Hotărârea nr. 172/2019

Hotărârea nr. 172/19.08.2019 privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Natională pentru Locuințe, pe durata de execuției a lucrărilor, a terenului aflat în administrarea Consiliului Local Sector 5, situate administrativ in Bucuresti, str. Antiaeriana nr. 6, Sector 5, precum si asigurarea din bugetul local a sumelor necesare elaborarii documentatiei tehnico-economice și execuției utilităților aferente investitiei ”Constructii locuinte de serviciu” - Lot 2, precum si a modelului de contract cadru.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe, pe durata de execuție a lucrărilor, a terenului aflat în administrarea Consiliului Local Sector 5, situat administrativ în București Str.

Antiaeriană nr.6, sector 5 , precum și asigurarea din bugetul local a sumelor necesare elaborării documentației tchnico-economice și execuției utilităților aferente în vederea realizării investiției "Construcții de locuințe de serviciu” - Lot 2, precum și a modelului de contract cadru

Având în vedere:

 • -  Raportul de specialitate nr. R DT 106/09.08.2019 al Direcției Tehnice;

 • -  Referat de Aprobare al Primarului Sectorului 5;

-Avizele Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice și ale Comisiei Urbanism. Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului. Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

In conformitate cu prevederile:

- H.G. nr. 1481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire locuințe, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 861 alin.(3) din Codul Civil , ale art. 2, alin (6), ind.l și alin (8) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Națională pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.3 din IIG 719/2016 pentru aprobarea Programului "Construcții de locuințe de serviciu”, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul prevederilor art. 139 alin.3 lit. g), art. 140 alin.l și ale art. 166, alin (2) lit. k) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE

Art. I. Se aproba transmiterea în folosință gratuită, pe perioada de derulare a investiției, către Agenția Națională pentru Locuințe, a terenului în suprafață de 1495 mp având numărul cadastral 234939 conform referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr. 32253/23.07.2018 emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Sector 5 pentru realizarea obiectivului de investiții "Construcții de locuințe de serviciu” - Lot 2, teren descris în Anexa I ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Sumele necesare pentru elaborarea documentațiilor tchnico-economice, execuția utilităților și dotărilor tehnico-edilitare aferente construcției (apa, canalizare, energie termica si electrica, gaze naturale precum si iluminat stradal, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spații verzi. în interiorul perimetrului destinat locuințelor de serviciu) vor 1! asigurate din bugetul local al sectorului 5. Lucrările de utilități (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energic termică și electrică, alimentare cu gaze naturale, după caz) se vor realiza cu minimum dc 90 zile înainte de termenul de punere în funcțiune a locuințelor de către Consiliul Local al Sectorului 5.

Art.3. Se aproba Contractul-cadru, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre pentru realizarea investiției "Construcții de locuințe de serviciu” - Lot 2.

Ari.4. Se mandatează Primarul sectorului 5- Domnul Daniel Florea, să semneze documentele privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioada de execuție a lucrărilor, către Agenția Națională pentru Locuințe București, a terenului menționat la Art. I al prezentei.

Art.5. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va face de către Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate.

Secretar!


/ Contrasemnează,

Secretar!General Sector 5

ELENA LUMINIȚA pfelRESCUNr. /&? /19.08.2019

Kt b5 . j^J/3- og.&e


Anexa nr 1.3 5 la reg ui arnent

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:1 000


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa Imobilului

2,vh y;

1495 mp

Mun. București , Sectorul 5, Str Antiaeriana (Fosta Nr 38), Nr. 6 - Lot 3

Cartea Funciară nr.

UAT

Sector 5, Mun. BucureștiJ227OO


322600Prezentul ci .art.28 si uri. 5 *— U 19 ' ului .'d(W?n iu


A. Date referitoare la teren

Nr.

parcelă

Categorie de folosință

Suprafața

(rnp)

Mențiuni

1

Cc

1495

Teren intravilan cuiti construcții; neimprejmuil.

Total

1495

B Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totală a imobilului = 1495 mp            ——--n

* Suprafața clin act =                            ^n'obnaf*'f

:   '       N’uipe si prefunne.e.xecuiăn'luluij •

■                 ’%REGE;’CA’D SRL

prin irig., Talpoanu .Marian1

ț;'.c.            Gâijfiftri exccbvifca iuâfiiiiâlufjî'jf'-ialijren.

Va ■'cofOCliiiiriHiCta iniociîiuii ijocuriicni;i(TT<:;uia!itrale și        ,

'??•?       . \b/<?5ponclcri|.i'<i'jc$iei3 <:» feAlitailia^di'i ierch

■’?       Sen înalt ir a r>i Stampila V,

\-V. /                 flai.i (V. <t; 7;)î.it . .     jpî

r......T;<aoS”" \

j                   irtlAAlticcHi^kv^j.vji.ilui ir« ba/ji de date integrată y

i           inspoctor                  uiiT cadastrai

// *           ""' ’ S

//    / Pala      \    \\

//O  /                 v iz \\                      ja. -  — 'aax

■B......


. ,                  .     , ... . Anexa nr 1 36 la regulament

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

cu propunerea de dezlipire

Scara 1:5000


Mun. București , Sectorul 5, Str Antiaeriana

(Fosta Nr. 38). Nr. 6


Prezentul document urmeaza prevederile hrt.28 si art. 29 alin. (1) din Ordinul torliIui General, al A N 0 PI

: i.n/'zo i d


322300


(A

el

ine

'. P

bli322500


AAA

yb» 1  ^7}

i o‘\v a 77

f’m 7 / ’J >

«(»«'

Mhw      ......

/ A, < l (     REGE CAD SRL X

s Pnn ing. Talpeanu Maria.it măsurătorilor iJ.t^ren,

J-b         ‘b ' •*     ‘VitP -<'?jn,î'1 i>?io'cr’ii'ii document ației.crtoastrate și

>  .■ j               ' •      7 ^’-Spundcnța arx.l-jiu cu'realitate??! dp teren

....." ‘

XAiȚ-fcAaA/lsXSsiAAfctA:.

A;''' . '        ■ ' ' A

bb'bbi/WxbO fii Ai X’' A: AX aAAJX’î'A

Tabel de mișcare parcelara pentru dezlipire imobil

țfy. Situația actuala( inainte de dezlipire)

VX7_!A

Siluatia Viitoare ( după dezlipire)

Ș.qprafata |y(mp)

Calegoria folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața

(mp)

Cateqoria de folosința

Descrierea imobilului

S751940

A;

ICc

Teren intravilan curii construcții;

neimprejrnuit.

48958

1Cc

Teren intravilan curu construcții. neimprejrnuit.

1495

2Cc

1 eren intravilan curii construcții ; neimprejrnuit.

MW

1495

3Cc

Teren intravilan curți construcții . neimprejrnuit

Ș3j51948

Total

51948

<       f
■cȘ $


•n care


SojfHiiHura și Stampila

•       r-L —

'Dhi'.a, 04.07 2Q1.D.::____________

există .numere cadastrale pcnău Imobilele vecine, in locul numelui vecinului se va trece numărul cadastral, iar în lipsa numărului cadastral /                          numărul topografic sau numărul administrativ. Suprafețele se rotunjesc la inetm pătrat,

/ ’

/ ’

.....7"

i


Oaia:


Nr.


AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE


Nr.h                    o<


UNITATEA

ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ


CONTRACT


încheiat între:

Unitatea administrativ-teritorială Sector 5, cu sediul Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, tel.: 021.314.46.80, fax : 021.314.49.90. e-mail: primarie@sector5.ro, reprezentat de primar DANIEL FLOREA

Și

Agenția Națională pentru Locuințe (denumită în continuare ANL), cu sediul în mun. București, Bd. Unirii nr. 61, bl. F3, sector 3, tel. 021 320.44.60, fax 021 320.61.22, reprezentată de director general.........................................................

Părțile au convenit ca, în conformitate cu prevederile art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 719/2016 pentru aprobarea Programului "Construcția de locuințe de serviciu", ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.__________________________, să încheie prezentul contract.

CAPITOLUL I

Obiectul contractului

ART. I. Obiectul prezentului contract îl constituie realizarea utilităților și dotărilor tehnico-ed iii tare aferente, în vederea asigurării condițiilor de locuit, pe terenul în suprafață de 1495 mp, avănd numărul cadastral 234939 situat în București Str. Antiaeriană, nr. 6, conform referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr. 32253/23.07.2018 emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Sector 5 pentru realizarea obiectivului de investiții "Construcții de locuințe de serviciu'’ pe terenul cu numărul cadastral 234939, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5.

CAPITOLUL II

Durata contractului

ART. 2. Contractul se încheie pe perioada construcției locuințelor de serviciu și încetează la data semnării protocolului de predare-primire încheiat între ANL și unitatea administrativ-teritorială.

CAPITOLUL III

Obligațiile părților

ART. 3. Consiliul Local al Sectorului 5 se obligă:

 • a) să elaboreze, pe cheltuială proprie, documentațiile tehnico-economice pentru execuția utilităților și dotărilor tehnico-edilitare aferente construcției - apă, canalizare, energie termică și electrică, gaze naturale, precum și iluminat stradal, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spații verzi, în interiorul perimetrului destinat locuințelor de serviciu și să le transmită ANL în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici;

 • b) să asigure de la bugetul local sursele necesare pentru execuția utilităților și dotărilor tehnico-edilitare aferente construcției în interiorul perimetrului destinat locuințelor de serviciu, inclusiv în colaborare cu operatorii de utilități, acolo unde este cazul. Lucrările de utilități -alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică și electrică, alimentare cu gaze naturale, după caz, se realizează cu minimum 90 de zile înainte de termenul de punere în funcțiune a locuințelor comunicat de ANL;

 • c) să respecte termenele de execuție și de punere în funcțiune a utilităților și dotărilor tehnico-edilitare, în corelare cu graficele de execuție stabilite de ANL împreună cu antreprenorul general la încheierea contractului de execuție de locuințe de serviciu (inclusiv eventualele decalări ale termenelor din motive independente de voința celor două părți) și să informeze în scris ANL cu privire la finalizarea lucrărilor tehnico-edilitare.

ART. 4. ANL se obligă să aducă, în scris, la cunoștință unității administrativ-teritoriale Consiliul Local al Sectorului 5 termenele de finalizare a locuințelor de serviciu, în conformitate cu graficele de execuție anexă la contractele de lucrări.

CAPITOLUL IV

Răspunderea contractuală

ART. 5. în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 3 din contract și la art. 5 alin.

 • (I) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2016 pentru aprobarea Programului "Construcția de locuințe de serviciu", autoritățile publice locale sunt obligate să suporte toate cheltuielile efectuate de ANL pentru realizarea obiectivului de investiție.

CAPITOLUL V

Forța majoră

ART. 6. (1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă.

 • (2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo.

 • (3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră în termen de 5 (cinci) zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile.

 • (4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de forță majoră.

 • (5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

 • (6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.

 • (7) în cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a contractului.

CAPITOLUL VI

încetarea contractului

ART. 7.

(1) Prezentul contract încetează în una dintre următoarele situații, în condițiile legii:

 • a) expirarea duratei contractului;

 • b) înainte de termen, cu acordul ambelor părți;

 • c) rezilierea contractului pentru nerespectarea obligațiilor contractuale.

(2) în cazul nerespectării de către unitatea administrativ-teritorială a prevederilor prezentului contract, ANL poate decide rezilierea unilaterală a contractului, decizia fiind comunicată unității administrativ-teritoriale printr-o notificare scrisă. în această situație, unitatea administrativ-teritorială are obligația restituirii în întregime a sumelor cheltuite de ANL cu ocazia execuției lucrărilor de construire a locuințelor de serviciu, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii notificării privind rezilierea unilaterală, sub sancțiunea calculării dobânzilor de întârziere potrivit prevederilor legale.

ART. 8. Indiferent de cauza încetării înainte de termen a contractului, obligațiile părților se duc la îndeplinire până la data la care încetează contractul.

ART. 9. Fiecare parte are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea contractului, în situația prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. c), în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei, arătând și motivele acestei solicitări.

CAPITOLUL VII

Litigii

ART. 10. Neînțelegerile apărute între părți în timpul derulării contractului se soluționează pe cale amiabilă.

ART. 1 1. Dacă părțile nu ajung la o înțelegere pe cale amiabilă, litigiile sunt soluționate de instanțele competente, conform legislației în vigoare.

CAPITOLUL VIII

Dispoziții finale

ART. 12. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părți, potrivit legii.

ART. 13. Completările sau modificările ce se aduc prezentului contract, în conformitate cu reglementările în vigoare, după semnarea lui, se efectuează prin act adițional, semnat și ștampilat de cele două părți.

încheiat astăzi,


, în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.


AGENȚIA NAȚIONALĂ

PENTRU LOCUINȚE,


UNITATEA

ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ


DIRECTOR GENERAL,


PRIMAR,


DIRECȚIA CONSTRUCȚII LOCUINȚE DIRECTOR,


DIRECȚIA JURIDICĂ

DIRECTOR EXECUTIV

FLORINA DRAGNEA


DIRECȚIA JURIDICĂ și CONTENCIOS DIRECTOR,


DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV

DISĂGILĂ ISABELA NICOLETA


Avizat,

Serviciul Juridic și Avizare

Șef Serviciu


DIRECȚIA TEHNICA DIRECTOR EXECUTIV VLĂȘCEANU CONSTANTIN


Verificat

Serviciul Implementare Programe

Guvernamentale pentru Locuințe