Hotărârea nr. 171/2019

Hotărârea nr. 171/19.08.2019 privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Direcției Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica dc Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al Direcției Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5

Având în vedere:

  • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5;

  • -  Raportul de specialitate al Compartimentului dc Resurse Umane si SSM din cadrul Direcției Impozite si Taxe Locale a Sectorui 5 înregistrat sub nr. 243/ 23.07.2019;

  • -  Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice; în conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 370 alin. (2) și alin. (3) din O.U.G nr. 57 /2019 privind Codul administrativ;

  • -  Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Art. 8 alin. (I) și art. I I din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin.ț I), art. 140 alin.ț I) și art. 166 alin.(2) lit. f) din O.U.G nr. 57 / 2019 privind Codul

administrativ,


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Începând cu data de 01.09.2019 se aprobă Organigrama și Statul de funcții ale Direcției Impozite și laxe Locale a Sectorului 5, conform anexelor I și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 -Direcția Impozite și laxe Locale Sector 5 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Total personal: 170

Personal conducere: 13

Personal execuție: 157

Funcții publice conducere: 11

Funcții publice execuție: 139

Funcții conctractuale conducere: 2

Funcții contractuale execuție: 18


ANEXA 2 LA H.C.L. SECTOR 5 NR.

STAT FUNCȚII

DIRECȚIA IMPOZITE Șl TAXE LOCALE A SECTORULUI 5

NR.

CRT.

STRUCTURA

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta grad prof.

Nivelul studiilor

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

1

DIRECTOR EXECUTIV

2

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

SERVICIUL EVIDENTA VENITURI

3

SEF SERVICIU

1

S

4

Consilier

1

Superior

S

5

Inspector

1

Superior

S

6

Inspector

1

Superior

S

7

Inspector

1

Superior

S

8

Inspector

1

Superior

S

9

Inspector

1

Asistent

S

10

Inspector

1

Asistent

S

11

Inspector

1

Superior

S

COMPARTIMENTUL BUGET - FINANCIAR

12

Inspector

1

Asistent

S

13

Inspector

1

Superior

s

14

Inspector

1

Asistent

s

15

Inspector

1

Principal

s

BIROUL INCASARI

16

Șef Birou

II

s

17

Casier

M

18

Casier

M

19

Casier

M

20

Casier

M

21

Casier

M

22

Casier

M

23

Casier

M

24

Casier

M

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE SI FONDURI EUROPENE

25

Consilier Achzitii

1

Asistent

s

26

Consilier Achiziții

1

Asistent

s

27

InsDector

1

Drîr.

r

BIROUL JURIDIC

28

Șef Birou

II

S

29

Cons. juridic

1

Asistent

s

30

Cons. juridic

1

Principal

s

31

Cons. juridic

1

Superior

s

32

Cons. juridic

1

Principal

s

33

Cons. juridic

1

Asistent

s

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE SI SSM

34

inspector

1

Superior

s

35

inspector

1

Asistent

s

36

Inspector

1

Superior

s

37

Inspector

1

Principal

s

SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATA DATE

38

Șef Serviciu

II

s

39

Insp. Speci

Gr.ll

s

40

Insp. Speci

Gr.ll

s

41

VACANT

Programat

Tr.ll

M

42

VACANT

Programat

Tr.ll

M

43

Programat

Tr.ll

M

44

Insp. Speci

GR IA

S

45

Insp. Speci

GRIA

S

46

Programat

TR IA

M

SERVICIUL CONSTATARE SI IMPUNERE PF 1

47

Șef Serviciu

1

s

48

Consilier

1

Superior

s

49

Inspector

1

Superior

s

r

50

Inspector

1

Principal

s

51

Inspector

1

Asistent

s

52

VACANT

Referent

III

Superior

M

53

Referent

III

Superior

M

54

Referent

III

Superior

M

55

Inspector

1

Superior

S

56

Inspector

1

Asistent

s

57

Referent

III

Superior

M

58

Inspector

1

Asistent:

S

59

Inspector

1

Asistent

s

60

Referent

III

Principal

M

61

Inspector

1

Asistent

S

62

Inspector

1

Asistent

S

SERVICIUL CONSTATARE SI IMPUNERE PF II

63

Șef Serviciu

1

s

64

Consilier

1

Superior

s

65

Consilier

1

Superior

s

66

Inspector

1

Superior

s

67

Inspector

1

Superior

5

68

Inspector

1

Superior

s

69

-----

Inspector.

1

Asistent

s

70

Referent

III

Superior

M

71

Inspector

1

E

s

72

Referent

III

Principal

M

73

Referent

III

Principal

M

74

Inspector

1

Asistent

S

75

Inspector

1

Acicfor»*

c

76

Inspector

1

Asistent

S

77

Inspector

1

Principal

s

78

Inspector

1

Superior

s

79

Inspector

1

Asistent

s

80

Inspector

1

Asistent

s

81

Inspector

1

Asistent

s

82

Inspector

1

Asistent

s

83

Inspector

1

Asistent

s

SERVICIUL CONSTATARE SI IMPUNERE PJ

84

Șef Serviciu

1

s

85

Consilier

1

Superior

s

86

Inspector

1

Superior

s

87

Inspector

1

Principal

s

88

inspector

1

Superior

s

89

Referent

III

Superior

M

90

Referent

III

Superior

M

91

Inspector

1

Principal

s

92

Inspector

1

Asistent

s

93

Inspector

1

Principal

s

94

Inspector

1

Principal

s

95

Inspector

1

Superior

s

96

Inspector

1

Superior

s

97

Inspector

1

Superior

s

SERVICIUL URMĂRIRE, ÎNCASARE SI EXECUTARE PJ

98

Șef Serviciu

1

s

99

Referent

III

Superior

M

100

Inspector

1

Superior

s

101

Inspector

1

Principal

S

102

Inspector

1

Superior

s

103

Inspector

1

Asistent

s

104

Inspector

1

Principal

s

105

Inspector

1

Asistent

s

106

Inspector

1

Asistent

s

107

inspector

1

Asistent

s

108

..... :•• •• ■

.-■■■■■ : - . . ■ •' - •

Inspector

1...

Principal

s

------

109

Inspector

1

Asistent

s

110

Inspector

1

Principal

s

111

Referent

III

Principal

M

112

VACANT

Referent

III

Asistent

M

113

Inspector

1

Principal

S

SERVICIUL URMĂRIRE, ÎNCASARE SI EXECUTARE PF

114

Șef serviciu

1

S

115

VACANT

Inspector

1

Superior

5

116

Consilier

1

Superior

s

117

-----

. ---------,

Inspector

1

Superior

s

____,

118

inspector

1

superior

s

119

Inspector

1

principal

s

120

Inspector

1

principal

s

121

Inspector

1

Asistent

s

122

Inspector

1

principal

s

123

--------

124

Referent

III

Superior

M

125

Referent

III

superior

M

126

Inspector

1

principal

S

127

Inspector

1

principal

S

128

Referent

III

principal

M

129

Inspector

1

principal

s

130

Inspector

1

Superior

s

SERVICIUL AMENZI SI ALTE VENITURI

131

Șef Serviciu

1

s

132

Inspector

1

Asistent

s

133

Inspector

1

Asistent

s

134

Inspector

1

Principal

s

135

Referent

III

Superior

M

136

Inspector

1

Asistent

s

137

Referent

III

Superior

M

138

Referent

III

Superior

M

139

Referent

III

Superior

M

140

Inspector

1

Principal

s

141

Inspector

1

Principal

s

142

Inspector

1

Asistent

s

143

Inspector

1

Asistent

s

144

Inspector

1

Superior

s

145

Inspector

1

Principal

s

146

Referent

III

Asistent

M

147

Consilier

1

Superior

s

148

Inspector

1

Asistent

s

149

Inspector

1

Superior

s

150

Inspector

1

Asistent

s

151

Inspector

1

Asistent

s

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA

152

Șef Serviciu

1

s

153

inspector

1

Superior

s

154

Inspector

1

■ Principal

s

155

inspector

1

Principal

s

156

Inspector

1

Asistent.

s

.• -•

157

Inspector

1

Asistent

s

158

Inspector

1

Superior

s

159

Inspector

1

Principal

s

160

Inspector

1

Asistent

s

COMPARTIMENTUL RELAȚII CU P.A.I.D.

161

Inspector

1

Asistent

s

COMPARTIMENTUL RELAȚII CU PUBLICUL

162

Inspector

1

Asistent

s

163

Referent

III

Superior

M

164

Inspector

1

Asistent

s

165

Inspector

1

Asistent

s

COMPARTIMENTUL CONTROL INTERN MANAGERIAL

166

Inspector

1

Asistent

s

COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN

1

167

Auditor

1

Superior

S

168

VACANT

Auditor

1

Asistent

s

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

169

îngrijitor

G/M

170

îngrijitor

| G/M

OCUPATE

VACANTE

TOTAL

Nr total funcții publice

140

10

150

Nr total funcții publice conducere

4

8

12

Nr. total funcții publice execuție

136

2

138

Nr. Total funcții contractuale

17

3

20

Nr. total funcții contractuale conducere

1

1

2

Nr. total funcții contractuale execuție

16

2

18

TOTAL

157

13

170