Hotărârea nr. 174/2019

Hotărârea nr. 174/19.08.2019 privind darea în folosință Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 , a imobilului situat în București, sector 5, Strada Fabrica de Chibrituri nr. 7-9 în vederea funcționării unor servicii de specialitate ale direcției.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5


Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 14382/13.08.2019 întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

In baza avizelor Comisiei de Buget , Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice și Comisiei Protecție Socială. Sănătate și Societate Civilă

Dată fiind II.C.L. Sector 5 nr. 130/27.06.2019, privind acordul de principiu pentru stabilirea unui sediu al D.G.A.S.P.C. Sector 5 în strada Fabrica de Chibrituri nr. 7-9, sector 5, București cu suprafața de 1419,15 m.p. ce urmează să fie închiriat de către Primăria Sectorului 5;

Ținând seama de contractul de închiriere nr. 5953/19.07.2019 încheiat între Primăria Sectorului 5, S.C. TATI GRUP D.D.B.B. S.R.L și S.C. OXIGEN AGRO PRODUCT COMPANY S.R.L.

în temeiul art. 139 alin.(l), art.140 alin.l și art. 166 alin.(2) lit. „I” teza I și b „p” teza 1 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE

Art.l.în vederea asigurării funcționării serviciilor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 5 prevăzute în anexa nr. 2 a prezentei hotărâri, se dau în folosință D.G.A.S.P.C. Sector 5, spațiile din imobilul situat în București, sector 5, str. Fabrica de Chibrituri nr. 7-9, în suprafață de l!68,35mp., menționate în anexa nr. 1 a prezentei hotărâri, pe perioada contractului de închiriere nr.5953/19.07.2019.

Art. 2.D.G.A.S.P.C.Sector 5 va suporta cheltuielile referitoare la plata chiriei și a serviciilor de mentenanță/întreținere asigurate de locator pentru spațiile prevăzute la art.l al prezentei hotărâri, precum și cheltuielile referitoare la plata utilităților publice determinate de funcționarea serviciilor prevăzute la art. 1 al prezentei hotărâri, proporțional cu cota parte din spațiul dat în folosință.

Art.3. P rimăria Sectorului 5 și D.G.A.S.P.C. Sector 5 vor semna un proces-verbal de predare-primire a spațiilor menționate la art.l al prezentei hotărâri în care se vor menționa și costul chiriei , al serviciilor de mentenanță/întreținere asigurate de locator pentru aceste spații, precum și cota-parte ce revine spre plată D.G.A.S.P.C. Sector 5 din cheltuielile determinate de plata utilităților publice.

Art.4.Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidentă Acte Administrative-Direcția de

Asistența Tehnică si Juridică si D.G.A.S.P.C. Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


COn/t^ASEMNEAZĂ

L SECTOR 5,

RESCU


SECRETAR GENERA ELENA LUMINltA P.


ANEXA NR. 1 LA H.C.L. Sector 5 nr.

SPAȚIILE CE VOR FI DATE ÎN FOLOSINȚĂ CĂTRE D.G.A.S.P.C. SECTOR 5 ÎN CADRUL IMOBILULUI SITUAT ÎN BUCUREȘTI,SECTOR 5, STR. FABRICzV DE CHIBRITURI NR. 7-9

Demisol în suprafață de 213,5 mp.;

Parter în suprafață de 466,95 mp.; Etaj în suprafață de 487,90.ANEXA NR. 2 LA II.C.L. Sector 5 nr. /^/-

SERVICIILE DE SPECIALITATE ALE D.G.A.S.P.C. SECTOR 5 CE VOK

FUNCȚIONA ÎN CADRUL IMOBILULUI SITUAT ÎN BUCUREȘTI ,SECTO Jț 5,

STR. FABRICA DE CHIBRITURI NR. 7-9

ServiciulAsistentăMaternală;

ServiciulAdopții - CompartimentulProtecție de Tip Familial;

ServiciulAnchetePsiho-sociale, Consiliere și Exprimare Liberă a Opiniei Copilului;

Serviciul pentru Prevenirea Abandonului Copilului;

Serviciul de Asistență Socială a Persoanei Adulte;

Clubul Bunicilor Sector 5- Centrul Comunitar

Serviciul de EvaluareComplexă a PersoanelorAdulte cu Dizabilități; Comisia de EvaluarepentruPersoaneleAdulte cu Handicap.