.

For

The 5. District of the Town

Bucharest from Romania

May or

■no: ht nbiys niiw twn -12

7yi»» npn nvri irmi» mb» nsipn1; țip’nb in» nbiysn i»d» .wnr w brp nnoa noDonn •’T by n»bwn ix/' □’spn rn’ ni»b^nni □■’iipmn .□,77^r .□nzrnn 7yi»K

□Don rx □,,ob bis1 iu bo -13 rpste 7Hb nnoo nviin by nbiyyn rprro □■’tr'rin ntmbo’ npinb oxr nron .mxr .nirnn nnix nbup 7yi» nnxb moi nr nbiys rpriT dodh -14 rpste 7yi»n ppm rmm» mb» noipnb 7yi»» mopri ni»bwnm □•’iipmn.inamn .□n»’nn bv yw xb nr nbiyy qw cddti orc ibmnnry □1»p1i“iDni nrioinn oi^’-nnnx odoih ax xbx ,qpn rrn m noipnri .□toi ț1»

□nra

.............."P"ixra..........................□ rt’imnn no: ,n’’inip» □•’pmy wn □”oimx □■'□opun bo “)W5 ,nn3ym

.77'’» nmx»

TOS?

pnyn b7ă» tsît

,toh U7X»