Hotărârea nr. 175/2019

Hotărârea nr. 175/19.08.2019 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 200/27.08.2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 referitor la necesitatea și oportunitatea modificării plafonului de venit până la care se acordă tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii, în conformitate cu prevederile H.C.L. Sector 5 nr.200/2018.

Ținând cont de Raportul de specialitate întocmit la nivelul DGASPC Sector 5, înregistrat sub nr. 14390/13.08.2019.

Nota de îndreptare a erorii materiale cuprins în Raportul de Specialitate nr. 14390/13.08.2019 Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 înregistrată sub nr.14615/14.08.2019.

Dată fiind H.C.L. Sector 5 nr.200/2018 privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii, rezidenți în mod legal pe raza Sectorului 5 și aprobarea Metodologiei de lucru utilizată pentru implementarea acestui proiect social.

Luând în considerare prevederile Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii.

Ținând seama de Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice, precum și al Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă,

în concordanța cu prevederile art.58, art.59, ari.61 și art.62 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

în baza dispozițiilor art.139 alin.l, art.140, alin.(l), ari.166, alin.(2), lit.p și art.196 alin.(l) lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data de 01.09.2019, se modifică art.l din HCL Sector 5 nr.200/2018, acesta urmând să aibă următorul cuprins:

“Se aprobă acordarea de beneficii sociale sub forma de tichete sociale in valoare lunară de 100 de lei, pensionarilor din sistemul public de pensii, rezidenți in mod legal pe raza Sectorului 5, ale căror venituri lunare nu depășesc plafonul de 925 de lei. ”

Art.2. în conținutul Metodologiei aprobată prin HCL Sector 5 nr.200/2018, valoarea de 830 de lei se înlocuiește în mod corespunzător cu valoarea de 955 de lei.

Art.3. Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative și Direcția Generală de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. w 719.08.2019/Contrasemnează,

Secretarul General /al Secto$lui 5

PJ


Elena Lumini


;scu

-vTiVi/'l z-.